De nikkers

Van Aken, Piet. De nikkers. Antwerpen: s. m. Ontwikkeling, 1959. Printed by Excelsior, Antwerpen. 170 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 13,5 cm. x 22 cm.
Condition: Fine. Dust Jacket missing. Hardcover.

12,50

In stock

Product ID: 5658 SKU: SKU-7906 Category:

Nederlands:

De nikkers, geschreven door Piet Van Aken en uitgegeven door s.m. Ontwikkeling in Antwerpen in 1959, is een krachtige en meedogenloze roman die de donkere realiteit van het kolonialisme in Belgisch Congo tijdens de Tweede Wereldoorlog onthult. Deze eerste editie, bestaande uit 170 pagina’s en met een formaat van 13,5 cm x 22 cm, biedt een onverbloemd en indringend beeld van de koloniale uitbuiting en onderdrukking. Het boek verkeert in uitstekende staat, hoewel de stofomslag ontbreekt, en wordt geleverd als hardcover.

Het verhaal speelt zich af in een mijngebied in Belgisch Congo, waar de kolonie gedwongen wordt om extra inkomsten te genereren voor het moederland België. Dit leidt tot een toename van politieke onrust en uiteindelijk tot een gewelddadige opstand die met brute kracht wordt neergeslagen. De roman verweeft de erbarmelijke leefomstandigheden van de Congolezen met de brute strafkampen en de voortdurende vernederingen door de Belgische ambtenaren, die de plaatselijke bevolking slechts met minachting behandelen, aangeduid als ‘nikkers’ en ‘nikkergrieten’.

Van Aken schildert de Belgische kolonialen als neerbuigende en kleinzielige figuren die verwikkeld zijn in hun eigen intriges en machtsstrijd. Door hun lens wordt de onderdrukte lokale bevolking gedehumaniseerd en gereduceerd tot economische pionnen. De rauwe en soms cynische stijl van Van Aken, gecombineerd met zijn emotieloze maar uiterst indringende vertelling, legt de hypocrisie en het geweld van het koloniale regime bloot.

De roman geeft een schrijnend beeld van een vergeten stuk koloniale geschiedenis en bekritiseert de diepgewortelde onrechtvaardigheid van het kolonialisme. Van Aken laat zien hoe de levens van de Congolezen worden gedomineerd door de wrede en machtswellustige koloniale meesters. Zijn werk biedt niet alleen een onthullend historisch verslag, maar ook een morele veroordeling van de uitbuiting en het racisme die inherent waren aan het koloniale systeem.

Piet Van Aken, geboren als Petrus Camille Van Aken op 15 februari 1920 in Terhagen, was een Vlaamse schrijver die vooral bekend stond om zijn sociaal geëngageerde romans. Hij studeerde in Mechelen, waar hij les kreeg van Filip De Pillecyn, een invloedrijke figuur in zijn literaire ontwikkeling. Van Aken’s werken zijn vaak gesitueerd in zijn geboortestreek aan de Rupel en kenmerken zich door een naturalistische stijl. Hij schreef over de rauwe realiteit van de arbeidersklasse en de morele en sociale uitdagingen die zij ondervinden. Zijn bekendste werk, De klinkaart (1954), beschrijft op indringende wijze de ontnuchtering van een kinderziel door de mensonterende omstandigheden in een fabriek. Van Aken’s laatste boek, De Goddemaers, is een reeks losse verhalen over een familie uit zijn geboortestreek. Hij was ook hoofdredacteur van het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Piet Van Aken overleed op 3 mei 1984 in Antwerpen, maar zijn kritische blik op sociale onrechtvaardigheden blijft doorwerken in zijn literaire nalatenschap.

English:

De nikkers (The Niggers), written by Piet Van Aken and published by s.m. Ontwikkeling in Antwerp in 1959, is a powerful and relentless novel that reveals the dark reality of colonialism in Belgian Congo during World War II. This first edition, consisting of 170 pages and measuring 13.5 cm x 22 cm, offers an unvarnished and penetrating look at colonial exploitation and oppression. The book is in fine condition, although the dust jacket is missing, and comes as a hardcover.

The story is set in a mining region of Belgian Congo, where the colony is forced to generate extra revenue for the motherland Belgium. This leads to increased political unrest and ultimately to a violent uprising that is brutally suppressed. The novel intertwines the appalling living conditions of the Congolese with the brutal penal camps and their ongoing humiliations by the Belgian officials, who only treat the local population with contempt, referring to them derogatorily as ‘niggers’ and ‘nigger girls’.

Van Aken portrays the Belgian colonials as condescending and petty individuals embroiled in their own intrigues and power struggles. Through their lens, the oppressed local population is dehumanized and reduced to economic pawns. Van Aken’s raw and sometimes cynical style, combined with his emotionless yet extremely compelling narrative, exposes the hypocrisy and violence of the colonial regime.

The novel provides a harrowing depiction of a forgotten piece of colonial history and criticizes the deep-rooted injustice of colonialism. Van Aken shows how the lives of the Congolese are dominated by the cruel and power-hungry colonial masters. His work offers not only a revealing historical account but also a moral condemnation of the exploitation and racism inherent in the colonial system.

Piet Van Aken, born as Petrus Camille Van Aken on February 15, 1920, in Terhagen, was a Flemish writer known primarily for his socially engaged novels. He studied in Mechelen, where he was taught by Filip De Pillecyn, an influential figure in his literary development. Van Aken’s works are often set in his birthplace along the Rupel and are characterized by a naturalistic style. He wrote about the harsh reality of the working class and the moral and social challenges they face. His most famous work, De klinkaart (1954), vividly describes the disillusionment of a child’s soul through the inhumane conditions in a factory. Van Aken’s last book, De Goddemaers, is a series of loosely connected stories about a family from his birthplace. He also served as editor-in-chief of the Nieuw Vlaams Tijdschrift. Piet Van Aken passed away on May 3, 1984, in Antwerp, but his critical view on social injustices continues to resonate through his literary legacy.

Dimensions 22 × 13,5 cm