Het uur van ongehoorzaamheid

Note, Joris. Het Uur Van Ongehoorzaamheid. Vianen: Eci, 1995. 171 pages. First Edition.
Condition: Fine. Hardcover with Dust Jacket.

12,50

In stock

Product ID: 1181 SKU: SKU-3169 Category:

Nederlands:

Joris Note’s roman Het Uur Van Ongehoorzaamheid speelt zich af in een tijd van politieke en sociale onrust, waar individuen geconfronteerd worden met de noodzaak om te kiezen tussen conformiteit en rebellie. Het verhaal volgt meerdere personages die elk op hun eigen manier worstelen met deze keuze en de gevolgen daarvan. De centrale figuur is een jonge man die werkt in een bureaucratisch systeem dat hij steeds meer als onderdrukkend ervaart. Zijn aanvankelijke gehoorzaamheid en plichtsbesef worden op de proef gesteld wanneer hij geconfronteerd wordt met de gruwelijke realiteiten en onrechtvaardigheden om hem heen.

De titel, Het Uur Van Ongehoorzaamheid, verwijst naar het moment van beslissende actie, waarin de personages hun angsten en twijfels moeten overwinnen om te vechten voor wat zij als rechtvaardig beschouwen. Dit uur is voor sommigen een periode van verlossing, terwijl het voor anderen leidt tot tragische gevolgen. Note schetst een rijk en gelaagd beeld van de menselijke psyche, waar de interne conflicten net zo hevig zijn als de externe.

Het boek is niet alleen een verhaal over verzet en rebellie, maar ook een diepgaande verkenning van de moraal en ethiek in tijden van crisis. De personages zijn complex en goed ontwikkeld, met ieder hun eigen achtergrond en motivatie. Hun persoonlijke verhalen verweven zich met grotere maatschappelijke thema’s, zoals onderdrukking, vrijheid en de prijs van ongehoorzaamheid.

Note’s schrijfstijl is meeslepend en gedetailleerd, waardoor de lezer zich volledig kan onderdompelen in de wereld die hij creëert. De spanning bouwt zich langzaam op, met zorgvuldig opgebouwde climaxen die de lezer tot nadenken stemmen. Het verhaal nodigt uit tot reflectie over wat het betekent om moedig en principieel te zijn in een wereld die vaak het tegenovergestelde beloont.

De setting van het boek, hoewel fictief, heeft sterke parallellen met historische en actuele gebeurtenissen, wat de relevantie en urgentie van de thema’s onderstreept. Note gebruikt deze parallellen om een krachtige boodschap over te brengen over de noodzaak van burgerlijke ongehoorzaamheid en de kracht van individueel verzet.

Joris Note, geboren in 1951, is een Vlaamse auteur die bekend staat om zijn literaire finesse en zijn vermogen om complexe sociale kwesties te verkennen. Met een achtergrond in zowel literatuur als politiek, brengt Note een unieke perspectief in zijn werk, waarbij hij de nuances van menselijke gedrag en maatschappelijke dynamieken nauwkeurig weet vast te leggen. Het Uur Van Ongehoorzaamheid is een van zijn bekendste werken en illustreert zijn talent om diepgaande en moreel complexe verhalen te vertellen. Naast zijn romans heeft Note ook essays en kritieken geschreven, waarin hij zijn scherpe inzicht en analytische vaardigheden blijft tonen. Zijn werk heeft een blijvende invloed gehad op de Vlaamse literatuur, en hij wordt geprezen om zijn bijdrage aan het debat over ethiek en rechtvaardigheid in de moderne samenleving.

English:

Joris Note’s novel Het Uur Van Ongehoorzaamheid is set in a time of political and social unrest, where individuals are faced with the necessity of choosing between conformity and rebellion. The story follows multiple characters, each struggling in their own way with this choice and its consequences. The central figure is a young man working within a bureaucratic system that he increasingly views as oppressive. His initial obedience and sense of duty are challenged as he confronts the brutal realities and injustices around him.

The title, Het Uur Van Ongehoorzaamheid (The Hour of Disobedience), refers to the decisive moment of action where characters must overcome their fears and doubts to fight for what they believe is just. This hour is a time of redemption for some, while for others it leads to tragic outcomes. Note paints a rich and layered picture of the human psyche, where internal conflicts are as intense as external ones.

The book is not only a story about resistance and rebellion but also a profound exploration of morality and ethics in times of crisis. The characters are complex and well-developed, each with their own background and motivation. Their personal stories intertwine with larger societal themes such as oppression, freedom, and the cost of disobedience.

Note’s writing style is compelling and detailed, allowing the reader to fully immerse themselves in the world he creates. The tension builds gradually, with carefully crafted climaxes that leave the reader contemplating the narrative’s deeper meanings. The story invites reflection on what it means to be courageous and principled in a world that often rewards the opposite.

The setting of the book, though fictional, has strong parallels to historical and contemporary events, underscoring the relevance and urgency of its themes. Note uses these parallels to deliver a powerful message about the necessity of civil disobedience and the strength of individual resistance.

Joris Note, born in 1951, is a Flemish author known for his literary finesse and his ability to explore complex social issues. With a background in both literature and politics, Note brings a unique perspective to his work, capturing the nuances of human behavior and social dynamics with precision. Het Uur Van Ongehoorzaamheid is one of his most renowned works, showcasing his talent for telling deep and morally complex stories. In addition to his novels, Note has written essays and critiques, where he continues to display his sharp insight and analytical skills. His work has had a lasting impact on Flemish literature, and he is praised for his contribution to the discourse on ethics and justice in modern society.