Wit zand

Hemmerechts, Kristien. Wit zand. Amsterdam / Antwerpen: Atlas, 1994. 252 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Sixth Edition.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

8,50

In stock

Product ID: 2249 SKU: SKU-8010 Category:

Nederlands

Wit zand (1994) door Kristien Hemmerechts, uitgegeven door Atlas in Amsterdam en Antwerpen, is een roman die de complexiteit van menselijke relaties onderzoekt tegen de achtergrond van een vervallen hotel. Deze zesde editie, bestaande uit 252 pagina’s, is in uitstekende staat en heeft een genaaide softcover.

Het verhaal speelt zich af op een zaterdag in november wanneer een man en een vrouw de nacht doorbrengen in hotel Le Bateau Guizzantois. Ondanks zijn indrukwekkende naam is het hotel vervallen, en de vrouw wil er dan ook zo snel mogelijk weg. Ze vindt de hotelbaas onbeschoft en haar minnaar een beetje saai, wat een ongemakkelijke sfeer creëert in hun verblijf. Het hotel, met zijn verwaarloosde staat, weerspiegelt de innerlijke toestand van de personages en vormt een krachtige metafoor voor de vervallen staat van hun relatie.

In Wit zand overtuigt Hemmerechts opnieuw met haar verkenning van haar bekende thema’s: de complexe relatie tussen ouders en hun kinderen, het verlangen naar liefde en de eeuwige spanning tussen aantrekking en wantrouwen tussen mannen en vrouwen. Seksualiteit en de angst voor de dood spelen een cruciale rol in de dynamiek van de personages. Door deze thema’s verweven te presenteren, biedt Hemmerechts een diepgaande blik op de menselijke natuur en de onderliggende emoties die relaties vormen.

De roman wordt gekenmerkt door Hemmerechts’ gebruik van scherpe dialogen en haar vermogen om de nuances van menselijke interacties vast te leggen. Haar beschrijving van de relatie tussen de man en de vrouw, die gevangen zitten in een ongemakkelijke balans tussen verlangen en vervreemding, is zowel realistisch als ontroerend. Het hotel, dat bijna als een karakter op zich fungeert, versterkt de sfeer van isolatie en verval die door het hele verhaal loopt.

Hemmerechts’ stijl is direct en onverbloemd, en ze slaagt erin om de lezer mee te nemen in de complexe wereld van haar personages. Haar vermogen om de onderliggende spanningen in relaties bloot te leggen en de menselijke ervaring met al zijn tegenstrijdigheden te verkennen, maakt Wit zand tot een fascinerende en boeiende roman.

Kristien Hemmerechts (1955-) is een Vlaamse auteur en academicus, die bekend staat om haar scherpe observaties en onverbloemde benadering van menselijke relaties en emoties. Geboren in Brussel, studeerde Hemmerechts Germaanse Filologie en promoveerde met een proefschrift over Jean Rhys. Haar literaire carrière begon in 1987, en sindsdien heeft ze een indrukwekkend oeuvre opgebouwd met romans, verhalenbundels en essays. Hemmerechts’ werk richt zich vaak op de donkere en complexe aspecten van liefde, seksualiteit, en de menselijke conditie. Haar stijl is direct en confronterend, wat haar tot een unieke stem maakt in de Vlaamse literatuur. Met Wit zand bevestigt ze haar vermogen om diepgaande thema’s met nuance en empathie te behandelen, wat haar tot een belangrijke figuur in de hedendaagse literaire wereld maakt.

English

Wit zand (White Sand) (1994) by Kristien Hemmerechts, published by Atlas in Amsterdam and Antwerp, is a novel that delves into the complexity of human relationships against the backdrop of a decaying hotel. This sixth edition, consisting of 252 pages, is in fine condition and features sewn softcover binding.

The story unfolds on a Saturday in November when a man and a woman spend the night at the hotel Le Bateau Guizzantois. Despite its impressive name, the hotel is in disrepair, and the woman is eager to leave as soon as possible. She finds the hotel manager rude and her lover somewhat dull, creating an uncomfortable atmosphere during their stay. The hotel, with its neglected state, mirrors the inner condition of the characters and serves as a powerful metaphor for the decayed state of their relationship.

In White Sand, Hemmerechts once again convinces with her exploration of familiar themes: the complex relationship between parents and their children, the longing for love, and the perennial tension between attraction and distrust between men and women. Sexuality and the fear of death play crucial roles in the dynamics of the characters. By interweaving these themes, Hemmerechts offers a profound insight into human nature and the underlying emotions that shape relationships.

The novel is characterized by Hemmerechts’ use of sharp dialogues and her ability to capture the nuances of human interactions. Her depiction of the relationship between the man and the woman, caught in an uneasy balance between desire and alienation, is both realistic and touching. The hotel, almost functioning as a character in itself, enhances the atmosphere of isolation and decay that runs throughout the story.

Hemmerechts’ style is direct and unembellished, successfully immersing the reader in the complex world of her characters. Her ability to expose the underlying tensions in relationships and explore the human experience with all its contradictions makes White Sand a fascinating and compelling novel.

Kristien Hemmerechts (1955-) is a Flemish author and academic known for her sharp observations and unflinching approach to human relationships and emotions. Born in Brussels, Hemmerechts studied Germanic Philology and earned her Ph.D. with a dissertation on Jean Rhys. Her literary career began in 1987, and since then, she has built an impressive body of work that includes novels, short story collections, and essays. Hemmerechts’ work often focuses on the darker and more complex aspects of love, sexuality, and the human condition. Her style is direct and confrontational, making her a distinctive voice in Flemish literature. With White Sand, she reaffirms her ability to handle profound themes with nuance and empathy, establishing her as a significant figure in contemporary literary circles.

Weight 312 kg