Onvoltooid verleden

van der Veen, Adriaan. Onvoltooid verleden. Amsterdam: Manteau, MCMLXXXV [1985]. 157 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 5640 SKU: SKU-7924 Category:

Nederlands:

Onvoltooid verleden van Adriaan van der Veen, uitgebracht door Manteau in 1985, is een roman die het verhaal vertelt van een oudere schrijver die wordt overvallen door een diep gevoel van paniek wanneer hij vermoedt dat zijn veel jongere vriendin hem wil verlaten. Geconfronteerd met deze angst, besluit hij zijn leven te herzien om de onderliggende oorzaken van zijn huidige crisis te ontdekken. De protagonist begint een introspectieve reis waarin hij reflecteert op zijn vroegere relaties, vooral zijn eerste huwelijk, dat getekend werd door een ongewoon liefdesleven. Hij vraagt zich af of de complexiteit en de pijn van die relatie hebben bijgedragen aan de mogelijke breuk met zijn huidige vriendin.

De roman verkent thema’s van ouderdom, liefde, verlies, en de dunne grens tussen fictie en realiteit. De schrijver worstelt met de neiging om zijn eigen leven te fictionaliseren, waardoor hij vaak de werkelijke gebeurtenissen verwart met zijn literaire creaties. Van der Veen brengt dit tot uiting door het innerlijke conflict van de hoofdfiguur scherp en meeslepend te beschrijven. Het boek toont de kwetsbaarheid van de menselijke psyche wanneer geconfronteerd met emotionele pijn en het verleden, en hoe oude wonden en onopgeloste gevoelens een diepgaande invloed kunnen hebben op het huidige leven.

De titel, Onvoltooid verleden, suggereert niet alleen een onvoltooide fase in het leven van de hoofdpersonage, maar ook de voortdurende strijd om het verleden te begrijpen en te verwerken. Van der Veen’s schrijfstijl is zorgvuldig en introspectief, met een sterke nadruk op psychologische diepgang en emotionele complexiteit. Het boek nodigt de lezer uit om na te denken over de manier waarop persoonlijke ervaringen, herinneringen, en relaties ons vormen en beïnvloeden, zowel in ons dagelijks leven als in onze zelfperceptie.

Adriaan van der Veen (1916-2003) was een Nederlandse auteur en journalist die bekend werd door zijn diepgaande, vaak introspectieve romans en essays. Geboren in Amsterdam, studeerde hij aanvankelijk rechten, maar wijdde zich al snel aan de literatuur en de journalistiek. Van der Veen’s werk wordt gekenmerkt door een nauwkeurige observatie van menselijke emoties en relaties, vaak met een sterk autobiografisch element. Zijn romans, zoals Doen alsof en Zuster ter zee, verkennen de complexiteit van persoonlijke en interpersoonlijke conflicten. Hij had een carrière in de journalistiek, werkte in verschillende landen en werd geroemd om zijn scherpe inzichten en kritische benadering van sociale en persoonlijke thema’s. Zijn literaire werk heeft een blijvende invloed gehad op de Nederlandse literatuur, en hij wordt nog steeds gewaardeerd om zijn vermogen om de diepere lagen van het menselijk bestaan bloot te leggen.

English:

Onvoltooid verleden (Unfinished Past) by Adriaan van der Veen, published by Manteau in 1985, tells the story of an older writer who is struck by a deep sense of panic when he suspects that his much younger girlfriend intends to leave him. Confronted with this fear, he embarks on a journey of self-examination to uncover the deeper causes of his current crisis. The protagonist delves into his past relationships, particularly his first marriage, which was marked by an unconventional love life. He wonders if the complexities and pain of that relationship have contributed to the potential breakup with his current girlfriend.

The novel explores themes of aging, love, loss, and the thin line between fiction and reality. The writer struggles with a tendency to fictionalize his own life, often confusing actual events with his literary creations. Van der Veen portrays this internal conflict with sharp and compelling narrative, showcasing the protagonist’s vulnerability when faced with emotional pain and unresolved issues from the past. The book illustrates how old wounds and unresolved feelings can profoundly impact one’s present life.

The title, Onvoltooid verleden (Unfinished Past), suggests not only an incomplete phase in the protagonist’s life but also the ongoing struggle to understand and process the past. Van der Veen’s writing is meticulous and introspective, with a strong focus on psychological depth and emotional complexity. The novel invites readers to reflect on how personal experiences, memories, and relationships shape and influence us, both in our daily lives and in our self-perception.

Adriaan van der Veen (1916-2003) was a Dutch author and journalist renowned for his insightful and often introspective novels and essays. Born in Amsterdam, he initially studied law but soon dedicated himself to literature and journalism. Van der Veen’s work is characterized by keen observation of human emotions and relationships, often with a strong autobiographical element. His novels, such as Doen alsof (Pretending) and Zuster ter zee (Nurse at Sea), explore the complexities of personal and interpersonal conflicts. He had a career in journalism, worked in various countries, and was praised for his sharp insights and critical approach to social and personal themes. His literary work has had a lasting impact on Dutch literature, and he is still appreciated for his ability to uncover the deeper layers of human existence.

Dimensions 20 × 12,5 cm