De dood in het dorp

Walschap, Gerard. De dood in het dorp. Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, [1942]. 113 pages. 113+3p.. Third Edition. Although the title page states “2e druk”, this is actually the third edition.
Condition: Fine. Hardcover.

9,00

In stock

Product ID: 1191 SKU: SKU-4415 Category:

Nederlands

De dood in het dorp van Gerard Walschap is een intrigerende roman die voor het eerst werd gepubliceerd in de vroege jaren veertig en in 1942 zijn derde editie bereikte, ondanks dat de titelpagina “2e druk” vermeldt. Deze roman van 113 pagina’s, uitgegeven door De Nederlandsche Boekhandel, biedt een scherpe en diepgaande blik op het leven en de dood in een kleine Vlaamse dorpsgemeenschap.

Het verhaal speelt zich af in een klein dorpje waar de dood een allesoverheersende aanwezigheid is. Walschap onderzoekt de impact van de dood op de inwoners en hoe deze onvermijdelijke gebeurtenis de dynamiek binnen de gemeenschap beïnvloedt. De auteur schildert een levendig en soms meedogenloos beeld van het dorpsleven, waar de dood niet alleen een fysiek einde betekent, maar ook een symbool is voor de onderliggende spanningen en verborgen waarheden in het dorp.

De protagonist van het verhaal is een jonge priester die geconfronteerd wordt met zijn eigen angsten en twijfels terwijl hij de dorpelingen bijstaat in tijden van rouw. Door zijn ogen zien we de diepgewortelde tradities en geloofsovertuigingen die het leven in het dorp vormgeven. Walschap gebruikt deze setting om bredere thema’s te verkennen, zoals de strijd tussen geloof en ongeloof, de kracht van gemeenschap, en de persoonlijke zoektocht naar betekenis in het licht van sterfelijkheid.

Walschap’s schrijfstijl is rijk en introspectief, met een sterke nadruk op de psychologische diepgang van zijn personages. Zijn beschrijvingen van het dorp en de interacties tussen de inwoners zijn doordrenkt met realisme en empathie, waardoor de lezer een diepgaande verbinding voelt met de wereld die hij schetst. De roman bevat ook elementen van sociale kritiek, waarbij Walschap subtiel de hypocrisie en de beperkingen van de dorpsmentaliteit aan de kaak stelt.

Gerard Walschap (1898-1989) was een van de belangrijkste Vlaamse schrijvers van de 20e eeuw. Hij was bekend om zijn realistische en vaak sociaal bewogen romans. Walschap begon zijn carrière als journalist en werd later een productief auteur van zowel fictie als non-fictie. Zijn werk wordt gekenmerkt door een diepgaande verkenning van de menselijke natuur en de sociale structuren die het leven vormgeven.

Walschap’s literair werk omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s, van de strijd tussen traditie en moderniteit tot de zoektocht naar persoonlijke en spirituele betekenis. Zijn romans, waaronder De dood in het dorp, worden nog steeds gewaardeerd om hun diepgang en relevantie. Walschap ontving gedurende zijn carrière talloze literaire prijzen en onderscheidingen, en zijn invloed op de Vlaamse literatuur blijft voelbaar.

De dood in het dorp blijft een krachtig en relevant werk dat lezers uitnodigt om na te denken over de fundamentele vragen van leven en dood, en de manier waarop gemeenschappen omgaan met deze universele ervaringen. Walschap’s inzicht in de menselijke conditie en zijn vermogen om dit op een meeslepende manier te verwoorden, maken deze roman tot een blijvende klassieker in de Vlaamse literatuur.

English

De dood in het dorp (The Death in the Village) by Gerard Walschap is a captivating novel first published in the early 1940s, reaching its third edition in 1942, despite the title page stating “2e druk” (second edition). This 113-page novel, published by De Nederlandsche Boekhandel, offers a sharp and profound look into life and death in a small Flemish village community.

The story is set in a small village where death is a pervasive presence. Walschap explores the impact of death on the villagers and how this inevitable event affects the dynamics within the community. The author paints a vivid and sometimes ruthless picture of village life, where death signifies not only a physical end but also symbolizes underlying tensions and hidden truths within the village.

The protagonist of the story is a young priest who is confronted with his own fears and doubts as he supports the villagers during times of mourning. Through his eyes, we see the deep-rooted traditions and beliefs that shape life in the village. Walschap uses this setting to explore broader themes such as the struggle between faith and disbelief, the power of community, and the personal quest for meaning in the face of mortality.

Walschap’s writing style is rich and introspective, with a strong emphasis on the psychological depth of his characters. His descriptions of the village and the interactions among its inhabitants are imbued with realism and empathy, creating a deep connection for the reader with the world he depicts. The novel also contains elements of social critique, with Walschap subtly exposing the hypocrisy and limitations of village mentality.

Gerard Walschap (1898-1989) was one of the most important Flemish writers of the 20th century. He was known for his realistic and often socially engaged novels. Walschap began his career as a journalist and later became a prolific author of both fiction and non-fiction. His work is characterized by a deep exploration of human nature and the social structures that shape life.

Walschap’s literary work covers a wide range of subjects and themes, from the struggle between tradition and modernity to the search for personal and spiritual meaning. His novels, including De dood in het dorp, continue to be appreciated for their depth and relevance. Throughout his career, Walschap received numerous literary awards and honors, and his influence on Flemish literature remains significant.

De dood in het dorp remains a powerful and relevant work that invites readers to reflect on the fundamental questions of life and death and how communities deal with these universal experiences. Walschap’s insight into the human condition and his ability to convey this in a compelling manner make this novel a lasting classic in Flemish literature.