Zuster ter zee

van der Veen, Adriaan. Zuster ter zee. Amsterdam: Em. Querido, 1949. 208 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 13,5 cm. x 21 cm.
Condition: Fine. Dust Jacket missing. Hardcover.

15,00

In stock

Product ID: 5661 SKU: SKU-7903 Category:

Nederlands:

Zuster ter zee van Adriaan van der Veen, uitgebracht in 1949 door Em. Querido, is een boeiende roman die een diepgaande verkenning biedt van moed, persoonlijke groei en zelfontdekking. Deze eerste editie, bestaande uit 208 pagina’s met een formaat van 13,5 cm x 21 cm, vertelt een complex verhaal waarin de thema’s van identiteit en innerlijke kracht centraal staan. Het boek is in uitstekende staat (Fine), hoewel de stofomslag ontbreekt, en wordt geleverd met een hardcover.

De roman begint met Martinus, een schrijver die in de Verenigde Staten werkt. Zijn baas vraagt hem een verhaal te schrijven over Tine Buys, een vrouw die net is aangekomen. Tine was de enige vrouw aan boord van een schip dat bij Kreta werd gebombardeerd en gezonken, en haar moedige gedrag tijdens deze tragedie maakt haar tot een intrigerend onderwerp voor Martinus.

Het verhaal duikt dan in het verleden van Tine Buys. Ze komt uit een bekrompen milieu met strenge ouders en heeft een moeilijke jeugd, gekenmerkt door een gespannen relatie met haar zusjes. Haar opvoeding is beperkt door de conservatieve waarden en verwachtingen van haar familie. Haar eerste stap naar zelfstandigheid en persoonlijke betekenis begint wanneer ze verpleegster wordt. Tijdens haar opleiding raakt ze bevriend met Hilda, die echter misbruik van haar goedheid maakt, wat Tine’s vertrouwen in mensen schaadt.

Een keerpunt in Tine’s leven vindt plaats op Kreta. Tijdens haar werk daar leert ze een Engelse verpleegster kennen, en komt ze in contact met een man die een verrassend diepgaand inzicht in haar leven lijkt te hebben. Deze relaties spelen een cruciale rol in haar persoonlijke groei en geven haar de kracht om haar toekomst onder ogen te zien. Na de gebeurtenissen op Kreta verhuist Tine naar New York, waar ze Martinus ontmoet. Hier begint ze ook een fase van zelfontdekking, waarin ze merkt dat ze zich, tot haar eigen verwarring, aangetrokken voelt tot jonge vrouwen.

Zuster ter zee biedt een genuanceerde blik op de menselijke psyche en onderzoekt thema’s van persoonlijke vrijheid en de zoektocht naar identiteit. Van der Veen’s schrijfstijl is scherp en doordringend, met levendige beschrijvingen die de emotionele en psychologische lagen van zijn personages blootleggen. De interne reis van Tine, van een benauwde jeugd naar een bevrijdende zelfontdekking, wordt op een meeslepende en genuanceerde manier verteld.

Adriaan van der Veen, geboren op 5 februari 1916 in Den Haag, en overleden op 4 januari 2003 in Den Haag, was een Nederlandse schrijver en journalist. Hij studeerde rechten en werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het Verzet. Van der Veen’s literaire werk wordt gekenmerkt door zijn engagement met sociale en politieke kwesties, evenals zijn vermogen om complexe karakters en morele dilemma’s tot leven te brengen. Naast Zuster ter zee schreef hij onder andere Het verval en Vlammen tegen de muur. Zijn werk weerspiegelt een diepgaande observatie van de menselijke natuur en een scherp inzicht in de maatschappelijke en persoonlijke worstelingen van zijn tijd. Van der Veen blijft een gerespecteerd figuur in de Nederlandse literatuur, gewaardeerd om zijn scherpe proza en zijn vermogen om diepgaande menselijke ervaringen te verwoorden.

English:

Zuster ter zee (Sister at Sea) by Adriaan van der Veen, published in 1949 by Em. Querido, is a captivating novel that offers a profound exploration of courage, personal growth, and self-discovery. This first edition, consisting of 208 pages and measuring 13.5 cm x 21 cm, tells a complex story where themes of identity and inner strength are central. The book is in fine condition, although the dust jacket is missing, and it comes with a hardcover.

The novel begins with Martinus, a writer working in the United States. His boss asks him to write a story about Tine Buys, a newly arrived woman. Tine was the only female aboard a ship that was bombed and sunk off Crete, and her courageous behavior during this tragedy makes her a fascinating subject for Martinus.

The narrative then delves into the past of Tine Buys. She comes from a narrow-minded environment with strict parents and has a difficult youth, marked by a strained relationship with her sisters. Her upbringing is limited by the conservative values and expectations of her family. Her first step towards independence and personal significance begins when she becomes a nurse. During her training, she befriends Hilda, who, however, takes advantage of her kindness, damaging Tine’s trust in people.

A turning point in Tine’s life occurs in Crete. While working there, she meets an English nurse and encounters a man who seems to have a surprisingly profound insight into her life. These relationships play a crucial role in her personal growth and give her the strength to face her future. After the events in Crete, Tine moves to New York, where she meets Martinus. Here, she also begins a phase of self-discovery, finding herself, to her own confusion, attracted to young women.

Sister at Sea offers a nuanced look at the human psyche and explores themes of personal freedom and the search for identity. Van der Veen’s writing style is sharp and penetrating, with vivid descriptions that reveal the emotional and psychological layers of his characters. Tine’s internal journey, from a stifling youth to liberating self-discovery, is told in a compelling and nuanced manner.

Adriaan van der Veen, born on February 5, 1916, in The Hague, and died on January 4, 2003, in The Hague, was a Dutch writer and journalist. He studied law and worked in the Resistance during World War II. Van der Veen’s literary work is characterized by his engagement with social and political issues, as well as his ability to bring complex characters and moral dilemmas to life. In addition to Sister at Sea, he wrote Het verval (The Decline) and Vlammen tegen de muur(Flames Against the Wall). His work reflects a profound observation of human nature and a keen insight into the societal and personal struggles of his time. Van der Veen remains a respected figure in Dutch literature, valued for his incisive prose and his ability to articulate profound human experiences.

Dimensions 21 × 13,5 cm