Het huis

Gijsen, Marnix. Het huis. Verzen, waarin is opgenomen de vierde druk van De lof-litanie van Sint Franciscus van Assisi. Utrecht / Antwerpen: De Gemeenschap / De Sikkel, [1925]. Printed by Eigen Drukkerij, Utrecht. 65 pages. 1 Volume. Second Edition. 14,5 cm. x 22,5 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

4,50

In stock

Product ID: 4645 SKU: SKU-0888 Category:

Nederlands:

Het Huis door Marnix Gijsen is een opmerkelijke dichtbundel, voor het eerst gepubliceerd in 1925, en dit is de tweede editie, uitgebreid met twee extra gedichten. Het boek bevat de vierde druk van De Lof-Litanie van Sint Franciscus van Assisi. Deze tweede druk is gedrukt door Eigen Drukkerij in Utrecht op Old Drury-papier van Spalding and Hodge. De bundel beslaat 65 pagina’s en heeft een zachte kaft met genaaide binding.

Het Huis bevat gedichten die verschillende thema’s verkennen, met een aanzienlijk deel gewijd aan de lofzang op Sint Franciscus van Assisi. Gijsens verzen in deze bundel staan bekend om hun lyrische schoonheid en beschouwende aard, waarbij vaak zijn diepe bewondering voor de spiritualiteit en eenvoud van Sint Franciscus wordt weerspiegeld. De extra gedichten in deze editie blijven Gijsens taalbeheersing en zijn vermogen om diepe emoties en spirituele reflectie op te roepen, demonstreren.

Marnix Gijsen, pseudoniem van Jan-Albert Goris (1899-1984), was een prominente Vlaamse schrijver en diplomaat. Geboren in Antwerpen, was hij een veelzijdig schrijver, bekend om zijn essays, romans en poëzie. Zijn werk werd gekenmerkt door intellectuele diepgang en stilistische elegantie. Zijn literaire carrière begon in de jaren 1920, en hij vestigde zich snel als een leidende figuur in de Vlaamse literatuur. Gijsens bijdragen aan de literatuur beperkten zich niet tot zijn schrijven; hij speelde ook een belangrijke rol in de promotie van de Vlaamse cultuur en literatuur internationaal door zijn werk als diplomaat.

English:

Het Huis by Marnix Gijsen is a notable poetry collection, first published in 1925, and this is the second edition, enhanced with two additional poems. The book includes the fourth edition of De Lof-Litanie van Sint Franciscus van Assisi. This second edition is printed by Eigen Drukkerij in Utrecht on Old Drury paper from Spalding and Hodge. The collection spans 65 pages and features a softcover with sewn binding.

Het Huis contains poems that explore various themes, with a significant portion dedicated to the praise of Saint Francis of Assisi. Gijsen’s verses in this collection are known for their lyrical beauty and contemplative nature, often reflecting his deep admiration for Saint Francis’s spirituality and simplicity. The additional poems in this edition continue to demonstrate Gijsen’s mastery of language and his ability to evoke deep emotions and spiritual reflection.

Marnix Gijsen, pseudonym of Jan-Albert Goris (1899-1984), was a prominent Flemish writer and diplomat. Born in Antwerp, he was a versatile writer, known for his essays, novels, and poetry. His work is characterized by intellectual depth and stylistic elegance. His literary career began in the 1920s, and he quickly established himself as a leading figure in Flemish literature. Gijsen’s contributions to literature were not limited to his writing; he also played a significant role in promoting Flemish culture and literature internationally through his work as a diplomat.

Dimensions 22,5 × 14,5 cm