Het paard Ugo

Gijsen, Marnix. Het paard Ugo. Kroniek uit een ‘beloken’ tijd. 10 mei 1940 – 7 december 1941. Amsterdam: Meulenhoff, 1968. 132 pages. First Edition.
Condition: Good. Hardcover with Dust Jacket.

5,00

In stock

Product ID: 1185 SKU: SKU-4371 Category:

Nederlands:

Het paard Ugo van Marnix Gijsen wordt beschouwd als het eerste deel van een ‘losse’ quadrilogie van romans. Deze boeken bieden een commentaar op zijn ervaringen in Manhattan van 1939 tot ongeveer 1954. Het verhaal speelt zich af in de periode van 10 mei 1940 tot 7 december 1941 en volgt de gebeurtenissen en gevoelens van de hoofdpersonen tijdens deze turbulente tijd.

Het boek begint met de Duitse invasie van België op 10 mei 1940, een gebeurtenis die de levens van vele mensen drastisch verandert. Gijsen beschrijft nauwgezet de angst, onzekerheid en het gevoel van verlies dat de bevolking in zijn greep houdt. De personages in Het paard Ugo worstelen met hun nieuwe realiteit, proberen hun weg te vinden in een wereld die plotseling gevaarlijk en onbekend is geworden.

Het paard Ugo zelf is een symbool van hoop en doorzettingsvermogen. In het verhaal staat Ugo voor de veerkracht van de mensheid, ondanks de moeilijkheden en tegenslagen waarmee ze worden geconfronteerd. De kroniek beschrijft ook de persoonlijke strijd van de auteur, die de oorlog vanuit de relatieve veiligheid van New York beleeft, maar diep geraakt wordt door de gebeurtenissen in zijn vaderland.

De auteur gebruikt een intieme vertelstijl die de lezer meeneemt in de innerlijke wereld van zijn personages. Door middel van hun gedachten en gevoelens biedt Gijsen een scherpzinnig commentaar op de sociale en politieke situatie van die tijd. De worstelingen en triomfen van de personages resoneren met de ervaringen van vele Belgen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.

Marnix Gijsen’s beschrijvingen zijn levendig en gedetailleerd, waardoor de lezer een helder beeld krijgt van de impact van de oorlog op het dagelijks leven. Zijn stijl is rijk aan metaforen en symboliek, wat het boek niet alleen een historische kroniek maakt, maar ook een diepzinnige literaire ervaring.

De thema’s van verlies, hoop en menselijke veerkracht zijn universeel en tijdloos, waardoor Het paard Ugo nog steeds relevant is voor hedendaagse lezers. Gijsen’s werk biedt niet alleen een terugblik op een donkere periode in de geschiedenis, maar ook een reflectie op de veerkracht en het doorzettingsvermogen van de mens.

Marnix Gijsen (1899-1984), geboren als Jan-Albert Goris, was een invloedrijke Belgische schrijver en diplomaat. Hij werkte als journalist en werd later directeur van het Belgisch Nationaal Bureau voor Toerisme in de Verenigde Staten. Zijn werk werd beïnvloed door zijn ervaringen in het buitenland en zijn diepe liefde voor literatuur en cultuur. Naast Het paard Ugo schreef hij vele andere romans, essays en gedichten. Gijsen ontving verschillende literaire prijzen en onderscheidingen voor zijn bijdrage aan de Vlaamse literatuur. Zijn werken worden gekenmerkt door hun introspectieve en filosofische benadering, evenals hun vermogen om complexe menselijke emoties en ervaringen te verwoorden.

English:

Het paard Ugo by Marnix Gijsen is considered the first part of a ‘loose’ quadrilogy of novels. These books provide commentary on his experiences in Manhattan from 1939 to around 1954. The story is set between May 10, 1940, and December 7, 1941, and follows the events and feelings of the characters during this turbulent time.

The book begins with the German invasion of Belgium on May 10, 1940, an event that drastically changes the lives of many people. Gijsen meticulously describes the fear, uncertainty, and sense of loss that grips the population. The characters in Het paard Ugo struggle with their new reality, trying to find their way in a world that has suddenly become dangerous and unfamiliar.

Ugo the horse itself is a symbol of hope and perseverance. In the story, Ugo represents the resilience of humanity despite the difficulties and setbacks they face. The chronicle also details the personal struggle of the author, who experiences the war from the relative safety of New York but is deeply affected by the events in his homeland.

The author employs an intimate narrative style that immerses the reader in the inner world of his characters. Through their thoughts and feelings, Gijsen offers a keen commentary on the social and political situation of the time. The struggles and triumphs of the characters resonate with the experiences of many Belgians who lived through World War II.

Marnix Gijsen’s descriptions are vivid and detailed, giving the reader a clear picture of the war’s impact on daily life. His style is rich in metaphors and symbolism, making the book not only a historical chronicle but also a profound literary experience.

Themes of loss, hope, and human resilience are universal and timeless, making Het paard Ugo still relevant for contemporary readers. Gijsen’s work provides not only a look back at a dark period in history but also a reflection on the resilience and perseverance of humanity.

Marnix Gijsen (1899-1984), born as Jan-Albert Goris, was an influential Belgian writer and diplomat. He worked as a journalist and later became the director of the Belgian National Tourist Office in the United States. His work was influenced by his experiences abroad and his deep love for literature and culture. In addition to Het paard Ugo, he wrote many other novels, essays, and poems. Gijsen received several literary awards and honors for his contribution to Flemish literature. His works are characterized by their introspective and philosophical approach, as well as their ability to articulate complex human emotions and experiences.