Tierra Caliente

Jonckheere, Karel. Tierra Caliente. Antwerpen: Boekengilde Die Poorte, 1941. Printed by P. Lombaerts, Schoten – Antwerpen. 281 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 13 cm. x 20 cm..
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

5,00

In stock

Product ID: 2931 SKU: SKU-7967 Category:

Nederlands

Tierra Caliente (1941) door Karel Jonckheere is een meeslepende roman die de lezer meeneemt naar het warme, betoverende landschap van Mexico, waar de zinderende hitte niet alleen de aarde maar ook de menselijke ziel beïnvloedt. Uitgegeven door Boekengilde Die Poorte in Antwerpen en gedrukt door P. Lombaerts in Schoten, bestaat deze eerste editie uit 281 pagina’s. De roman biedt een fascinerende verkenning van culturele diversiteit, natuurkrachten en menselijke emoties.

Tierra Caliente speelt zich af in de ruige en kleurrijke regio van Mexico, een gebied dat bekendstaat om zijn intense hitte en levendige cultuur. De titel, die letterlijk ‘hete aarde’ betekent, verwijst naar zowel de fysieke als de emotionele hitte die door het verhaal stroomt. Jonckheere schildert een levendig en realistisch portret van dit landschap, dat fungeert als een krachtige achtergrond voor de menselijke drama’s die zich afspelen.

De protagonist van het verhaal, Jef, een Belgische ingenieur, arriveert in Mexico met een ambitieus plan om een weg door de woestijn aan te leggen. Zijn technische kennis en rationaliteit botsen met de mystieke en onvoorspelbare natuur van het land, evenals met de inheemse bevolking die hij ontmoet. Jef’s confrontatie met de fysieke uitdagingen van het landschap, gecombineerd met de complexe sociale en culturele dynamiek, leidt tot een diepgaande persoonlijke transformatie.

In zijn interacties met de lokale bevolking, zoals de charismatische maar geheimzinnige Marisol en de wijze oude sjamaan Don Luis, begint Jef te begrijpen dat de hitte van Tierra Caliente meer betekent dan alleen de hoge temperaturen. Het vertegenwoordigt een kracht van leven, passie en spirituele diepgang die zijn rationele wereldbeeld uitdaagt en uiteindelijk verandert. De intense hitte en de machtige natuurkrachten van Mexico worden metaforen voor de innerlijke strijd en groei van de personages.

De roman biedt niet alleen een meeslepend verhaal, maar ook een diepgaande reflectie op de botsing tussen westerse technologie en inheemse wijsheid, en op de zoektocht naar persoonlijke betekenis in een vreemde en uitdagende omgeving. Jonckheere’s schrijfstijl is rijk en beschrijvend, met een nadruk op de zintuiglijke ervaring van het Mexicaanse landschap en de emotionele diepten van zijn personages.

Tierra Caliente is een waardevolle toevoeging aan de Belgische literatuur en toont Jonckheere’s talent om de complexiteit van menselijke ervaringen en culturele confrontaties te verkennen. Het boek biedt een rijke leeservaring door zijn levendige beschrijvingen en diepe emotionele resonantie, en is een krachtig voorbeeld van Jonckheere’s vermogen om de menselijke conditie in een breed scala van culturele contexten te belichten.

Karel Jonckheere (1906-1993) was een invloedrijke Vlaamse schrijver, dichter en essayist, die bekend stond om zijn veelzijdigheid en diepe interesse in menselijke en culturele diversiteit. Geboren in Oostende, combineerde Jonckheere zijn liefde voor literatuur met zijn passie voor reizen, wat zijn werk doordrenkte met een kosmopolitische geest en een rijke verbeeldingskracht. Naast Tierra Caliente schreef hij talrijke romans, poëzie en essays, waarin hij vaak exotische landschappen en menselijke verhalen verweefde. Jonckheere ontving meerdere literaire onderscheidingen en blijft een gerespecteerde figuur in de Vlaamse en Belgische literatuur. Zijn vermogen om levendige, emotioneel geladen verhalen te creëren maakt zijn werk tot een belangrijk onderdeel van de Belgische literaire traditie.

English

Tierra Caliente (1941) by Karel Jonckheere is a captivating novel that transports the reader to the warm, enchanting landscape of Mexico, where the searing heat affects both the earth and the human soul. Published by Boekengilde Die Poorte in Antwerp and printed by P. Lombaerts in Schoten, this first edition consists of 281 pages. The novel offers a fascinating exploration of cultural diversity, natural forces, and human emotions.

Tierra Caliente is set in the rugged and colorful region of Mexico, an area known for its intense heat and vibrant culture. The title, which literally means ‘hot earth,’ refers to both the physical and emotional heat that permeates the story. Jonckheere paints a vivid and realistic portrait of this landscape, which serves as a powerful backdrop for the human dramas that unfold.

The protagonist of the story, Jef, a Belgian engineer, arrives in Mexico with an ambitious plan to construct a road through the desert. His technical expertise and rationality clash with the mystical and unpredictable nature of the land, as well as with the indigenous people he encounters. Jef’s confrontation with the physical challenges of the landscape, combined with the complex social and cultural dynamics, leads to a profound personal transformation.

In his interactions with the local population, such as the charismatic but enigmatic Marisol and the wise old shaman Don Luis, Jef begins to understand that the heat of Tierra Caliente means more than just high temperatures. It represents a force of life, passion, and spiritual depth that challenges and ultimately changes his rational worldview. The intense heat and the powerful natural forces of Mexico become metaphors for the inner struggles and growth of the characters.

The novel offers not only a compelling narrative but also a deep reflection on the clash between Western technology and indigenous wisdom, and on the quest for personal meaning in a strange and challenging environment. Jonckheere’s writing style is rich and descriptive, with an emphasis on the sensory experience of the Mexican landscape and the emotional depths of his characters.

Tierra Caliente is a valuable addition to Belgian literature and showcases Jonckheere’s talent for exploring the complexity of human experiences and cultural confrontations. The book offers a rich reading experience through its vivid descriptions and deep emotional resonance, and is a powerful example of Jonckheere’s ability to illuminate the human condition in a wide range of cultural contexts.

Karel Jonckheere (1906-1993) was an influential Flemish writer, poet, and essayist known for his versatility and deep interest in human and cultural diversity. Born in Ostend, Jonckheere combined his love for literature with his passion for travel, infusing his work with a cosmopolitan spirit and rich imagination. In addition to Tierra Caliente, he wrote numerous novels, poetry, and essays, often weaving exotic landscapes and human stories into his narratives. Jonckheere received multiple literary awards and remains a respected figure in Flemish and Belgian literature. His ability to create vivid, emotionally charged stories makes his work an important part of the Belgian literary tradition.

Dimensions 20 × 13 cm