De bloeiende verwachting

Van Boelaere, F.v. Toussaint. De bloeiende verwachting. Bussem: C. A. J. Van Dishoeck, MCMXIII [1913]. Printed by Boek-, Courant- en Steendrukkerij G. J. Thieme, Nijmegen. 266 pages. 266, 2p.. First Edition. Colofon: Van dit boek, gezet uit de Hollandsche Mediaeval van S.H. De Roos, werden 15 genummerde en geteekende exemplaren gedrukt op speciaal Hollandsch geschept papier van Pannekoek.
Condition: Fine. Half binding (Cloth-Paper).

35,00

In stock

Product ID: 1189 SKU: SKU-4405 Category:

Nederlands

De bloeiende verwachting van F. van Boelaere is een roman die zich afspeelt in het begin van de 20e eeuw en zich richt op de thema’s van hoop, verandering en de onzekere toekomst. Het boek, gepubliceerd in 1913, vangt de sfeer en de maatschappelijke dynamiek van zijn tijd op een boeiende manier.

Het verhaal volgt de levens van verschillende personages in een kleine gemeenschap, ieder met hun eigen dromen en verwachtingen voor de toekomst. De titel, De bloeiende verwachting, verwijst naar de hoopvolle en soms onzekere vooruitzichten die deze personages hebben terwijl ze navigeren door de uitdagingen van hun tijd. Van Boelaere schildert een levendig beeld van het dorpsleven, met gedetailleerde beschrijvingen van de omgeving en de sociale structuren die het leven van zijn personages beïnvloeden.

Centraal in het verhaal staat een jong koppel dat op het punt staat een nieuw leven te beginnen. Hun hoop en dromen worden weerspiegeld in de natuurlijke cyclus van de seizoenen, waarbij de lente en de zomer symbool staan voor groei en nieuwe kansen. De auteur gebruikt symboliek en metaforen om de diepere emoties en aspiraties van zijn personages uit te drukken, wat een rijke en gelaagde leeservaring biedt.

De schrijfstijl van Van Boelaere is poëtisch en introspectief, met een sterke nadruk op de innerlijke belevingswereld van zijn personages. Hij verkent thema’s als liefde, verlies, en de zoektocht naar betekenis in een snel veranderende wereld. De nadruk ligt op de menselijke ervaring en de manier waarop individuen reageren op de veranderingen om hen heen.

Een bijzonder kenmerk van deze uitgave is het colofon, dat aangeeft dat er 15 genummerde en getekende exemplaren zijn gedrukt op speciaal Hollandsch geschept papier van Pannekoek. Dit benadrukt de exclusiviteit en de zorg die is besteed aan de productie van het boek. De typografie, gezet uit de Hollandsche Mediaeval van S.H. De Roos, draagt bij aan de esthetische waarde van deze editie.

F. van Boelaere (1888-1926), voluit Fernand Toussaint van Boelaere, was een Vlaamse dichter en schrijver, bekend om zijn bijdragen aan de Vlaamse literatuur en zijn betrokkenheid bij de literaire bewegingen van zijn tijd. Geboren in Gent, ontwikkelde hij al vroeg een passie voor literatuur en kunst. Zijn werk wordt gekenmerkt door een sterke nadruk op de menselijke ervaring en een diepgaande exploratie van emotionele en filosofische thema’s.

Van Boelaere’s literaire carrière omvatte een breed scala aan genres, waaronder poëzie, essays en romans. Hij was een actief lid van de Vlaamse literaire gemeenschap en droeg bij aan verschillende tijdschriften en publicaties. Zijn stijl wordt geprezen om zijn lyrische kwaliteit en zijn vermogen om complexe emoties en ideeën op een toegankelijke manier over te brengen.

Tijdens zijn leven ontving Van Boelaere lof voor zijn literaire bijdragen, hoewel zijn werk na zijn dood enigszins in de vergetelheid raakte. Toch blijft zijn invloed voelbaar in de Vlaamse literatuur, en zijn werken worden nog steeds gewaardeerd door lezers die op zoek zijn naar diepgaande en reflectieve literatuur.

English

De bloeiende verwachting by F. van Boelaere is a novel set in the early 20th century, focusing on themes of hope, change, and an uncertain future. Published in 1913, the book captures the atmosphere and social dynamics of its time in an engaging manner.

The story follows the lives of various characters in a small community, each with their own dreams and expectations for the future. The title, De bloeiende verwachting (The Blossoming Expectation), refers to the hopeful and sometimes uncertain outlooks these characters have as they navigate the challenges of their time. Van Boelaere paints a vivid picture of village life, with detailed descriptions of the setting and the social structures influencing the lives of his characters.

Central to the story is a young couple on the brink of starting a new life. Their hopes and dreams are mirrored in the natural cycle of the seasons, with spring and summer symbolizing growth and new opportunities. The author uses symbolism and metaphors to express the deeper emotions and aspirations of his characters, offering a rich and layered reading experience.

Van Boelaere’s writing style is poetic and introspective, with a strong emphasis on the inner experiences of his characters. He explores themes such as love, loss, and the search for meaning in a rapidly changing world. The focus is on the human experience and how individuals respond to the changes around them.

A notable feature of this edition is the colophon, indicating that 15 numbered and signed copies were printed on special handmade Dutch paper by Pannekoek. This highlights the exclusivity and care taken in the book’s production. The typography, set in the Hollandsche Mediaeval by S.H. De Roos, adds to the aesthetic value of this edition.

F. van Boelaere (1888-1926), fully named Fernand Toussaint van Boelaere, was a Flemish poet and writer known for his contributions to Flemish literature and his involvement in the literary movements of his time. Born in Ghent, he developed an early passion for literature and art. His work is characterized by a strong emphasis on the human experience and a deep exploration of emotional and philosophical themes.

Van Boelaere’s literary career spanned a wide range of genres, including poetry, essays, and novels. He was an active member of the Flemish literary community and contributed to various journals and publications. His style is praised for its lyrical quality and his ability to convey complex emotions and ideas in an accessible manner.

During his lifetime, Van Boelaere received acclaim for his literary contributions, although his work somewhat faded into obscurity after his death. Nevertheless, his influence remains felt in Flemish literature, and his works are still appreciated by readers seeking profound and reflective literature.