Wenken voor de jongste dag

Mulisch, Harry. Wenken voor de Jongste Dag. Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij, 1967. 336 pages. Volumes: 1 volume. First Edition.
Condition: Good. Softcover.

8,00

In stock

Product ID: 1510 SKU: SKU-7995 Category:

Nederlands

Wenken voor de Jongste Dag (1967) door Harry Mulisch is een veelzijdige en diepzinnige verzameling van essays, verhalen en observaties die de complexe geest en de veelzijdige interesses van een van Nederlands grootste schrijvers blootleggen. Uitgegeven door Uitgeverij De Bezige Bij, bevat deze eerste editie 336 pagina’s en wordt gepresenteerd in een softcover. Het boek biedt een boeiende inkijk in Mulisch’ gedachtenwereld en zijn reflecties op uiteenlopende onderwerpen, variërend van literatuur en filosofie tot politiek en de toekomst van de mensheid.

De titel van het boek, Wenken voor de Jongste Dag, verwijst naar Mulisch’ eigen visie op het Apocalyptische, een concept dat hij benadert met een mengeling van ernst, ironie en speelsheid. In zijn essays verkent Mulisch de menselijke conditie door een breed scala aan onderwerpen te behandelen, vaak met een kritische en prikkelende benadering. De stukken in het boek zijn thematisch gevarieerd, maar ze delen een gemeenschappelijke focus op de zoektocht naar betekenis en de plaats van de mens in een veranderende wereld.

Een van de centrale thema’s in het boek is Mulisch’ fascinatie voor tijd en geschiedenis. Hij onderzoekt hoe historische gebeurtenissen en persoonlijke ervaringen de perceptie van tijd beïnvloeden en hoe de mensheid zich verhoudt tot haar verleden en toekomst. Mulisch’ vermogen om complexe historische en filosofische thema’s te analyseren en te presenteren op een toegankelijke manier maakt deze essays tot een waardevolle bijdrage aan de Nederlandse literaire canon.

De verhalen in Wenken voor de Jongste Dag illustreren Mulisch’ talent voor fictie, waarbij hij gebruik maakt van symboliek en allegorie om diepere waarheden over de menselijke ervaring te onthullen. Zijn fictieve stukken zijn doordrenkt van een gevoel van mysterie en avontuur, waarbij hij de lezer uitdaagt om voorbij de oppervlakte van de narratieven te kijken en de onderliggende betekenissen en implicaties te ontdekken.

Mulisch’ observaties zijn vaak filosofisch van aard en reflecteren zijn voortdurende interesse in existentiële vragen en de menselijke zoektocht naar kennis en begrip. Hij benadert deze onderwerpen met een combinatie van ernst en speelsheid, en zijn schrijfstijl varieert van scherp en analytisch tot poëtisch en contemplatief. Mulisch’ vermogen om humor en ernst te combineren maakt zijn werk uniek en meeslepend, en biedt de lezer een diepgaande en gevarieerde leeservaring.

Een ander opvallend aspect van het boek is Mulisch’ engagement met de politieke en sociale kwesties van zijn tijd. Hij onderzoekt de rol van de schrijver in de samenleving en reflecteert op de verantwoordelijkheid van de kunstenaar om zich uit te spreken over onrecht en verandering te bewerkstelligen. Zijn beschouwingen over de staat van de wereld en de toekomst van de mensheid zijn zowel provocerend als inspirerend, en dagen de lezer uit om kritisch na te denken over hun eigen plaats in de wereld.

Wenken voor de Jongste Dag biedt een rijke en gelaagde ervaring, waarin Mulisch zijn veelzijdigheid en diepgaande intellectuele nieuwsgierigheid tentoonstelt. De essays, verhalen, en observaties in dit boek vormen een boeiende en verhelderende blik op de thema’s en vragen die Mulisch in zijn werk voortdurend verkent.

Harry Mulisch (1927-2010) was een van de meest prominente en invloedrijke Nederlandse schrijvers van de 20e eeuw. Geboren in Haarlem, Nederland, Mulisch’ literaire carrière besloeg meer dan zes decennia en omvatte een breed scala aan genres, waaronder romans, essays, toneelstukken, en verhalen. Zijn werk wordt gekenmerkt door een diepgaande verkenning van filosofische, historische, en existentiële thema’s, en hij werd geprezen om zijn vermogen om complexe ideeën op een toegankelijke en meeslepende manier te presenteren. Mulisch’ oeuvre omvat enkele van de meest iconische werken in de Nederlandse literatuur, waaronder De ontdekking van de hemel en De aanslag. Hij ontving talrijke literaire prijzen, waaronder de P.C. Hooftprijs en de Prijs der Nederlandse Letteren. Wenken voor de Jongste Dag is een voorbeeld van zijn veelzijdigheid en intellectuele nieuwsgierigheid, en biedt een fascinerend inzicht in zijn brede interesse en diepgaande reflectie op de menselijke conditie.

English

Wenken voor de Jongste Dag (Guidelines for Judgment Day) (1967) by Harry Mulisch is a multifaceted and profound collection of essays, stories, and observations that reveal the complex mind and diverse interests of one of the Netherlands’ greatest writers. Published by Uitgeverij De Bezige Bij, this first edition comprises 336 pages and is presented in a softcover. The book provides a captivating insight into Mulisch’s thought world and his reflections on a wide range of topics, from literature and philosophy to politics and the future of humanity.

The title of the book, Wenken voor de Jongste Dag, refers to Mulisch’s own vision of the Apocalyptic, a concept he approaches with a blend of seriousness, irony, and playfulness. In his essays, Mulisch explores the human condition by addressing a broad spectrum of subjects, often with a critical and provocative approach. The pieces in the book are thematically varied, but they share a common focus on the quest for meaning and the place of humanity in a changing world.

One of the central themes in the book is Mulisch’s fascination with time and history. He examines how historical events and personal experiences shape the perception of time and how humanity relates to its past and future. Mulisch’s ability to analyze and present complex historical and philosophical themes in an accessible way makes these essays a valuable contribution to the Dutch literary canon.

The stories in Wenken voor de Jongste Dag illustrate Mulisch’s talent for fiction, using symbolism and allegory to reveal deeper truths about the human experience. His fictional pieces are imbued with a sense of mystery and adventure, challenging the reader to look beyond the surface of the narratives and uncover the underlying meanings and implications.

Mulisch’s observations are often philosophical in nature, reflecting his ongoing interest in existential questions and the human quest for knowledge and understanding. He approaches these subjects with a combination of seriousness and playfulness, and his writing style ranges from sharp and analytical to poetic and contemplative. Mulisch’s ability to blend humor and seriousness makes his work unique and engaging, providing the reader with a profound and varied reading experience.

Another notable aspect of the book is Mulisch’s engagement with the political and social issues of his time. He examines the role of the writer in society and reflects on the responsibility of the artist to speak out against injustice and effect change. His reflections on the state of the world and the future of humanity are both provocative and inspiring, challenging the reader to think critically about their own place in the world.

Wenken voor de Jongste Dag offers a rich and layered experience, showcasing Mulisch’s versatility and profound intellectual curiosity. The essays, stories, and observations in this book provide a captivating and enlightening glimpse into the themes and questions that Mulisch continually explores in his work.

Harry Mulisch (1927-2010) was one of the most prominent and influential Dutch writers of the 20th century. Born in Haarlem, Netherlands, Mulisch’s literary career spanned more than six decades and encompassed a wide range of genres, including novels, essays, plays, and stories. His work is characterized by a profound exploration of philosophical, historical, and existential themes, and he was praised for his ability to present complex ideas in an accessible and engaging manner. Mulisch’s oeuvre includes some of the most iconic works in Dutch literature, including The Discovery of Heaven and The Assault. He received numerous literary awards, including the P.C. Hooftprijs and the Prijs der Nederlandse Letteren. Wenken voor de Jongste Dag exemplifies his versatility and intellectual curiosity, offering a fascinating insight into his broad interests and profound reflection on the human condition.