Pop op de bank

Brakman, Willem. Pop op de bank. Een autobiografie. Amsterdam: Em. Querido, 1989. 160 pages. Volumes: 1 volume. Second Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

4,50

In stock

Product ID: 5512 SKU: SKU-7958 Category:

Nederlands

Pop op de bank: Een autobiografie (1989) door Willem Brakman is een fascinerend en speels boek dat de traditionele grenzen van het autobiografische genre uitdaagt. In dit werk, uitgegeven door Em. Querido, combineert Brakman herinneringen, fictie en reflectie op een manier die zowel humoristisch als diepgaand is. De tweede editie biedt een kijkje in Brakman’s complexe geest en zijn unieke benadering van het vertellen van zijn levensverhaal.

In Pop op de bank onderzoekt Brakman zijn eigen leven op een manier die soms lijkt op een hallucinante reis door het verleden, waarbij feit en fictie op meesterlijke wijze door elkaar worden geweven. Het boek opent met de absurde scène waarin een schooljongen wordt gestraft met castratie, een duidelijk voorbeeld van Brakman’s speelse omgang met de waarheid. Deze incidenten, hoewel onrealistisch, dienen als metaforen die de lezer inzicht geven in de diepere waarheid van Brakman’s ervaring en psyche.

Brakman’s autobiografie kenmerkt zich door zijn onconventionele stijl, waarin hij gebruik maakt van leugens en overdrijvingen om zijn levensverhaal te vertellen. Dit maakt Pop op de bank niet tot een traditionele autobiografie, maar tot een werk dat speelt met de grenzen tussen feit en fictie. De titel verwijst naar een scène waarin een pop op een bank ligt, een beeld dat de vervreemding en de introspectieve aard van het boek symboliseert.

De structuur van het boek is episodisch, waarbij Brakman fragmenten van zijn jeugd, volwassenheid en professionele leven door elkaar laat lopen. Deze fragmentarische aanpak weerspiegelt zijn kijk op het leven als een reeks losse, vaak surrealistische episodes die samen een geheel vormen. Hoewel de gebeurtenissen in het boek vaak bizar en ongeloofwaardig lijken, bieden ze een diepgaande en soms onthullende kijk op Brakman’s innerlijke wereld.

Pop op de bank biedt ook een kritische blik op het proces van zelfreflectie en de constructie van identiteit. Brakman stelt vragen over de aard van herinneringen en de betrouwbaarheid van het autobiografische schrijven, en speelt met de verwachtingen van de lezer. Zijn stijl is doordrenkt met ironie en een scherp gevoel voor humor, wat het boek zowel amusant als provocerend maakt.

Willem Brakman (1922-2008) was een Nederlandse schrijver en arts, bekend om zijn experimentele en vaak complexe literatuur. Geboren in Den Haag, studeerde hij medicijnen en werkte als arts voordat hij zich volledig wijdde aan het schrijven. Zijn werk wordt gekenmerkt door een unieke mengeling van realiteit en fantasie, met een sterke psychologische diepgang. Brakman ontving diverse literaire prijzen voor zijn bijdragen aan de Nederlandse literatuur, waaronder de P.C. Hooftprijs in 1980 en de Constantijn Huygensprijs in 1984. Zijn vermogen om de complexiteit van de menselijke ervaring vast te leggen en zijn innovatieve literaire stijl maken hem tot een van de belangrijkste en meest originele auteurs van zijn tijd. Pop op de bank is een uitstekend voorbeeld van zijn creatieve geest en zijn vermogen om traditionele literaire vormen te herdefiniëren.

English

Pop op de bank: Een autobiografie (Doll on the Couch: An Autobiography), written by Willem Brakman and published in 1989, is a fascinating and playful book that challenges the traditional boundaries of the autobiographical genre. In this work, published by Em. Querido, Brakman combines memories, fiction, and reflection in a manner that is both humorous and profound. The second edition offers a glimpse into Brakman’s complex mind and his unique approach to narrating his life story.

In Pop op de bank, Brakman explores his own life in a manner that sometimes resembles a hallucinatory journey through the past, weaving fact and fiction together masterfully. The book opens with the absurd scene of a schoolboy being punished with castration, a clear example of Brakman’s playful handling of the truth. These incidents, though unrealistic, serve as metaphors that provide the reader with insight into the deeper truth of Brakman’s experience and psyche.

Brakman’s autobiography is characterized by his unconventional style, in which he uses lies and exaggerations to tell his life story. This makes Pop op de bank not a traditional autobiography but a work that plays with the boundaries between fact and fiction. The title refers to a scene where a doll lies on a couch, symbolizing the alienation and introspective nature of the book.

The structure of the book is episodic, with Brakman interweaving fragments of his childhood, adulthood, and professional life. This fragmentary approach reflects his view of life as a series of disconnected, often surreal episodes that together form a whole. Although the events in the book often seem bizarre and unbelievable, they provide a profound and sometimes revealing insight into Brakman’s inner world.

Pop op de bank also offers a critical view of the process of self-reflection and the construction of identity. Brakman questions the nature of memories and the reliability of autobiographical writing, playing with the reader’s expectations. His style is infused with irony and a sharp sense of humor, making the book both amusing and provocative.

Willem Brakman (1922-2008) was a Dutch writer and physician known for his experimental and often complex literature. Born in The Hague, he studied medicine and worked as a doctor before dedicating himself fully to writing. His work is characterized by a unique blend of reality and fantasy, with a strong psychological depth. Brakman received various literary awards for his contributions to Dutch literature, including the P.C. Hooft Prize in 1980 and the Constantijn Huygens Prize in 1984. His ability to capture the complexity of the human experience and his innovative literary style make him one of the most important and original authors of his time. Pop op de bank is an excellent example of his creative spirit and his ability to redefine traditional literary forms.

Dimensions 20 × 12,5 cm