Beroering over het dorp

Streuvels, Stijn. Beroering over het dorp. Kortrijk: Zonnewende, [1948]. Printed by Vonksteen, Langemark. 332 pages. First Edition. This novel is in fact a rewrite of Streuvels earlier novel “Dorpslucht” dated 1914.. 20,5 x 14 .
Condition: Fine. Stamped Cloth. Bandontwerp en omslag van Eug. Goethals.

25,00

In stock

Product ID: 1192 SKU: SKU-4422 Category:

Nederlands

Beroering over het dorp van Stijn Streuvels is een roman die voor het eerst werd gepubliceerd in 1948 door Zonnewende en gedrukt door Vonksteen in Langemark. Deze roman van 332 pagina’s is in feite een herschrijving van Streuvels’ eerdere werk Dorpslucht, dat in 1914 verscheen. Het boek biedt een diepgaande verkenning van het leven in een klein Vlaams dorp en de dynamiek binnen de dorpsgemeenschap.

Het verhaal speelt zich af in een typisch Vlaams dorp, waar de dagelijkse routines en de interpersoonlijke relaties van de bewoners een centrale rol spelen. Streuvels schildert een levendig en gedetailleerd beeld van het dorpsleven, waarbij hij de nadruk legt op de sociale structuren en de menselijke emoties die het leven in het dorp vormgeven. De titel Beroering over het dorp verwijst naar de veranderingen en de onrust die de dorpsgemeenschap beïnvloeden.

De roman volgt de levens van verschillende dorpsbewoners, ieder met hun eigen problemen, verlangens en conflicten. Streuvels beschrijft met veel empathie en inzicht de uitdagingen en triomfen van deze personages, waarbij hij hun innerlijke wereld en hun interacties met anderen onderzoekt. De dorpelingen worden geconfronteerd met zowel persoonlijke als gemeenschappelijke kwesties, variërend van liefdesperikelen en familieruzies tot economische moeilijkheden en sociale veranderingen.

Streuvels’ schrijfstijl is rijk en evocatief, met een sterke nadruk op de zintuiglijke beschrijvingen van de omgeving en de subtiele nuances van de menselijke emoties. Zijn taalgebruik is poëtisch en doordrenkt van symboliek, wat de lezer in staat stelt om diep in de wereld van het dorp en zijn bewoners te duiken. De roman bevat ook elementen van sociale kritiek, waarbij Streuvels de beperkingen en de conservatieve waarden van het dorpsleven aan de kaak stelt.

Het bandontwerp en de omslag van Eug. Goethals voegen een visuele dimensie toe aan het boek, wat bijdraagt aan de esthetische waarde van deze eerste editie. De gestempelde linnen band en de zorgvuldig ontworpen omslag weerspiegelen de zorg en aandacht die aan de productie van het boek zijn besteed.

Stijn Streuvels, pseudoniem van Frank Lateur (1871-1969), was een van de meest vooraanstaande Vlaamse schrijvers van de 20e eeuw. Hij staat bekend om zijn gedetailleerde beschrijvingen van het Vlaamse plattelandsleven en zijn diepgaande verkenning van de menselijke natuur. Streuvels begon zijn carrière als bakker, maar wijdde zich al snel volledig aan het schrijven. Zijn werk wordt gekenmerkt door een sterke band met de Vlaamse tradities en een scherp oog voor de sociale en economische realiteiten van zijn tijd.

Streuvels’ literaire oeuvre omvat een breed scala aan genres, waaronder romans, korte verhalen en essays. Zijn werk wordt geprezen om zijn realisme, zijn empathie voor zijn personages en zijn vermogen om de complexe dynamiek van het dorpsleven te verwoorden. Beroering over het dorp is een prachtig voorbeeld van zijn talent en blijft een belangrijke bijdrage aan de Vlaamse literatuur.

English

Beroering over het dorp (Turmoil in the Village) by Stijn Streuvels is a novel first published in 1948 by Zonnewende and printed by Vonksteen in Langemark. This 332-page novel is, in fact, a rewrite of Streuvels’ earlier work Dorpslucht, which was originally published in 1914. The book offers an in-depth exploration of life in a small Flemish village and the dynamics within the village community.

The story is set in a typical Flemish village, where the daily routines and interpersonal relationships of the inhabitants play a central role. Streuvels paints a vivid and detailed picture of village life, emphasizing the social structures and human emotions that shape the life of the village. The title Beroering over het dorp refers to the changes and unrest that affect the village community.

The novel follows the lives of various villagers, each with their own problems, desires, and conflicts. Streuvels writes with great empathy and insight about the challenges and triumphs of these characters, exploring their inner worlds and interactions with others. The villagers face both personal and communal issues, ranging from love affairs and family feuds to economic difficulties and social changes.

Streuvels’ writing style is rich and evocative, with a strong emphasis on sensory descriptions of the environment and the subtle nuances of human emotions. His language is poetic and laden with symbolism, allowing the reader to immerse themselves deeply in the world of the village and its inhabitants. The novel also contains elements of social critique, with Streuvels subtly highlighting the limitations and conservative values of village life.

The cover design and illustrations by Eug. Goethals add a visual dimension to the book, enhancing the aesthetic value of this first edition. The stamped cloth binding and carefully designed cover reflect the care and attention given to the production of the book.

Stijn Streuvels, pseudonym of Frank Lateur (1871-1969), was one of the foremost Flemish writers of the 20th century. He is known for his detailed descriptions of Flemish rural life and his profound exploration of human nature. Streuvels began his career as a baker but soon devoted himself entirely to writing. His work is characterized by a strong connection to Flemish traditions and a keen awareness of the social and economic realities of his time.

Streuvels’ literary oeuvre encompasses a wide range of genres, including novels, short stories, and essays. His work is praised for its realism, empathy for his characters, and ability to articulate the complex dynamics of village life. Beroering over het dorp is a splendid example of his talent and remains an important contribution to Flemish literature.

Dimensions 14 × 20,5 cm