Doen alsof

van der Veen, Adriaan. Doen alsof. Amsterdam: Manteau, MCMLXXXIV [1984]. 244 pages. Volumes: 1 volume. Sixth Edition. Herziene druk. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,00

In stock

Product ID: 5639 SKU: SKU-7925 Category:

Nederlands:

Doen alsof van Adriaan van der Veen, gepubliceerd door Manteau in 1984, is een psychologische roman die de innerlijke strijd en de complexe emoties van de hoofdpersonages onderzoekt. Het verhaal volgt Ida, een schuchtere en gevoelige vrouw, die bevriend raakt met Dolf, een schrijver. Ida is onzeker over Dolf’s gevoelens voor haar, maar ze slaagt erin om zijn aandacht vast te houden en hem emotioneel afhankelijk van haar te maken. Ondanks haar bescheidenheid en onzekerheid, blijkt Ida een subtiele kracht te hebben waarmee ze de mensen om haar heen manipuleert om haar wensen te vervullen.

De relatie tussen Ida en Dolf wordt op de proef gesteld tijdens een vakantie in Rome, waar Ida per ongeluk in een semi-gangster wereldje terechtkomt. Deze ongebruikelijke en gevaarlijke situatie legt de zwakheden en de dynamiek in hun relatie bloot. Wanneer Dolf naar Rome komt, wordt duidelijk dat zijn liefde voor Ida niet diep genoeg is om de complexiteit van hun situatie aan te kunnen. Uiteindelijk komt de relatie tot een einde, wat Ida dwingt om haar eigen onafhankelijkheid en zelfredzaamheid te herontdekken.

Van der Veen slaagt erin om de psychologische diepgang van zijn personages te onthullen door hun interacties en innerlijke conflicten zorgvuldig te beschrijven. Ida’s schijnbare kwetsbaarheid staat in contrast met haar stille kracht en manipulatieve vermogen, terwijl Dolf’s gebrek aan daadkracht en vastberadenheid wordt blootgelegd. Het verhaal belicht de tegenstellingen tussen schijn en werkelijkheid, en hoe persoonlijke onzekerheden en machtsdynamieken relaties kunnen beïnvloeden.

Met zijn verfijnde schrijfstijl en scherpe observaties weet Van der Veen een boeiend en genuanceerd portret te schetsen van menselijke relaties en de vaak verborgen krachten die deze sturen. Doen alsof biedt een diepgaand inzicht in de manier waarop mensen omgaan met liefde, macht, en identiteit, en nodigt de lezer uit om na te denken over de complexiteit van menselijke interacties en zelfperceptie.

Adriaan van der Veen (1916-2003) was een invloedrijke Nederlandse auteur en journalist, bekend om zijn introspectieve en psychologisch georiënteerde romans. Geboren in Amsterdam, studeerde hij rechten voordat hij zich toelegde op de literatuur en journalistiek. Zijn carrière omvatte zowel schrijven als journalistiek, met werk in verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten. Van der Veen’s oeuvre kenmerkt zich door een diepe analyse van menselijke emoties, persoonlijke conflicten, en de complexiteit van relaties. Zijn romans, zoals Zuster ter zee en Blijf niet zitten waar je zit, verkennen vaak de spanning tussen persoonlijke verlangens en sociale verwachtingen. Hij stond bekend om zijn vermogen om de innerlijke wereld van zijn personages tot leven te brengen en werd gewaardeerd voor zijn kritische blik op zowel persoonlijke als maatschappelijke thema’s. Zijn literaire werk blijft invloedrijk in de Nederlandse literatuur vanwege zijn scherpzinnige inzichten en meeslepende verhalen.

English:

Doen alsof (Pretending) by Adriaan van der Veen, published by Manteau in 1984, is a psychological novel that delves into the intricate emotions and inner struggles of its characters. The story centers on Ida, a shy and sensitive woman, who becomes friends with Dolf, a writer. Uncertain of Dolf’s love for her, Ida manages to keep his attention and emotional dependence on her. Despite her modesty and insecurity, Ida possesses a subtle power that enables her to manipulate those around her to fulfill her desires.

Their relationship faces a significant test during a vacation in Rome, where Ida inadvertently gets involved in a semi-gangster world. This unusual and dangerous situation exposes the weaknesses and dynamics of their relationship. When Dolf arrives in Rome, Ida quickly realizes that his affection for her is not deep enough to navigate the complexities of their situation. The relationship ultimately ends, forcing Ida to rediscover her own independence and self-reliance.

Van der Veen skillfully unveils the psychological depth of his characters through their interactions and inner conflicts. Ida’s apparent vulnerability contrasts with her quiet strength and manipulative ability, while Dolf’s lack of assertiveness and determination becomes evident. The story highlights the contrasts between appearance and reality, and how personal insecurities and power dynamics can influence relationships.

With his refined writing style and sharp observations, Van der Veen creates a compelling and nuanced portrait of human relationships and the often hidden forces that drive them. Doen alsof offers profound insights into how people navigate love, power, and identity, inviting readers to reflect on the complexities of human interactions and self-perception.

Adriaan van der Veen (1916-2003) was a prominent Dutch author and journalist known for his introspective and psychologically oriented novels. Born in Amsterdam, he studied law before dedicating himself to literature and journalism. His career spanned writing and journalism, with work in various countries, including the United States. Van der Veen’s body of work is characterized by a deep exploration of human emotions, personal conflicts, and the complexities of relationships. His novels, such as Zuster ter zee (Nurse at Sea) and Blijf niet zitten waar je zit (Don’t Stay Where You Are), often explore the tension between personal desires and social expectations. He was known for his ability to bring the inner world of his characters to life and was appreciated for his critical perspective on both personal and social themes. His literary contributions remain influential in Dutch literature due to his keen insights and engaging storytelling.

Dimensions 20 × 12,5 cm