Ontaarde moeders

Dorrestein, Renate. Ontaarde moeders. Pandora Pockets, 1997. 240 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Ninth Edition.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

5,50

In stock

Product ID: 2256 SKU: SKU-8014 Category:

Nederlands

Ontaarde moeders (1997) door Renate Dorrestein, uitgegeven door Pandora Pockets, is een roman die op scherpe en soms schokkende wijze de complexiteit van het moederschap en familiebanden onderzoekt. Deze negende editie, bestaande uit 240 pagina’s en in uitstekende staat, heeft een perfecte binding.

De roman draait om Meijken, die zevenendertig jaar geleden voor het laatst buiten kwam als bruid. Sindsdien is ze niet meer buiten geweest, totdat haar zwager Zwier en zijn dochtertje Maryemma op bezoek komen. De komst van Zwier brengt een breuk in het geïsoleerde leven van Meijken en zet een reeks gebeurtenissen in gang die haar dwingen haar rol als gehoorzame dochter te heroverwegen. Door de komst van Zwier raakt Meijken vermoeid van het gehoorzame bestaan en besluit dat het tijd is voor verandering.

Ontaarde moeders ontleedt de relaties tussen vier generaties van moeders en dochters, die allemaal vastzitten in een geheim waarvan de sleutel verloren lijkt te zijn. Het bezoek van Zwier functioneert als een katalysator die Meijken ertoe aanzet om haar ketenen van gehoorzaamheid af te werpen en te erkennen dat zelfs Moeder Aarde niet in staat is haar dochters veiligheid of bescherming te bieden. Dit besef leidt tot een diepere verkenning van de familiegeheimen en de impact van generaties lange onderdrukking en verwachtingen.

De roman is zowel hard als humoristisch, en schuwt niet om zware thema’s zoals verkrachting, moord, zelfmoord, en geestelijke en lichamelijke mishandeling aan te snijden. Dorrestein gebruikt een tragi-komische stijl om de alledaagse verschrikkingen van het leven te beschrijven, wat resulteert in een verhaal dat zowel onderhoudend als gevoelig is. De traditionele rolverdeling wordt op een vanzelfsprekende manier doorbroken, en de personages worden met een mix van kracht en kwetsbaarheid neergezet.

Ondanks het zwaartepunt op het moederschap, zijn de mannen in de roman ook cruciaal voor het verhaal. Een belangrijke rol is weggelegd voor een archeoloog en alleenstaande vader die worstelt met zijn haat-liefdeverhouding met zijn elfjarige dochter. Deze dynamiek voegt een extra laag van complexiteit toe aan het verhaal, waardoor het niet alleen een vrouwenverhaal is, maar een bredere verkenning van menselijke relaties en familiebanden.

Renate Dorrestein (1954-2018) was een vooraanstaande Nederlandse schrijfster, bekend om haar scherpe en vaak humoristische benadering van sociale kwesties. Geboren in Amsterdam, begon Dorrestein haar carrière als journaliste voordat ze zich volledig op het schrijven richtte. Haar werk richt zich vaak op de donkere en complexe aspecten van menselijke relaties, met een bijzondere focus op het leven van vrouwen. Dorrestein ontving diverse literaire prijzen en haar romans zijn vertaald in meerdere talen. Haar stijl kenmerkt zich door een combinatie van scherpe observaties, zwarte humor en een diep begrip van de menselijke natuur. Met Ontaarde moeders bevestigt Dorrestein haar reputatie als een auteur die niet terugdeinst voor moeilijke onderwerpen, en die in staat is om op een gevoelige en onderhoudende manier zware thema’s te behandelen.

English

Ontaarde moeders (Degenerate Mothers) (1997) by Renate Dorrestein, published by Pandora Pockets, is a novel that sharply and sometimes shockingly explores the complexity of motherhood and family ties. This ninth edition, consisting of 240 pages and in fine condition, features perfect binding.

The novel centers on Meijken, who last ventured outside thirty-seven years ago as a bride. Since then, she has stayed indoors until her brother-in-law Zwier and his daughter Maryemma visit. Zwier’s visit disrupts Meijken’s isolated life and sets off a series of events that compel her to reconsider her role as an obedient daughter. With Zwier’s arrival, Meijken grows tired of her compliant existence and decides that it is time for a change.

Degenerate Mothers dissects the relationships between four generations of mothers and daughters, all trapped in a secret whose key seems lost. Zwier’s arrival serves as a catalyst, prompting Meijken to break free from her chains of obedience and recognize that even Mother Earth cannot offer her daughters safety or protection. This realization leads to a deeper exploration of family secrets and the impact of generations-long oppression and expectations.

The novel is both harsh and humorous, unflinchingly addressing heavy themes such as rape, murder, suicide, and mental and physical abuse. Dorrestein employs a tragicomic style to describe the everyday horrors of life, resulting in a story that is both entertaining and sensitive. The traditional role distribution is broken down naturally, and the characters are portrayed with a blend of strength and vulnerability.

Despite the focus on motherhood, the men in the novel also play crucial roles. A significant role is given to an archaeologist and reluctant single father who struggles with his love-hate relationship with his eleven-year-old daughter. This dynamic adds an extra layer of complexity to the story, making it not just a women’s tale but a broader exploration of human relationships and family ties.

Renate Dorrestein (1954-2018) was a prominent Dutch writer known for her sharp and often humorous approach to social issues. Born in Amsterdam, Dorrestein began her career as a journalist before focusing entirely on writing. Her work often delves into the darker and more complex aspects of human relationships, with a particular focus on women’s lives. Dorrestein received several literary awards, and her novels have been translated into multiple languages. Her style is characterized by a combination of sharp observations, dark humor, and a deep understanding of human nature. With Degenerate Mothers, Dorrestein reaffirms her reputation as an author unafraid to tackle difficult subjects, capable of handling heavy themes in a sensitive and entertaining manner.