Lentesotternijen

De Mont, Pol. Lentesotternijen. Antwerpen: D. De Vos – Van Kleef, MCMXX [1920]. 122 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Volksuitgave. Third Edition. 11,5 cm. x 18,5 cm..
Condition: Fine. Hardcover.

9,00

In stock

Product ID: 3546 SKU: SKU-0970 Category:

Nederlands:

Pol De Mont was een van de promotors van de heroplevende Vlaamse cultuur aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Als dichter was hij een overgangsfiguur die de Vlaamse poëzie uit het vaarwater van de romantiek heeft gehaald en het symbolisme en het impressionisme heeft geïntroduceerd, met bundels zoals “Claribella” en “Iris”. Als volkskundige was hij meer dan verdienstelijk. Hij bedacht niet alleen de term “volkskunde”, maar leverde ook belangrijk werk in deze discipline, vooral in samenwerking met Alfons de Cock. “Dit zijn Vlaamsche wondersprookjes” (1896) en “Dit zijn Vlaamsche vertelsels” (1898) zijn hier het resultaat van. Daarnaast was De Mont een literaire criticus die zich hartstochtelijk opwierp als verdediger van de moderne richtingen in de Noordnederlandse, Franse en Duitse literatuur. Zijn historische betekenis ligt in zijn rol als schakelfiguur in de Zuidnederlandse literaire ontwikkeling, die uitmondt in de Van-nu-en-straks beweging. Hij stond aan het begin van een nieuw poëtisch tijdperk door te stellen: “Het enig doel der poëzie, hare enige reden van bestaan, dat is de poëzie zelf”.

Lentesotternijen van Pol De Mont is een charmante bundel die de lezer meeneemt naar de wereld van de Vlaamse lente. De gedichten in deze verzameling zijn doordrenkt met de frisse, levendige en soms speelse sfeer van het voorjaar. De Mont’s talent om natuurlijke beelden met emotionele diepgang te combineren, komt hier volledig tot zijn recht. De taal is rijk en expressief, waarbij elke regel een gevoel van heropleving en vreugde oproept. Voor liefhebbers van Vlaamse poëzie en degenen die de nuances van de overgang van romantiek naar symbolisme willen verkennen, is dit een onmisbare verzameling. De bundel toont ook De Mont’s vaardigheid om de eenvoudige schoonheid van het dagelijks leven te verheffen tot iets bijna magisch.

English:

Pol De Mont was a key promoter of the reviving Flemish culture at the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth century. As a poet, he was a transitional figure who steered Flemish poetry away from Romanticism and introduced Symbolism and Impressionism with collections like “Claribella” and “Iris”. As a folklorist, he was highly commendable, not only coining the term “folklore” but also producing significant work in this field, particularly in collaboration with Alfons de Cock. “Dit zijn Vlaamsche wondersprookjes” (1896) and “Dit zijn Vlaamsche vertelsels” (1898) are notable results of this work. Additionally, De Mont was a literary critic who passionately defended modern movements in Northern Dutch, French, and German literature. His historical significance lies in his role as a pivotal figure in the literary development of Southern Netherlands, culminating in the Van-nu-en-straks movement. He marked the beginning of a new poetic era by asserting: “The sole purpose of poetry, its only reason for existence, is poetry itself.”

Lentesotternijen by Pol De Mont is a delightful collection that transports the reader to the world of the Flemish spring. The poems in this compilation are imbued with the fresh, vibrant, and sometimes playful atmosphere of springtime. De Mont’s talent for combining natural imagery with emotional depth is fully evident here. The language is rich and expressive, with each line evoking a sense of renewal and joy. For enthusiasts of Flemish poetry and those looking to explore the nuances of the transition from Romanticism to Symbolism, this collection is indispensable. The volume also showcases De Mont’s ability to elevate the simple beauty of everyday life to something almost magical.

Dimensions 18,5 × 11,5 cm