Een geverfde ruiter

Claus, Hugo. Een geverfde ruiter. gedichten. Amsterdam / Antwerpen: De Bezige Bij / Ontwikkeling, 1961. Printed by Mouton & Co., Den Haag. 96 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Literaire Reuzenpocket. Second Edition. Literaire Reuzenpocket no 16. 12,5 cm. x 20 cm..
Condition: Good. Softcover. Perfect binding.

7,00

In stock

Product ID: 3558 SKU: SKU-7771 Category:

Nederlands:

Een geverfde ruiter is een dichtbundel van Hugo Claus, gepubliceerd in 1961 door De Bezige Bij in Amsterdam en Ontwikkeling in Antwerpen. Dit boek, bestaande uit 96 pagina’s, is een tweede editie en maakt deel uit van de serie Literaire Reuzenpocket, nummer 16. Het meet 12,5 cm x 20 cm. Dit exemplaar is in goede staat (Good) en heeft een zachte kaft met perfecte binding. Het werd gedrukt door Mouton & Co. in Den Haag.

Hugo Claus (1929-2008) was een van de meest veelzijdige en invloedrijke schrijvers in de Nederlandse literatuur, bekend om zijn poëzie, romans, toneelstukken, en schilderkunst. In Een geverfde ruiter brengt hij zijn unieke stijl en diepgaande thematische exploratie naar voren in een verzameling gedichten die verdeeld is in vier afdelingen: Dubbel Krijt, Reportage, Zij, en Gelegenheden. Elke afdeling heeft zijn eigen titel en motto, die op het eerste gezicht geen direct verband vertonen met de hoofdtitel of met elkaar.

De bundel is opvallend door het gebrek aan een zogenaamd titelgedicht, wat lezers uitnodigt om verder te zoeken naar de onderliggende thema’s en verbindingen tussen de gedichten. Claus’ poëzie staat bekend om zijn complexe beelden, zijn spel met taal en vorm, en zijn vermogen om diepe emotionele en filosofische kwesties aan te snijden.

In de afdeling Dubbel Krijt verkent Claus vaak dualiteit en conflict, waarbij de gedichten een spel van tegenstellingen en parallellen bevatten. Deze sectie nodigt uit tot reflectie over de spanning tussen schijn en werkelijkheid, goed en kwaad, en andere dualiteiten die door de menselijke ervaring lopen.

Reportage bevat gedichten die een journalistieke benadering lijken te hebben, waarbij Claus gebeurtenissen, plaatsen en ervaringen op een observerende en vaak kritische manier beschrijft. Deze gedichten bieden snapshots van het leven en de wereld om ons heen, waarbij persoonlijke en sociale reflecties samenkomen.

In de afdeling Zij richt Claus zich op het vrouwelijke aspect, waarbij de gedichten vaak intieme en complexe portretten van vrouwen en hun ervaringen schilderen. Deze sectie onderzoekt liefde, verlies, en identiteit vanuit verschillende perspectieven, waarbij het vrouwelijke zowel als onderwerp en als symbool fungeert.

Gelegenheden bevat gelegenheidsgedichten die vaak zijn geschreven voor specifieke gebeurtenissen of omstandigheden. Deze gedichten vangen de vluchtige momenten van het leven en bieden een poëtische reflectie op de alledaagse realiteit en speciale gelegenheden.

Claus’ werk in Een geverfde ruiter toont zijn vermogen om de lezer uit te dagen en te verrassen, waarbij hij zijn gedichten vult met gelaagde betekenissen en krachtige beelden. Zijn taalgebruik is inventief en vaak experimenteel, wat bijdraagt aan de dynamiek en diepgang van de bundel.

Hugo Claus, een meester van de moderne Nederlandse literatuur, ontving talloze prijzen voor zijn werk, waaronder de Constantijn Huygensprijs en de Prijs der Nederlandse Letteren. Een geverfde ruiter is een voorbeeld van zijn veelzijdige talent en zijn vermogen om de complexiteit van het menselijk bestaan in poëtische vorm te verwoorden.

English:

Een geverfde ruiter (A Painted Horseman) is a poetry collection by Hugo Claus, published in 1961 by De Bezige Bij in Amsterdam and Ontwikkeling in Antwerp. This book, consisting of 96 pages, is the second edition and part of the Literaire Reuzenpocket series, number 16. It measures 12.5 cm x 20 cm. This copy is in good condition and features a softcover with perfect binding. It was printed by Mouton & Co. in The Hague.

Hugo Claus (1929-2008) was one of the most versatile and influential writers in Dutch literature, known for his poetry, novels, plays, and paintings. In Een geverfde ruiter, he brings his unique style and profound thematic exploration to a collection of poems divided into four sections: Dubbel Krijt (Double Chalk), Reportage (Reportage), Zij (She), and Gelegenheden (Occasions). Each section has its own title and motto, which at first glance do not have a direct connection to the main title or to each other.

The collection is notable for the absence of a so-called title poem, which invites readers to search for underlying themes and connections between the poems. Claus’ poetry is known for its complex imagery, play with language and form, and its ability to address deep emotional and philosophical issues.

In the Dubbel Krijt section, Claus often explores duality and conflict, with poems containing a play of oppositions and parallels. This section invites reflection on the tension between appearance and reality, good and evil, and other dualities that run through human experience.

Reportage contains poems that seem to have a journalistic approach, where Claus describes events, places, and experiences in an observant and often critical manner. These poems offer snapshots of life and the world around us, merging personal and social reflections.

In the Zij section, Claus focuses on the feminine aspect, often painting intimate and complex portraits of women and their experiences. This section explores love, loss, and identity from various perspectives, with the feminine serving both as a subject and as a symbol.

Gelegenheden features occasional poems often written for specific events or circumstances. These poems capture the fleeting moments of life and offer a poetic reflection on everyday reality and special occasions.

Claus’ work in Een geverfde ruiter demonstrates his ability to challenge and surprise the reader, filling his poems with layered meanings and powerful imagery. His use of language is inventive and often experimental, contributing to the dynamism and depth of the collection.

Hugo Claus, a master of modern Dutch literature, received numerous awards for his work, including the Constantijn Huygens Prize and the Prize for Dutch Literature. Een geverfde ruiter exemplifies his versatile talent and his ability to articulate the complexity of human existence in poetic form.

Dimensions 20 × 12,5 cm