Ierse nachten

Vestdijk, Simon. Ierse nachten. ‘s Gravenhage – Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1977. 239 pages. Volumes: 1 volume. Tenth Edition. 17,8 cm. x 12,5 cm..
Condition: Good. Softcover. Perfect binding.

9,00

In stock

Product ID: 1513 SKU: SKU-7998 Category: Tag:

Nederlands

Ierse nachten (1977) door Simon Vestdijk is een meeslepende roman die de fascinerende en complexe wereld van 19e-eeuws Ierland tot leven brengt. Uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar, bevat deze tiende editie 239 pagina’s en wordt gepresenteerd in een softcover met perfecte binding. Vestdijk’s rijke en gedetailleerde beschrijving van de Ierse cultuur, gewoonten en sociale structuren maakt dit boek tot een meesterwerk van historische fictie, dat zowel de schoonheid als de grimmigheid van Ierland in deze periode weet te vangen.

Het verhaal speelt zich af in het midden van de 19e eeuw en volgt de belevenissen van Robert Farfrae, de zoon van een Schotse rentmeester op een Iers landgoed. Door de ogen van de jonge Robert krijgen we een intieme en vaak ontroerende blik op het leven in Ierland, een land dat gekenmerkt wordt door zijn droomachtige sfeer, diepe religiositeit, en heidense gebruiken. De Ieren worden getekend als een volk vol van ‘droom en drank,’ vroom katholiek maar ook doordrongen van bijgeloof en wilde tradities. Vestdijk’s vermogen om deze culturele complexiteit te verbeelden, geeft het boek een unieke en authentieke sfeer.

Robert’s perspectief biedt een venster op de romantische kant van het Ierse leven, inclusief zijn poëzie en mystiek. Tegelijkertijd confronteert het verhaal de lezer met de harde realiteit van de armoede en ellende die het Ierse volk doormaakt, met name als gevolg van de uitbuiting door Engelse grootgrondbezitters. Deze grootgrondbezitters houden de Ieren in een staat van onderdrukking en hongersnood, een situatie die leidt tot diepe wrok en uiteindelijk tot opstand.

Een hoogtepunt van de roman is het laatste hoofdstuk, waarin de Ieren opstaan tegen hun onderdrukkers. Dit magistrale slot geeft de lezer een gevoel van catharsis en hoop, terwijl het ook de brutale realiteit van de strijd tegen onderdrukking weergeeft. Vestdijk’s beschrijving van deze opstand is zowel krachtig als ontroerend, en het geeft een diepe reflectie op de menselijke drang naar vrijheid en rechtvaardigheid.

De sfeer in Ierse nachten is een combinatie van betoverende romantiek en rauwe realiteit. Vestdijk slaagt erin om de lezer te transporteren naar het hart van het 19e-eeuwse Ierland, waarbij hij de kleurrijke gebruiken en gewoonten van het volk schildert, evenals hun spirituele en culturele rijkdom. De karakters zijn levendig en goed ontwikkeld, en hun interacties en conflicten geven een diep inzicht in de sociale dynamiek van de tijd.

Vestdijk, die door velen wordt beschouwd als de belangrijkste Nederlandse schrijver van de 20e eeuw, toont in deze roman zijn meesterlijke vertelkunst en zijn vermogen om complexe historische en sociale thema’s op een boeiende manier te verbeelden. Zijn vermogen om zowel de donkere als de lichte kanten van het Ierse leven in deze periode vast te leggen, maakt Ierse nachten tot een diepgaande en memorabele leeservaring.

Simon Vestdijk (1898-1971) was een prominente Nederlandse schrijver, dichter, en essayist, bekend om zijn uitgebreide en veelzijdige oeuvre. Geboren in Harlingen, Nederland, begon Vestdijk zijn carrière als arts, maar hij richtte zich al snel volledig op het schrijven. Zijn werk omvat meer dan vijftig romans, evenals korte verhalen, gedichten, essays, en muziekstudies. Vestdijk’s werk wordt gekenmerkt door zijn diepe psychologische inzicht, zijn scherpe sociale observaties, en zijn complexe verkenning van menselijke emoties en relaties. Hij werd geprezen om zijn vermogen om zowel historische als hedendaagse thema’s te verkennen met een unieke diepgang en sensitiviteit. Vestdijk ontving talrijke literaire prijzen, waaronder de Constantijn Huygensprijs en de P.C. Hooftprijs. Zijn invloed op de Nederlandse literatuur is aanzienlijk, en zijn werk blijft relevant en gewaardeerd door nieuwe generaties lezers. Ierse nachten is een voorbeeld van zijn talent voor historische fictie, en toont zijn vaardigheid om de diepten van de menselijke ervaring te verkennen binnen een rijke culturele context.

English

Ierse nachten (Irish Nights) (1977) by Simon Vestdijk is a compelling novel that brings to life the fascinating and complex world of 19th-century Ireland. Published by Nijgh & Van Ditmar, this tenth edition comprises 239 pages and is presented in a softcover with perfect binding. Vestdijk’s rich and detailed depiction of Irish culture, customs, and social structures makes this book a masterpiece of historical fiction, capturing both the beauty and grimness of Ireland during this period.

The story is set in the mid-19th century and follows the experiences of Robert Farfrae, the son of a Scottish steward on an Irish estate. Through the eyes of young Robert, we gain an intimate and often poignant view of life in Ireland, a country marked by its dreamlike atmosphere, deep religiosity, and pagan customs. The Irish are depicted as a people full of “dream and drink,” devoutly Catholic but also steeped in superstition and wild traditions. Vestdijk’s ability to portray this cultural complexity gives the book a unique and authentic atmosphere.

Robert’s perspective offers a window into the romantic side of Irish life, including its poetry and mysticism. At the same time, the story confronts the reader with the harsh realities of the poverty and misery endured by the Irish people, particularly due to the exploitation by English landowners. These landlords keep the Irish in a state of oppression and famine, a situation that leads to deep resentment and ultimately to rebellion.

A highlight of the novel is the final chapter, where the Irish rise against their oppressors. This magnificent conclusion provides the reader with a sense of catharsis and hope, while also portraying the brutal reality of the struggle against oppression. Vestdijk’s description of this uprising is both powerful and moving, offering a deep reflection on the human drive for freedom and justice.

The atmosphere in Ierse nachten is a blend of enchanting romance and stark reality. Vestdijk succeeds in transporting the reader to the heart of 19th-century Ireland, painting the colorful customs and traditions of the people, as well as their spiritual and cultural richness. The characters are vivid and well-developed, and their interactions and conflicts provide deep insights into the social dynamics of the time.

Vestdijk, considered by many as the most important Dutch writer of the 20th century, showcases his masterful storytelling and ability to portray complex historical and social themes in an engaging way in this novel. His ability to capture both the dark and bright sides of Irish life during this period makes Ierse nachten a profound and memorable reading experience.

Simon Vestdijk (1898-1971) was a prominent Dutch writer, poet, and essayist, known for his extensive and versatile body of work. Born in Harlingen, Netherlands, Vestdijk began his career as a physician but soon devoted himself entirely to writing. His work encompasses more than fifty novels, as well as short stories, poems, essays, and studies on music. Vestdijk’s work is characterized by his deep psychological insight, sharp social observations, and complex exploration of human emotions and relationships. He was praised for his ability to explore both historical and contemporary themes with unique depth and sensitivity. Vestdijk received numerous literary awards, including the Constantijn Huygensprijs and the P.C. Hooftprijs. His influence on Dutch literature is substantial, and his work remains relevant and appreciated by new generations of readers. Ierse nachten is an example of his talent for historical fiction, showcasing his skill in exploring the depths of the human experience within a rich cultural context.

Dimensions 12,5 × 17,8 cm