Kunst en droom

Vestdijk, Simon. Kunst en droom. Een keuze uit de essays. Amsterdam: Em. Querido, MCMLXXXII [1982]. 171 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Second Edition.
Condition: Fine. Hardcover with Dust Jacket.

7,00

In stock

Product ID: 2251 SKU: SKU-8012 Category: Tag:

Nederlands

Kunst en droom. Een keuze uit de essays (1982) door Simon Vestdijk, uitgegeven door Em. Querido in Amsterdam, is een zorgvuldig samengestelde bundel die een breed scala aan kritische essays van de auteur bevat. Deze tweede druk, bestaande uit 171 pagina’s, werd oorspronkelijk gepubliceerd in 1957 en biedt een gevarieerd overzicht van Vestdijks essayistisch werk. De bundel is in uitstekende staat en komt in een hardcover met stofomslag.

Deze verzameling essays bestrijkt een diversiteit aan onderwerpen en vertoont een indrukwekkend scala aan stijlen en benaderingen. Van min of meer vrijblijvende notities tot diepgravende beschouwingen, de essays bieden een inzicht in Vestdijks veelzijdige intellect en zijn scherpe kritische blik. De abstractie en vaagheid nemen toe in de latere stukken, met name die uit de bundels Muiterij tegen het etmaal I en II, wat een interessante evolutie in zijn denken en schrijfwijze weergeeft.

Een van de hoogtepunten in deze bundel is het essay “H. Marsman als Apollinische persoonlijkheid,” waarin Vestdijk een diepgaande analyse geeft van de dichter H. Marsman en zijn werk, en waarin zijn vermogen om literaire persoonlijkheden scherp te karakteriseren duidelijk naar voren komt. Daartegenover staat het minder toegankelijke titelopstel uit Essays in duodecimo (1952), dat door zijn abstractie minder uitnodigend kan zijn voor de lezer.

Toch geeft deze selectie een uitstekend beeld van Vestdijks denkwijze en zijn meesterlijke beheersing van taal. De bundel toont zijn vermogen om complexe ideeën helder te verwoorden en zijn diepgaande inzichten in zowel kunst als droom. Vestdijks essays getuigen van een indrukwekkende intellectuele diepgang en een nauwkeurige analyse, wat hem tot een van de meest vooraanstaande essayisten van zijn tijd maakt.

Simon Vestdijk (1898-1971) was een vooraanstaande Nederlandse schrijver en essayist, bekend om zijn veelzijdigheid en diepgaande intellectuele benadering van literatuur en kunst. Geboren in Harlingen, Vestdijk studeerde medicijnen, maar wijdde zich uiteindelijk volledig aan het schrijven. Zijn literaire carrière omvat meer dan vijftig romans, talrijke essays, gedichten, en muziekstudies. Vestdijk’s werk wordt gekenmerkt door een scherpzinnige analyse van menselijke emoties, sociale situaties, en artistieke expressie. Hij ontving meerdere literaire prijzen, waaronder de P.C. Hooftprijs, en blijft een invloedrijke figuur in de Nederlandse literatuur. Zijn vermogen om complexe literaire en filosofische thema’s te verkennen met een combinatie van analytische precisie en creatieve verbeelding maakt Kunst en droom tot een waardevolle toevoeging aan zijn oeuvre en een essentieel werk voor lezers die geïnteresseerd zijn in de diepte en rijkdom van essayistische literatuur.

English

Kunst en droom. Een keuze uit de essays (Art and Dream. A Selection of Essays) (1982) by Simon Vestdijk, published by Em. Querido in Amsterdam, is a carefully curated collection that showcases a broad range of the author’s critical essays. This second edition, consisting of 171 pages, was originally published in 1957 and offers a varied overview of Vestdijk’s essayistic work. The volume is in excellent condition, featuring a hardcover with a dust jacket.

This collection of essays spans a diversity of topics and exhibits an impressive range of styles and approaches. From more casual notes to profound analyses, the essays provide insight into Vestdijk’s versatile intellect and his sharp critical perspective. The abstraction and vagueness increase in the later pieces, especially those from the collections Muiterij tegen het etmaal I and II, reflecting an intriguing evolution in his thinking and writing style.

A highlight of this collection is the essay “H. Marsman als Apollinische persoonlijkheid” (H. Marsman as Apollonian Personality), in which Vestdijk offers a deep analysis of the poet H. Marsman and his work, showcasing his ability to sharply characterize literary personalities. In contrast, the title essay from Essays in duodecimo (1952) may be less inviting due to its abstraction.

Nonetheless, this selection provides an excellent overall picture of Vestdijk’s thought process and his masterful command of language. The collection demonstrates his ability to articulate complex ideas clearly and his profound insights into both art and dream. Vestdijk’s essays exhibit an impressive intellectual depth and precise analysis, establishing him as one of the most prominent essayists of his time.

Simon Vestdijk (1898-1971) was a prominent Dutch writer and essayist, known for his versatility and deep intellectual approach to literature and art. Born in Harlingen, Vestdijk studied medicine but eventually devoted himself entirely to writing. His literary career encompasses more than fifty novels, numerous essays, poems, and studies on music. Vestdijk’s work is characterized by a keen analysis of human emotions, social situations, and artistic expression. He received multiple literary awards, including the P.C. Hooft Prize, and remains an influential figure in Dutch literature. His ability to explore complex literary and philosophical themes with a combination of analytical precision and creative imagination makes Art and Dream a valuable addition to his oeuvre and an essential work for readers interested in the depth and richness of essayistic literature.