De vleespotten van Egypte

Gijsen, Marnix. De vleespotten van Egypte. Een sotternij. ‘s-Gravenhage: A. A. M. Stols, 1952. 267 pages. First Edition.
Condition: Good Plus. Hardcover with Dust Jacket.

18,00

In stock

Product ID: 1183 SKU: SKU-4344 Category:

Nederlands:

De vleespotten van Egypte, geschreven door Marnix Gijsen, is een satirische roman die het verhaal vertelt van dr. Robijns, een pas afgestudeerde historicus die dankzij een studiebeurs de kans krijgt om een jaar aan een Amerikaanse universiteit te studeren. Hij wordt op zijn reis vergezeld door Andreas, de laatste nazaat van de adellijke familie Van Bever. De twee hoofdpersonen benaderen de Amerikaanse samenleving op totaal verschillende manieren door hun grote karakterverschillen. Dr. Robijns, met zijn analytische en kritische blik, en Andreas, met zijn aristocratische en vaak naïeve kijk op de wereld, zoeken hun contacten in geheel verschillende milieus.

Gijsen beschrijft met veel humor en ironie zijn visie op de Amerikaanse maatschappij, een samenleving waarvan hij zelf enkele jaren deel uitmaakte. Hij zet de culturele en sociale verschillen tussen Europa en Amerika scherp neer, waarbij de soms absurde situaties waarin de personages terechtkomen, bijdragen aan de satirische toon van het boek.

De roman is doordrenkt met geestige dialogen en scherpe observaties, die de lezer een levendig beeld geven van de Amerikaanse universiteitswereld in de jaren vijftig. De verschillen in omgangsvormen, waarden en normen worden op een luchtige en vermakelijke manier belicht, waarbij Gijsen’s eigen ervaringen als basis dienen voor de kleurrijke beschrijvingen van de Amerikaanse cultuur.

Marnix Gijsen, pseudoniem van Jan-Albert Goris (1899-1984), was een Vlaamse schrijver en diplomaat. Hij studeerde Germaanse filologie en begon zijn carrière als journalist en literair criticus. Later werkte hij als diplomaat in de Verenigde Staten, waar hij de inspiratie opdeed voor veel van zijn literaire werk. Gijsen stond bekend om zijn humoristische en vaak satirische schrijfstijl, waarmee hij de hypocrisie en de tegenstrijdigheden van de samenleving blootlegde.

Zijn bekendste werken zijn onder andere “Het boek van Joachim van Babylon” en “Klaaglied om Agnes”, waarin hij eveneens sociale en morele thema’s verkent met een scherpzinnige en kritische blik. Gijsen’s werk werd vaak geprezen om zijn literaire kwaliteit en zijn vermogen om complexe thema’s op een toegankelijke en onderhoudende manier te presenteren.

Naast zijn literaire werk heeft Gijsen ook een belangrijke rol gespeeld in de culturele uitwisseling tussen België en de Verenigde Staten, wat hem een unieke positie gaf om beide culturen te observeren en te vergelijken. Zijn bijdragen aan de literatuur en diplomatie hebben hem een prominente plaats opgeleverd in de Vlaamse culturele geschiedenis.

English:

De vleespotten van Egypte, written by Marnix Gijsen, is a satirical novel that tells the story of Dr. Robijns, a freshly graduated historian who, thanks to a scholarship, gets the opportunity to study for a year at an American university. He is accompanied on his journey by Andreas, the last descendant of the noble Van Bever family. The two protagonists approach American society in completely different ways due to their stark character differences. Dr. Robijns, with his analytical and critical view, and Andreas, with his aristocratic and often naive outlook on the world, seek their contacts in entirely different milieus.

Gijsen describes with much humor and irony his perspective on American society, a society he himself was part of for several years. He sharply contrasts the cultural and social differences between Europe and America, with the sometimes absurd situations the characters find themselves in contributing to the satirical tone of the book.

The novel is filled with witty dialogues and sharp observations, providing the reader with a vivid depiction of the American university world in the 1950s. The differences in manners, values, and norms are highlighted in a light-hearted and entertaining way, with Gijsen’s own experiences serving as the basis for the colorful descriptions of American culture.

Marnix Gijsen, pseudonym of Jan-Albert Goris (1899-1984), was a Flemish writer and diplomat. He studied Germanic philology and began his career as a journalist and literary critic. Later, he worked as a diplomat in the United States, where he drew inspiration for much of his literary work. Gijsen was known for his humorous and often satirical writing style, which exposed the hypocrisies and contradictions of society.

His best-known works include “The Book of Joachim of Babylon” and “Lament for Agnes,” in which he also explores social and moral themes with a keen and critical eye. Gijsen’s work was often praised for its literary quality and his ability to present complex themes in an accessible and entertaining manner.

In addition to his literary work, Gijsen also played an important role in the cultural exchange between Belgium and the United States, giving him a unique position to observe and compare both cultures. His contributions to literature and diplomacy have earned him a prominent place in Flemish cultural history.