Terug tot de bron

Zielens, Lode. [Illustrated by Marstboom, Antoon]. Terug Tot De Bron. Antwerpen: De Magneet, [1944]. 190 pages. First Edition. 21,5 x 14 .
Condition: Fine. Hardcover with Dust Jacket.

15,00

In stock

Product ID: 1190 SKU: SKU-4408 Category:

Nederlands

Terug Tot De Bron van Lode Zielens, geïllustreerd door Antoon Marstboom, is een roman die in 1944 werd gepubliceerd door De Magneet. Deze eerste editie, bestaande uit 190 pagina’s, biedt een diepgaande verkenning van de menselijke psyche en de zoektocht naar identiteit en betekenis.

Het verhaal draait om een man die, na een periode van persoonlijke en maatschappelijke crisis, besluit terug te keren naar zijn wortels om de bron van zijn wezen en de essentie van zijn leven te herontdekken. Deze terugkeer is zowel fysiek als spiritueel, waarbij de protagonist niet alleen naar zijn geboortedorp reist, maar ook diep in zijn eigen ziel graaft om antwoorden te vinden op de vragen die hem al lange tijd kwellen.

Zielens beschrijft met een scherp oog voor detail de interne worstelingen van zijn personage, evenals de interacties met de mensen die hij onderweg tegenkomt. Deze ontmoetingen werpen nieuw licht op zijn verleden en helpen hem om de puzzelstukken van zijn leven samen te voegen. De auteur gebruikt een rijke, poëtische taal die de emotionele diepgang en de introspectieve aard van het verhaal versterkt.

De illustraties van Antoon Marstboom voegen een visuele dimensie toe aan het boek en versterken de sfeer en de thematiek van het verhaal. Marstboom’s tekeningen, bekend om hun expressieve en symbolische stijl, vangen de essentie van Zielens’ proza en bieden de lezer een extra laag van interpretatie.

Terug Tot De Bron behandelt universele thema’s zoals verlies, vergeving, en de zoektocht naar verzoening en zelfkennis. Het boek nodigt de lezer uit om na te denken over hun eigen levensreis en de bronnen van hun eigen bestaan. Zielens’ vermogen om complexe emoties en menselijke ervaringen op een toegankelijke en meeslepende manier te verwoorden, maakt dit werk tot een blijvende klassieker in de Vlaamse literatuur.

Lode Zielens (1901-1944) was een invloedrijke Vlaamse schrijver en journalist, bekend om zijn sociaal-realistische romans en zijn betrokkenheid bij de arbeidersbeweging. Geboren in een arbeidersgezin in Antwerpen, bracht Zielens veel van zijn eigen ervaringen en observaties in zijn werk. Zijn romans, waaronder Terug Tot De Bron, zijn doordrenkt met een diep sociaal bewustzijn en een passie voor rechtvaardigheid.

Naast zijn literaire werk was Zielens actief als journalist en schreef hij voor verschillende Vlaamse kranten en tijdschriften. Zijn journalistieke werk richtte zich vaak op de levens van de arbeidersklasse en de sociale onrechtvaardigheden waarmee zij werden geconfronteerd. Hij gebruikte zijn pen als een instrument in de strijd voor sociale hervorming en was een fervent pleitbezorger van de rechten van de arbeiders.

Tijdens zijn leven ontving Zielens verschillende literaire prijzen en onderscheidingen, en zijn werk wordt nog steeds gewaardeerd om zijn emotionele diepgang en sociale relevantie. Zielens’ invloed op de Vlaamse literatuur is onmiskenbaar, en zijn werken blijven een inspiratiebron voor lezers en schrijvers over de hele wereld.

English

Terug Tot De Bron by Lode Zielens, illustrated by Antoon Marstboom, is a novel published in 1944 by De Magneet. This first edition, consisting of 190 pages, offers a profound exploration of the human psyche and the quest for identity and meaning.

The story revolves around a man who, after a period of personal and societal crisis, decides to return to his roots to rediscover the source of his being and the essence of his life. This return is both physical and spiritual, with the protagonist traveling not only to his birthplace but also delving deep into his own soul to find answers to the questions that have long troubled him.

Zielens describes with a keen eye for detail the internal struggles of his character, as well as the interactions with the people he encounters along the way. These encounters shed new light on his past and help him piece together the puzzle of his life. The author uses rich, poetic language that enhances the emotional depth and introspective nature of the story.

Antoon Marstboom’s illustrations add a visual dimension to the book, enhancing the atmosphere and themes of the story. Marstboom’s drawings, known for their expressive and symbolic style, capture the essence of Zielens’ prose and offer the reader an additional layer of interpretation.

Terug Tot De Bron addresses universal themes such as loss, forgiveness, and the quest for reconciliation and self-knowledge. The book invites readers to reflect on their own life journeys and the sources of their own existence. Zielens’ ability to articulate complex emotions and human experiences in an accessible and compelling manner makes this work a lasting classic in Flemish literature.

Lode Zielens (1901-1944) was an influential Flemish writer and journalist known for his socially realistic novels and his involvement in the labor movement. Born into a working-class family in Antwerp, Zielens brought many of his own experiences and observations into his work. His novels, including Terug Tot De Bron, are infused with a deep social consciousness and a passion for justice.

In addition to his literary work, Zielens was active as a journalist, writing for various Flemish newspapers and magazines. His journalistic work often focused on the lives of the working class and the social injustices they faced. He used his pen as an instrument in the fight for social reform and was a fervent advocate for workers’ rights.

During his lifetime, Zielens received several literary awards and honors, and his work continues to be appreciated for its emotional depth and social relevance. Zielens’ influence on Flemish literature is undeniable, and his works remain an inspiration to readers and writers around the world.

Dimensions 14 × 21,5 cm