Verhalen

van de Woestijne, Karel. [Edited by Fens, Kees]. Verhalen. Amsterdam / Brussel: Elsevier, MCMLXXVIII [1978]. 295 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 13,5 cm. x 21 cm.
Condition: Fine. Hardcover.

9,50

In stock

Product ID: 5660 SKU: SKU-7904 Category:

Nederlands:

Verhalen van Karel van de Woestijne, uitgegeven in 1978 door Elsevier, is een verzamelbundel van verhalen van een van de belangrijkste Vlaamse schrijvers van de vroege 20e eeuw. Deze eerste editie, samengesteld door Kees Fens, bestaat uit 295 pagina’s en heeft een formaat van 13,5 cm x 21 cm. Het boek is in uitstekende staat (Fine) en wordt geleverd als een hardcover.

Karel van de Woestijne, bekend om zijn lyrische en vaak introspectieve stijl, biedt in Verhalen een rijke verzameling vertellingen die de lezers meenemen door de diepere lagen van de menselijke psyche en de complexe interacties van de personages met hun omgeving. De verhalen weerspiegelen zijn voorliefde voor het symbolisme en tonen zijn vermogen om de schoonheid en de melancholie van het dagelijks leven te vangen in poëtische proza.

De bundel begint met verhalen die gekenmerkt worden door een dromerige en bijna mystieke atmosfeer. In deze verhalen onderzoekt Van de Woestijne de innerlijke strijd van zijn personages, hun verlangens en angsten, en hun zoektocht naar betekenis in een wereld die vaak ondoorgrondelijk lijkt. Zijn schrijfstijl, vol rijke beschrijvingen en diepgaande psychologische inzichten, maakt dat de lezer zich volledig onderdompelt in de wereld van zijn personages.

Een centraal thema in de verhalen is de spanning tussen het persoonlijke en het universele, tussen individuele ervaringen en bredere maatschappelijke kwesties. Van de Woestijne’s verhalen bieden een genuanceerde kijk op hoe zijn personages omgaan met verlies, liefde, schuld, en verzoening. De verhalen zijn doordrenkt met symboliek en vaak doorspekt met een gevoel van melancholie en introspectie, wat hen zowel boeiend als diepzinnig maakt.

Daarnaast besteedt Van de Woestijne veel aandacht aan de setting van zijn verhalen, waarbij hij vaak het Vlaamse platteland en de stadse omgeving gedetailleerd beschrijft. Deze beschrijvingen dienen niet alleen als achtergrond, maar dragen ook bij aan de stemming en de symboliek van de verhalen, waardoor de lezer een gevoel van plaats en tijd krijgt die de thema’s van de verhalen versterkt.

De verhalen in deze bundel, onder redactie van Kees Fens, laten ook zien hoe Van de Woestijne’s literaire werk evolueerde gedurende zijn carrière. Fens’ selectie en redactie benadrukken de continuïteit en de ontwikkeling van Van de Woestijne’s thematische en stilistische voorkeuren, wat de bundel tot een waardevol inzicht maakt in de ontwikkeling van zijn schrijverschap.

Karel van de Woestijne, geboren op 10 maart 1878 in Gent, was een invloedrijke Vlaamse dichter en schrijver, en de broer van de schilder Gustave van de Woestijne. Hij studeerde Germaanse filologie in Gent en werd sterk beïnvloed door de poëzie van Charles Baudelaire en het Franse symbolisme. Hij werkte als ambtenaar bij het Ministerie van Kunsten en Wetenschappen en werd bekend door zijn correspondentie voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant, waarin hij sociale en politieke gebeurtenissen in België beschreef. Hij woonde in verschillende plaatsen, waaronder Laken en Oostende, en had contact met kunstenaars als James Ensor en Constant Permeke. Van de Woestijne doceerde Nederlandse literatuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gent en was redacteur van toonaangevende literaire tijdschriften zoals Van Nu en Straks en Vlaanderen.

English:

Verhalen (Stories) by Karel van de Woestijne, published in 1978 by Elsevier, is a collection of short stories by one of the most prominent Flemish writers of the early 20th century. This first edition, edited by Kees Fens, consists of 295 pages and measures 13.5 cm x 21 cm. The book is in fine condition and comes as a hardcover.

Karel van de Woestijne, known for his lyrical and often introspective style, offers in Verhalen a rich anthology of narratives that delve into the deeper layers of the human psyche and the complex interactions of the characters with their environment. The stories reflect his penchant for symbolism and demonstrate his ability to capture the beauty and melancholy of everyday life in poetic prose.

The collection begins with stories marked by a dreamy and almost mystical atmosphere. In these tales, Van de Woestijne explores the inner struggles of his characters, their desires and fears, and their quest for meaning in a world that often seems inscrutable. His writing style, full of rich descriptions and profound psychological insights, fully immerses the reader in the world of his characters.

A central theme in the stories is the tension between the personal and the universal, between individual experiences and broader societal issues. Van de Woestijne’s narratives offer a nuanced view of how his characters cope with loss, love, guilt, and reconciliation. The stories are imbued with symbolism and often tinged with a sense of melancholy and introspection, making them both compelling and profound.

In addition, Van de Woestijne pays great attention to the setting of his stories, often providing detailed descriptions of the Flemish countryside and urban environments. These descriptions not only serve as a backdrop but also contribute to the mood and symbolism of the stories, giving the reader a sense of place and time that enhances the themes of the narratives.

The stories in this collection, edited by Kees Fens, also showcase how Van de Woestijne’s literary work evolved over the course of his career. Fens’ selection and editing emphasize the continuity and development of Van de Woestijne’s thematic and stylistic preferences, making the collection a valuable insight into the evolution of his writing.

Karel van de Woestijne, born on March 10, 1878, in Ghent, was an influential Flemish poet and writer, and the brother of painter Gustave van de Woestijne. He studied Germanic philology in Ghent and was strongly influenced by the poetry of Charles Baudelaire and French symbolism. He worked as a civil servant at the Ministry of Arts and Sciences and gained recognition through his correspondence for the Nieuwe Rotterdamsche Courant, in which he described social and political events in Belgium. He lived in various places, including Laken and Ostend, and interacted with artists such as James Ensor and Constant Permeke. Van de Woestijne taught Dutch literary history at Ghent University and was an editor of leading literary magazines like Van Nu en Straks and Vlaanderen.

Dimensions 21 × 13,5 cm