Sibylle

Walschap, Gerard. Sibylle. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1941. [?p.] Second Edition.
Condition: Fine. Hardcover with Dust Jacket.

15,00

In stock

Product ID: 1187 SKU: SKU-4385 Category: Tag:

Nederlands

*Sibylle* van Gerard Walschap is een roman die zich afspeelt in een kleine, conservatieve gemeenschap en draait om de complexe en vaak tragische levens van de hoofdpersonen. Het verhaal begint met de introductie van Sibylle, een jonge vrouw die zich probeert los te maken van de beperkingen en verwachtingen van haar omgeving. Walschap schildert een levendig en gedetailleerd beeld van het dorpsleven, waarin tradities en religieuze normen een grote rol spelen.

Sibylle’s leven verandert drastisch wanneer ze verliefd wordt op een man die niet door haar gemeenschap wordt geaccepteerd. Deze verboden liefde zet een reeks gebeurtenissen in gang die haar leven en dat van haar geliefde op zijn kop zet. De roman verkent thema’s als liefde, vrijheid, en de strijd tegen maatschappelijke normen. Door middel van Sibylle’s ervaringen biedt Walschap een scherpzinnig commentaar op de bekrompenheid en het conservatisme van het dorpsleven.

De auteur gebruikt een rijke, evocatieve schrijfstijl om de innerlijke wereld van zijn personages te verkennen. De emoties, twijfels en verlangens van Sibylle worden op een manier beschreven die de lezer diep raakt. Walschap’s vermogen om complexe menselijke relaties en de invloed van sociale structuren op individuele vrijheid te verbeelden, maakt Sibylle tot een meeslepende en inzichtelijke roman.

Sibylle is niet alleen een verhaal over persoonlijke worsteling, maar ook een breder commentaar op de spanningen tussen individu en gemeenschap. Het boek reflecteert op de manier waarop sociale verwachtingen en religieuze overtuigingen het leven van mensen kunnen beheersen en beperken. Door de ervaringen van Sibylle toont Walschap de moed en vastberadenheid die nodig zijn om tegen de stroom in te gaan en een authentiek leven te leiden.

Gerard Walschap (1898-1989) was een van de belangrijkste Vlaamse schrijvers van de 20e eeuw. Hij begon zijn carrière als journalist en werd later een productief auteur van romans, essays en toneelstukken. Walschap’s werk wordt gekenmerkt door een sterke betrokkenheid bij sociale en religieuze kwesties, en zijn romans onderzoeken vaak de spanningen tussen traditie en moderniteit, geloof en twijfel.

Walschap werd geboren in Londerzeel en groeide op in een streng katholiek gezin, wat een grote invloed had op zijn latere werk. Zijn romans, waaronder Sibylle, weerspiegelen vaak zijn eigen worstelingen met geloof en autoriteit. Walschap was een kritisch observator van de maatschappij en gebruikte zijn literaire talent om de hypocrisie en rigiditeit van sociale structuren aan de kaak te stellen.

Gedurende zijn lange carrière ontving Walschap verschillende literaire prijzen en onderscheidingen, en zijn werk blijft invloedrijk in de Vlaamse literatuur. Zijn romans zijn vertaald in meerdere talen en worden nog steeds gelezen en bestudeerd vanwege hun diepe menselijke inzichten en sociale relevantie.

English

*Sibylle* by Gerard Walschap is a novel set in a small, conservative community, focusing on the complex and often tragic lives of its main characters. The story begins with the introduction of Sibylle, a young woman trying to break free from the constraints and expectations of her surroundings. Walschap paints a vivid and detailed picture of village life, where traditions and religious norms play a significant role.

Sibylle’s life changes drastically when she falls in love with a man who is not accepted by her community. This forbidden love sets off a chain of events that turns her life and that of her lover upside down. The novel explores themes of love, freedom, and the struggle against societal norms. Through Sibylle’s experiences, Walschap provides a keen commentary on the narrow-mindedness and conservatism of village life.

The author uses a rich, evocative writing style to explore the inner world of his characters. The emotions, doubts, and desires of Sibylle are described in a way that deeply resonates with the reader. Walschap’s ability to depict complex human relationships and the influence of social structures on individual freedom makes Sibylle a compelling and insightful novel.

Sibylle is not only a story of personal struggle but also a broader commentary on the tensions between individual and community. The book reflects on how social expectations and religious beliefs can control and limit people’s lives. Through Sibylle’s experiences, Walschap shows the courage and determination needed to go against the tide and live an authentic life.

Gerard Walschap (1898-1989) was one of the most important Flemish writers of the 20th century. He began his career as a journalist and later became a prolific author of novels, essays, and plays. Walschap’s work is characterized by a strong engagement with social and religious issues, and his novels often explore the tensions between tradition and modernity, faith and doubt.

Walschap was born in Londerzeel and grew up in a strict Catholic family, which had a significant influence on his later work. His novels, including Sibylle, often reflect his own struggles with faith and authority. Walschap was a critical observer of society and used his literary talent to expose the hypocrisy and rigidity of social structures.

Throughout his long career, Walschap received numerous literary awards and honors, and his work remains influential in Flemish literature. His novels have been translated into several languages and continue to be read and studied for their deep human insights and social relevance.