Wie kan dat begrijpen?

Matthijs, Marcel. Wie kan dat begrijpen?. Brugge: Britto, [publishing date unknown]. 168 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 15 cm. x 20,5 cm.
Condition: Fine. Softcover with Dust Jacket.

22,50

In stock

Product ID: 5662 SKU: SKU-7902 Category:

Nederlands:

Wie kan dat begrijpen? van Marcel Matthijs, gepubliceerd door Britto in Brugge, is een roman die de duistere kant van het menselijke bestaan onderzoekt door een lens van sociaal-realisme en scherpe kritiek op de maatschappij. Deze eerste editie, bestaande uit 168 pagina’s en met een formaat van 15 cm x 20,5 cm, biedt een intense verkenning van de strijd en het lijden van individuen binnen een onderdrukkende sociale structuur. Het boek is in uitstekende staat (Fine) en komt met een zachte kaft en stofomslag.

Matthijs, bekend om zijn betrokkenheid bij het sociaal-realisme, presenteert in Wie kan dat begrijpen? een schrijnend beeld van de menselijke conditie. De verhalen in deze bundel geven blijk van zijn kenmerkende stijl, waarin armoede, dronkenschap, bedrog, ziekte en dood centraal staan. Deze thema’s worden niet gepresenteerd met een gevoel van pessimisme, maar eerder met een zwartgallige en fatalistische benadering. Matthijs’ werk evolueert in deze roman naar een woedende, anarchistische strijdvaardigheid die een krachtige aanklacht vormt tegen de sociale onrechtvaardigheid.

De hoofdpersonen in Wie kan dat begrijpen? zijn vaak sterk gefrustreerde figuren die uit wraak of pure wanhoop overgaan tot excessieve en anarchistische gedragingen. Matthijs schetst een wereld waarin maatschappelijke onderdrukking leidt tot extreme reacties van individuen die proberen te overleven in een harde realiteit. Zijn beschrijvingen zijn rauw en direct, waardoor de lezer geconfronteerd wordt met de harde waarheden van het leven van het proletariaat.

De roman toont ook Matthijs’ inzicht in de samenhang tussen maatschappelijke omstandigheden en individuele psychologische drijfveren. Zijn karakters zijn niet alleen slachtoffers van externe omstandigheden, maar ook van hun interne strijd en woede tegen een wereld die hen voortdurend lijkt tegen te werken. De intense emoties en het diepgaande ressentiment dat zijn personages ervaren, maken van deze roman een krachtige en vaak ongemakkelijke leeservaring.

Matthijs’ werk kan worden gezien als een voorloper van het werk van andere sociaal-realistische auteurs zoals Louis Paul Boon en Marnix Gijsen. Zijn vermogen om de complexiteit van sociale en politieke kwesties te verkennen door middel van literaire fictie is opmerkelijk, en zijn romans blijven relevant voor discussies over sociale rechtvaardigheid en menselijke veerkracht.

Marcel Matthijs, geboren in 1899, was een Vlaamse schrijver die bekend stond om zijn gedichten, toneelstukken, literaire kritiek, en vooral zijn romans en verhalen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij lid van de activistische Groeningerwacht in Brugge. Na de oorlog werd hij kort gevangen gehouden, maar werd vrijgelaten vanwege zijn jeugdige leeftijd. In het interbellum raakte Matthijs betrokken bij het Vlaams-nationalisme en tijdens de Tweede Wereldoorlog sloot hij zich aan bij de collaboratie van het VNV, wat leidde tot zijn veroordeling na de oorlog. Ondanks deze controversiële aspecten van zijn leven, blijft zijn literaire werk een belangrijk onderdeel van de Vlaamse literatuur, vooral vanwege zijn scherpe sociaal-realistische stijl en zijn diepgaande verkenning van de menselijke conditie.

English:

Wie kan dat begrijpen? (Who Can Understand That?) by Marcel Matthijs, published by Britto in Bruges, is a novel that delves into the darker aspects of human existence through a lens of social realism and sharp critique of society. This first edition, consisting of 168 pages and measuring 15 cm x 20.5 cm, offers an intense exploration of the struggles and suffering of individuals within an oppressive social structure. The book is in fine condition and comes with a softcover and dust jacket.

Matthijs, known for his engagement with social realism, presents a poignant depiction of the human condition in Wie kan dat begrijpen?. The stories in this collection reflect his distinctive style, centering on themes of poverty, alcoholism, deceit, illness, and death. These themes are not presented with a sense of pessimism, but rather with a bleak and fatalistic approach. Matthijs’ work evolves in this novel towards an angry, anarchistic militancy that forms a powerful indictment against social injustice.

The protagonists in Wie kan dat begrijpen? are often highly frustrated figures who resort to excessive and anarchistic behaviors out of revenge or sheer desperation. Matthijs paints a world in which societal oppression leads to extreme reactions from individuals trying to survive in a harsh reality. His descriptions are raw and direct, confronting the reader with the harsh truths of proletarian life.

The novel also demonstrates Matthijs’ insight into the interplay between societal conditions and individual psychological motivations. His characters are not only victims of external circumstances but also of their internal struggles and anger against a world that continually seems to work against them. The intense emotions and profound resentment experienced by his characters make this novel a powerful and often uncomfortable reading experience.

Matthijs’ work can be seen as a precursor to the work of other social-realist authors such as Louis Paul Boon and Marnix Gijsen. His ability to explore the complexity of social and political issues through literary fiction is remarkable, and his novels remain relevant to discussions about social justice and human resilience.

Marcel Matthijs, born in 1899, was a Flemish writer known for his poetry, plays, literary criticism, and especially his novels and stories. During World War I, he was a member of the activist Groeningerwacht in Bruges. After the war, he was briefly imprisoned but released due to his young age. In the interwar period, Matthijs became involved in Flemish nationalism, and during World War II, he joined the collaboration with the VNV, which led to his conviction after the war. Despite these controversial aspects of his life, his literary work remains an important part of Flemish literature, especially for his sharp social-realist style and his profound exploration of the human condition.

Dimensions 20,5 × 15 cm