Fossiel

Stassaert, Lucienne. Fossiel. Brugge / Utrecht: Desclee De Brouwer, 1969. 30 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Noorderlicht. First Edition. 13 cm. x 19,5 cm..
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

7,00

In stock

Product ID: 3559 SKU: SKU-7774 Category:

Nederlands:

Fossiel is een poëziebundel van Lucienne Stassaert, gepubliceerd in 1969 door Desclée De Brouwer in Brugge en Utrecht. Dit boek, bestaande uit 30 pagina’s, is de eerste editie en maakt deel uit van de serie Noorderlicht. Het meet 13 cm x 19,5 cm. Dit exemplaar is in uitstekende staat (Fine) en heeft een zachte kaft met genaaide binding.

Lucienne Stassaert, geboren op 10 februari 1936 in Antwerpen, is een veelzijdige Vlaamse auteur, dichter, beeldend kunstenares en pianiste. Voordat ze in 1969 debuteerde met Fossiel, had ze al verhalen en toneelwerken gepubliceerd. Haar vroege werk beweegt zich binnen de kringen van de “neo-experimentelen”, een groep dichters en schrijvers die zich kenmerkte door experimentele vormen en vernieuwende inhoud.

Fossiel markeert Stassaert’s intrede in de poëzie met een bundel die zowel introspectief als symbolisch van aard is. De titel Fossiel verwijst naar de overblijfselen van het verleden, zowel letterlijk als metaforisch, en verkent de manieren waarop herinneringen en ervaringen ons vormen. De gedichten in deze bundel reflecteren op de verstening van gevoelens en herinneringen, en de manier waarop deze zowel een erfenis als een last kunnen zijn.

De bundel bestaat uit gedichten die variëren van kort en fragmentarisch tot meer uitgebreid en beschrijvend. Stassaert’s taalgebruik is suggestief en rijk aan beelden, vaak met een focus op de natuur en de vergankelijkheid. Haar poëzie in Fossiel is doordrenkt met een gevoel van nostalgie en verlies, maar ook met een nieuwsgierigheid naar de diepten van het innerlijke leven.

Stassaert is bekend om haar vermogen om complexe emoties en ervaringen te destilleren in heldere en krachtige beelden. In Fossiel onderzoekt ze thema’s zoals de impact van tijd, de spanning tussen verleden en heden, en de manier waarop persoonlijke geschiedenis onze identiteit beïnvloedt. De gedichten zijn vaak introspectief en uitnodigen tot contemplatie, waarbij de lezer wordt aangespoord om de eigen ervaringen en herinneringen te onderzoeken.

In de jaren ’70 verlegde Stassaert haar focus naar geëngageerde poëzie, waarin ze sociale en politieke kwesties aansneed, zoals in haar bundel In de klok van de machine tikt een mens, waarin ze kritiek uitte op het kapitalisme. Haar latere werk kenmerkt zich door een sterke verbinding met de beeldende kunst, wat een uitbreiding van haar artistieke uitdrukkingsvormen laat zien.

Lucienne Stassaert’s werk is veelvuldig onderscheiden met prestigieuze literaire prijzen, en ze blijft een belangrijke stem in de Vlaamse poëzie en literatuur. Fossiel is een treffend voorbeeld van haar vroege werk en biedt een fascinerende blik op haar ontwikkeling als dichteres en kunstenaar.

English:

Fossiel (Fossil) is a poetry collection by Lucienne Stassaert, published in 1969 by Desclée De Brouwer in Bruges and Utrecht. This book, consisting of 30 pages, is the first edition and part of the Noorderlicht series. It measures 13 cm x 19.5 cm. This copy is in fine condition and features a sewn softcover.

Lucienne Stassaert, born on February 10, 1936, in Antwerp, is a versatile Flemish author, poet, visual artist, and pianist. Before debuting in poetry with Fossiel in 1969, she had already published stories and plays. Her early work moves within the circles of the “neo-experimentals,” a group of poets and writers characterized by experimental forms and innovative content.

Fossiel marks Stassaert’s entry into poetry with a collection that is both introspective and symbolic. The title Fossielrefers to remnants of the past, both literally and metaphorically, and explores how memories and experiences shape us. The poems in this collection reflect on the petrification of feelings and memories and how these can be both a legacy and a burden.

The collection consists of poems that range from short and fragmentary to more extensive and descriptive. Stassaert’s use of language is suggestive and rich in imagery, often focusing on nature and transience. Her poetry in Fossiel is imbued with a sense of nostalgia and loss but also with a curiosity about the depths of inner life.

Stassaert is known for her ability to distill complex emotions and experiences into clear and powerful imagery. In Fossiel, she explores themes such as the impact of time, the tension between past and present, and how personal history shapes our identity. The poems are often introspective and invite contemplation, encouraging the reader to examine their own experiences and memories.

In the 1970s, Stassaert shifted her focus to engaged poetry, addressing social and political issues, as seen in her collection In de klok van de machine tikt een mens (A Man Ticks in the Clock of the Machine), where she criticized capitalism. Her later work is characterized by a strong connection with visual art, showing an expansion of her artistic expressions.

Lucienne Stassaert’s work has been widely recognized with prestigious literary awards, and she remains an important voice in Flemish poetry and literature. Fossiel is a striking example of her early work and offers a fascinating glimpse into her development as a poet and artist.

Dimensions 19,5 × 13 cm