Tijding van ver

Bordewijk, F.. Tijding van ver. Roman. ‘s Gravenhage – Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1961. Printed by G. J. Thieme, Nijmegen. 237 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 14 cm. x 19,5 cm.
Condition: Fine. Hardcover with Dust Jacket.

9,00

In stock

Product ID: 5518 SKU: SKU-7964 Category:

Nederlands

Tijding van ver (1961) door F. Bordewijk is een roman die de complexe emoties en juridische dilemma’s onderzoekt die ontstaan door de tussenkomst van een buitenstaander in de zorg voor een kind. Uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar en gedrukt door G.J. Thieme in Nijmegen, biedt deze roman van 237 pagina’s een intens en psychologisch diepgaand verhaal dat de ethische en emotionele spanningen rond kindzorg en ouderlijke verantwoordelijkheid belicht.

Het verhaal volgt Braam Bouwens, een gerespecteerde voormalige rechter die al enkele jaren met pensioen is. Ondanks zijn succesvolle carrière in de rechterlijke macht, wordt zijn leven gedomineerd door een obsessie met de dood. Deze fixatie heeft hem er jarenlang toe gebracht zich voor te bereiden op zijn eigen sterfelijkheid. Het serene maar enigszins macabere bestaan van Braam wordt verstoord wanneer zijn oude vriendin mevrouw Teta, met wie hij dertig jaar geleden een relatie had, hem introduceert aan Hester, een twaalfjarig meisje in nood.

Hester, het dochtertje van de weduwe mevrouw Cercleres, is weggelopen van huis uit angst na bijna misbruikt te zijn door een buurman. Mevrouw Teta, die Hester opvangt, komt in conflict met mevrouw Cercleres over wie de zorg voor Hester moet krijgen. Deze strijd escaleert tot een juridische confrontatie voor de kinderrechter, waarbij Braam Bouwens een adviserende rol speelt ten gunste van mevrouw Teta. De strijd wordt echter ten nadele van beide partijen beslist, en Hester wordt uiteindelijk in een gesticht geplaatst, een uitkomst die de ingewikkelde realiteit van juridische en morele kwesties rondom kindzorg benadrukt.

De roman is verdeeld in twaalf getitelde hoofdstukken, elk gemiddeld achttien pagina’s lang. Deze hoofdstukken zijn verder opgedeeld door witregels die veranderingen in tijd, personages, en locaties aanduiden, wat helpt om het verhaal overzichtelijk en toegankelijk te houden. De inhoudsopgave biedt voor elk hoofdstuk een korte beschrijving van de belangrijkste gebeurtenissen, wat de lezer helpt om de voortgang van het verhaal te volgen.

Het motto van de roman, “ik heb het zo koud, ik heb het zo dood,” is ontleend aan Bordewijks bundel De korenharp(1940) en is de laatste regel van het prozagedicht “Elchanon Serre.” Deze regel onderstreept de melancholie en de somberheid die door het verhaal heen weven. Tijding van ver is opgedragen aan Bordewijks jongere broer Johann, die in hetzelfde jaar stierf als waarin de roman werd gepubliceerd. De opdracht luidt “mijn broer Jo ter gedachtenis,” wat een persoonlijke en emotionele laag toevoegt aan het werk.

F. Bordewijk (1884-1965) was een invloedrijke Nederlandse schrijver en advocaat, bekend om zijn scherpe, bijna geometrische schrijfstijl en zijn diepgaande psychologische inzichten. Geboren in Amsterdam, studeerde hij rechten aan de Universiteit van Leiden en begon zijn literaire carrière met surrealistische en modernistische verhalen en romans. Zijn bekendste werken, zoals Karakter en Bint, worden geprezen om hun strakke stijl en scherpe psychologische analyses. Bordewijk’s werk wordt gekenmerkt door een heldere, functionele taal en een diepgaande interesse in de morele en psychologische complexiteiten van zijn personages. Hij ontving diverse literaire prijzen voor zijn bijdragen aan de literatuur en blijft een invloedrijke figuur in de Nederlandse literaire canon. Tijding van ver is een voortreffelijke illustratie van zijn vermogen om de spanningen en paradoxen van het menselijke bestaan te verkennen door middel van nauwgezette en overtuigende verhaallijnen.

English

Tijding van ver (News from Afar) (1961) by F. Bordewijk is a novel that delves into the complex emotions and legal dilemmas that arise from the intervention of an outsider in child care. Published by Nijgh & Van Ditmar and printed by G.J. Thieme in Nijmegen, this 237-page novel provides an intense and psychologically profound narrative that highlights the ethical and emotional tensions surrounding child care and parental responsibility.

The story follows Braam Bouwens, a respected former judge who has been retired for several years. Despite his successful career in the judiciary, his life is dominated by an obsession with death. This fixation has led him to prepare for his own mortality for many years. Braam’s serene but somewhat morbid existence is disrupted when his old friend, Mrs. Teta, with whom he had a relationship thirty years ago, introduces him to Hester, a twelve-year-old girl in distress.

Hester, the daughter of the widow Mrs. Cercleres, has run away from home out of fear after nearly being abused by a neighbor. Mrs. Teta, who takes in Hester, comes into conflict with Mrs. Cercleres over who should have custody of Hester. This conflict escalates into a legal confrontation before the juvenile court, where Braam Bouwens plays an advisory role in favor of Mrs. Teta. However, the battle is ultimately decided to the detriment of both parties, and Hester is placed in an institution, an outcome that underscores the complex reality of legal and moral issues surrounding child care.

The novel is divided into twelve titled chapters, each averaging eighteen pages. These chapters are further divided by blank lines that indicate changes in time, characters, and locations, helping to keep the story organized and accessible. The table of contents provides a brief description of the key events for each chapter, aiding the reader in following the progression of the narrative.

The novel’s motto, “I am so cold, I am so dead,” is taken from Bordewijk’s collection De korenharp (The Corn Harp) (1940) and is the last line of the prose poem “Elchanon Serre.” This line underscores the melancholy and somberness that weave through the story. Tijding van ver is dedicated to Bordewijk’s younger brother Johann, who died the same year the novel was published. The dedication reads “in memory of my brother Jo,” adding a personal and emotional layer to the work.

F. Bordewijk (1884-1965) was an influential Dutch writer and lawyer known for his sharp, almost geometric writing style and his profound psychological insights. Born in Amsterdam, he studied law at the University of Leiden and began his literary career with surreal and modernist stories and novels. His best-known works, such as Karakter (Character) and Bint, are praised for their concise style and sharp psychological analyses. Bordewijk’s work is characterized by clear, functional language and a deep interest in the moral and psychological complexities of his characters. He received various literary awards for his contributions to literature and remains an influential figure in the Dutch literary canon. Tijding van ver is an excellent illustration of his ability to explore the tensions and paradoxes of the human condition through meticulous and compelling narratives.

Dimensions 19,5 × 14 cm