Praeludiën

Boutens, P. C.. Praeludiën. Amsterdam: P. N. Van Kampen & Zoon, 1916. 126 pages. 1 Volume. Third Edition. 15,8 cm. x 21,2 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Good.

2,50

In stock

Product ID: 4648 SKU: SKU-0906 Category:

Nederlands:

Praeludiën door P.C. Boutens, uitgegeven door P. N. Van Kampen & Zoon in Amsterdam in 1916, is een dichtbundel van 126 pagina’s. Deze derde editie heeft een formaat van 15,8 cm bij 21,2 cm en verkeert in goede staat met een zachte kaft en genaaide binding.

P.C. Boutens was een Nederlandse dichter en classicus. Hij groeide op in een streng-protestants middenstandsmilieu in Zeeland. Na het voltooien van het Stedelijk Gymnasium Middelburg, waar zijn talent voor Latijn en Grieks bleek en hij Plato’s Symposion vertaalde, begon hij in 1890 zijn studie klassieke talen aan de Universiteit Utrecht. In 1899 promoveerde hij op een onderzoek naar de Griekse komedieschrijver Aristophanes.

Als dichter debuteerde Boutens in 1891 in de Utrechtse Studenten Almanak. Zijn vroege werk was geïnspireerd door de Verzen van Herman Gorter, evenals door Plato, Sappho en de Bijbel. Zijn stijl is gebaseerd op het idee van het bereiken van een “hogere werkelijkheid,” een die volgens Boutens “Gods geheim” zou benaderen. De poëzie van Boutens bevat een sterke hang naar Plato en de liefde voor Eros.

Boutens speelde een belangrijke rol in de literaire wereld via de in 1905 opgerichte Vereniging van Letterkundigen, waar hij in 1918 voorzitter van werd. Hij maakte zich verdienstelijk door het opzetten van het ‘Ondersteuningsfonds voor behoeftige letterkundigen’ en het Willem Kloosfonds.

Hoewel hij altijd apolitiek wilde zijn, wordt Boutens bekritiseerd voor zijn lidmaatschap van de door de Duitse bezetter gestichte Nederlandsche Kultuurkamer in zijn laatste levensjaren. Dit lidmaatschap was bedoeld om de gelden van het Willem Kloosfonds te redden, maar wordt door velen gezien als een smet op zijn blazoen.

De esthetische ‘woordkunst’ en zijn voorliefde voor neologismen zijn kenmerkend voor Boutens’ werk. Zijn filosofische inzichten, vooral de leer van Plato, hebben zijn dichtkunst sterk beïnvloed.

English:

Praeludiën by P.C. Boutens, published by P. N. Van Kampen & Zoon in Amsterdam in 1916, is a poetry collection of 126 pages. This third edition measures 15.8 cm by 21.2 cm and is in good condition with a softcover and sewn binding.

P.C. Boutens was a Dutch poet and classicist. He grew up in a strict Protestant middle-class environment in Zeeland. After graduating from the Stedelijk Gymnasium Middelburg, where his talent for Latin and Greek became apparent, and translating Plato’s Symposium, he began his classical languages studies at Utrecht University in 1890. In 1899, he earned his doctorate with a dissertation on the Greek playwright Aristophanes.

Boutens made his debut as a poet in 1891 in the Utrecht Students’ Almanac. His early work was inspired by the Verses of Herman Gorter, as well as by Plato, Sappho, and the Bible. His style is based on the idea of reaching a “higher reality,” which Boutens believed would approach “God’s secret.” His poetry strongly reflects his admiration for Plato and love for Eros.

Boutens played a significant role in the literary world through the Association of Writers, founded in 1905, where he became chairman in 1918. He contributed significantly by establishing the ‘Support Fund for Needy Writers’ and the Willem Kloos Fund.

Although he always wanted to remain apolitical, Boutens is criticized for his membership in the Dutch Cultural Chamber, established by the German occupiers during his last years. This membership was intended to save the funds of the Willem Kloos Fund, but it remains a controversial aspect of his legacy.

Boutens’ work is characterized by aesthetic ‘word art’ and his fondness for neologisms. His philosophical insights, particularly Plato’s teachings, have profoundly influenced his poetry.

Dimensions 21,2 × 15,8 cm