Dat alles is voortdurend

Florizoone, Gery. Dat alles is voortdurend. Sint-Niklaas: Danthe, 1983. 47 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 15,5 cm. x 21,5 cm.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

7,00

In stock

Product ID: 3860 SKU: SKU-7687 Category:

Nederlands:

Dat alles is voortdurend is een poëziebundel van Gery Florizoone, gepubliceerd in 1983 door Danthe in Sint-Niklaas. Het boek, bestaande uit 47 pagina’s, is een eerste editie en meet 15,5 cm x 21,5 cm. Dit exemplaar is in uitstekende staat (Fine) en heeft een zachte kaft met genaaide binding.

Gery Florizoone (1923-1986) werd geboren in Adinkerke en groeide op in een omgeving die zijn latere poëzie diepgaand zou beïnvloeden. Zoon van Georges Florizoone en Irma Devloo, bracht hij zijn jeugd door in zijn geboortedorp voordat hij naar Veurne vertrok voor zijn middelbare schoolopleiding. Florizoone koos daarna voor het religieuze pad en trad toe tot het seminarie, waar hij op 31 mei 1947 tot priester werd gewijd.

Tussen 1975 en 1980 gaf Florizoone enkele poëziebundels in eigen beheer uit. Zijn werk werd vaak beschreven als religieuze natuurdichtkunst, waarin hij zijn diepe verbondenheid met de natuur en zijn geboortedorp verkende. Zijn gedichten putten veel uit zijn natuurervaringen en jeugdherinneringen, en hij stond bekend om zijn vermogen om de schoonheid en mystiek van de natuur in zijn werk vast te leggen.

In Dat alles is voortdurend reflecteert Florizoone op de eeuwige cycli van het leven en de natuur. De bundel bevat gedichten die de tijdloosheid en continuïteit van natuurlijke verschijnselen verkennen, evenals de spirituele verbindingen die hij voelde met de wereld om hem heen. De gedichten zijn doorvlochten met observaties van de natuur, variërend van beschrijvingen van het landschap tot de subtiele veranderingen van de seizoenen, en bevatten vaak spirituele en meditatieve overpeinzingen.

Florizoone’s stijl in deze bundel is introspectief en gevoelig, met een nadruk op de subtiele details van de natuur en de innerlijke reflecties die ze oproepen. Zijn poëzie nodigt de lezer uit om stil te staan bij de voortdurende schoonheid en betekenis van de wereld om hen heen, en om de diepere lagen van het bestaan te overwegen.

Gery Florizoone was ook redactielid van West-Vlaanderen (Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond), dat sinds 2003 bekend staat als Kunsttijdschrift Vlaanderen. In 1986 ontving hij de Yangprijs voor zijn dichtbundel Jona. Tragisch genoeg stierf Florizoone op 25 juni 1986 in een vliegtuigongeluk, samen met piloot Jo Sarlée en Gerard Degroote, toen hun kleine sportvliegtuig in botsing kwam met een Mirage van het Belgisch leger.

Dat alles is voortdurend blijft een belangrijke bijdrage aan de Vlaamse poëzie, waarin Florizoone zijn unieke perspectief op de natuur en het leven vastlegt in taal die zowel eenvoudig als diepgaand is. Het werk weerspiegelt zijn vermogen om de continuïteit van de natuur en het leven te vieren, en het biedt lezers een moment van rust en contemplatie.

English:

Dat alles is voortdurend (Everything is Constant) is a poetry collection by Gery Florizoone, published in 1983 by Danthe in Sint-Niklaas. The book, consisting of 47 pages, is a first edition and measures 15.5 cm x 21.5 cm. This copy is in fine condition and features a sewn softcover.

Gery Florizoone (1923-1986) was born in Adinkerke and grew up in an environment that deeply influenced his later poetry. The son of Georges Florizoone and Irma Devloo, he spent his childhood in his hometown before moving to Veurne for his secondary education. Florizoone chose the religious path and entered the seminary, where he was ordained as a priest on May 31, 1947.

Between 1975 and 1980, Florizoone self-published several poetry collections. His work was often described as religious nature poetry, exploring his deep connection with nature and his hometown. His poems drew heavily from his experiences of nature and childhood memories, and he was known for his ability to capture the beauty and mysticism of nature in his work.

In Dat alles is voortdurend, Florizoone reflects on the eternal cycles of life and nature. The collection includes poems that explore the timelessness and continuity of natural phenomena, as well as the spiritual connections he felt with the world around him. The poems are interwoven with observations of nature, ranging from descriptions of the landscape to the subtle changes of the seasons, and often contain spiritual and meditative reflections.

Florizoone’s style in this collection is introspective and sensitive, with an emphasis on the subtle details of nature and the inner reflections they evoke. His poetry invites the reader to pause and appreciate the enduring beauty and meaning of the world around them, and to consider the deeper layers of existence.

Gery Florizoone was also an editorial member of West-Vlaanderen (Christian Flemish Artists’ Association), known since 2003 as Kunsttijdschrift Vlaanderen. In 1986, he received the Yang Prize for his poetry collection Jona. Tragically, Florizoone died on June 25, 1986, in a plane crash, along with pilot Jo Sarlée and Gerard Degroote, when their small sport aircraft collided with a Mirage jet of the Belgian Air Force.

Dat alles is voortdurend remains an important contribution to Flemish poetry, in which Florizoone captures his unique perspective on nature and life in language that is both simple and profound. The work reflects his ability to celebrate the continuity of nature and life, offering readers a moment of tranquility and contemplation.

Dimensions 21,5 × 15,5 cm