Kelders en paleizen

Bordewijk, F.. Kelders en paleizen. Zeventien verhalen gekozen en ingeleid door Pierre H. Dubois. ‘s-Gravenhage: BZZTôH, 1982. 291 pages. Volumes: 1 voilume. [Edition unknown]. 14 cm. x 22 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 5516 SKU: SKU-7962 Category:

Nederlands

Kelders en paleizen (1982) is een zorgvuldig samengestelde collectie van zeventien verhalen van Ferdinand Bordewijk, een van de belangrijkste Nederlandse schrijvers van de 20e eeuw. Deze bloemlezing, uitgegeven door BZZTôH en gekozen en ingeleid door Pierre H. Dubois, biedt een rijke dwarsdoorsnede van Bordewijk’s literaire werk en toont zijn veelzijdigheid en meesterschap in het korte verhaal. De verhalen in deze bundel zijn geselecteerd uit diverse publicaties van Bordewijk, met uitzondering van de drie delen Fantastische Vertellingen, die afzonderlijk werden herdrukt.

Bordewijk, die bekendheid verwierf met zijn romans Blokken, Bint, en Karakter, staat bekend om zijn strakke, bijna geometrische schrijfstijl en zijn vermogen om menselijke karakters met precisie en psychologische diepgang te beschrijven. Zijn verhalen in Kelders en paleizen variëren van surrealistische en karikaturale vertellingen tot verhalen die een meer algemene stijl aannemen, gekenmerkt door objectiviteit, subtiele psychologie, en humor.

De verhalen in deze collectie bestrijken de periode van 1935 tot 1964 en laten de ontwikkeling van Bordewijk’s schrijfstijl duidelijk zien. Aanvankelijk beïnvloed door de nieuwe zakelijkheid, een literaire beweging die zich kenmerkt door een sobere en functionele schrijfstijl, evolueerde Bordewijk’s werk naar een stijl waarin hij meer ruimte gaf aan psychologische inzichten en humor, zonder zijn kenmerkende helderheid en precisie te verliezen. Deze ontwikkeling is goed waarneembaar in de verhalen uit deze bundel, die niet alleen de diversiteit van Bordewijk’s stijl laten zien, maar ook zijn vermogen om complexe menselijke emoties en situaties vast te leggen.

In de inleiding van Pierre H. Dubois wordt aandacht besteed aan de context van Bordewijk’s werk en de keuzes die zijn gemaakt bij de samenstelling van deze bloemlezing. Dubois biedt inzicht in Bordewijk’s literaire wereld en de thema’s die zijn verhalen kenmerken, zoals de spanning tussen individu en maatschappij, de invloed van macht en autoriteit, en de zoektocht naar persoonlijke identiteit en moraal. Dubois benadrukt Bordewijk’s unieke positie in de Nederlandse literatuur en zijn blijvende invloed.

Een van de opvallende aspecten van Bordewijk’s verhalen in deze bundel is de zorgvuldige en complexe taalgebruik dat concentratie en aandacht van de lezer vraagt. Zijn proza is vaak geladen met symboliek en gelaagdheid, wat de verhalen zowel uitdagend als verrijkend maakt om te lezen. Bordewijk’s vermogen om een rijke literaire ervaring te bieden met beknopte en toch diepgaande verhalen is een testament aan zijn meesterschap als schrijver.

Kelders en paleizen biedt een indrukwekkende verzameling van Bordewijk’s novellistische proza en toont alle aspecten van zijn schrijverschap, van zijn vroege, strakke stijl tot zijn latere, meer genuanceerde en psychologisch rijke verhalen. Het boek is een essentiële toevoeging voor liefhebbers van Nederlandse literatuur en biedt een diepgaand inzicht in het werk van een van de grootste schrijvers van zijn tijd.

Ferdinand Bordewijk (1884-1965) was een Nederlandse schrijver en advocaat die een blijvende impact heeft gehad op de Nederlandse literatuur. Geboren in Amsterdam, studeerde hij rechten aan de Universiteit van Leiden en begon zijn literaire carrière met surrealistische en modernistische verhalen en romans. Zijn bekendste werken, zoals Karakter en Bint, worden geprezen om hun strakke stijl en scherpe psychologische inzichten. Bordewijk’s werk wordt gekenmerkt door een heldere, functionele taal en een diepe belangstelling voor de morele en psychologische complexiteiten van zijn personages. Hij ontving diverse literaire onderscheidingen voor zijn bijdragen aan de literatuur en blijft een invloedrijke figuur in de Nederlandse literaire canon. Kelders en paleizen is een uitstekende representatie van zijn veelzijdigheid en literaire vakmanschap.

English

Kelders en paleizen (Cellars and Palaces), published in 1982, is a carefully curated collection of seventeen stories by Ferdinand Bordewijk, one of the most important Dutch writers of the 20th century. This anthology, published by BZZTôH and chosen and introduced by Pierre H. Dubois, offers a rich cross-section of Bordewijk’s literary work and showcases his versatility and mastery in the short story. The stories in this volume are selected from various publications by Bordewijk, with the exception of the three volumes Fantastische Vertellingen (Fantastic Tales), which were reprinted separately.

Bordewijk, who gained fame with his novels Blokken, Bint, and Karakter (Character), is known for his concise, almost geometric writing style and his ability to describe human characters with precision and psychological depth. His stories in Kelders en paleizen range from surreal and caricatural tales to stories that adopt a more general style, characterized by objectivity, subtle psychology, and humor.

The stories in this collection span the period from 1935 to 1964 and clearly show the development of Bordewijk’s writing style. Initially influenced by New Objectivity, a literary movement characterized by a sober and functional writing style, Bordewijk’s work evolved towards a style that allowed more space for psychological insights and humor, without losing his characteristic clarity and precision. This development is well visible in the stories in this volume, which not only show the diversity of Bordewijk’s style but also his ability to capture complex human emotions and situations.

In Pierre H. Dubois’s introduction, attention is paid to the context of Bordewijk’s work and the choices made in compiling this anthology. Dubois provides insight into Bordewijk’s literary world and the themes that characterize his stories, such as the tension between individual and society, the influence of power and authority, and the search for personal identity and morality. Dubois emphasizes Bordewijk’s unique position in Dutch literature and his lasting influence.

One of the striking aspects of Bordewijk’s stories in this collection is the careful and complex use of language that demands concentration and attention from the reader. His prose is often laden with symbolism and layers, making the stories both challenging and enriching to read. Bordewijk’s ability to offer a rich literary experience with concise yet profound stories is a testament to his mastery as a writer.

Kelders en paleizen provides an impressive collection of Bordewijk’s novella prose and showcases all aspects of his authorship, from his early, concise style to his later, more nuanced and psychologically rich stories. The book is an essential addition for lovers of Dutch literature and offers a deep insight into the work of one of the greatest writers of his time.

Ferdinand Bordewijk (1884-1965) was a Dutch writer and lawyer who had a lasting impact on Dutch literature. Born in Amsterdam, he studied law at the University of Leiden and began his literary career with surreal and modernist stories and novels. His best-known works, such as Karakter and Bint, are praised for their concise style and sharp psychological insights. Bordewijk’s work is characterized by clear, functional language and a deep interest in the moral and psychological complexities of his characters. He received various literary distinctions for his contributions to literature and remains an influential figure in the Dutch literary canon. Kelders en paleizen is an excellent representation of his versatility and literary craftsmanship.

Dimensions 22 × 14 cm