Zondagsrust

Coenen, Frans. Zondagsrust. Amsterdam: G. A. Van Oorschot, 1965. 138 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Witte Olifant. First Edition. 13,5 cm. x 21 cm..
Condition: Fine. Hardcover with Dust Jacket. Signatures: With ownership signature.

7,00

In stock

Product ID: 2933 SKU: SKU-7969 Category:

Nederlands

Zondagsrust (1965) door Frans Coenen is een meesterlijk gecomponeerde naturalistische roman die de ingewikkelde dynamiek en verborgen spanningen binnen een burgerlijk gezin onthult. Uitgegeven door G. A. Van Oorschot als deel van de Witte Olifant-reeks, biedt deze eerste editie van 138 pagina’s een indringend en genuanceerd portret van familielevens gevangen in een web van maatschappelijke normen en persoonlijke verlangens. De roman heeft een ownership signature, wat de persoonlijke band van de eigenaar met het boek benadrukt.

In Zondagsrust beschrijft Coenen het leven van meneer Hendriks, een vader die streeft naar de handhaving van orde en respectabiliteit binnen zijn gezin, ondanks zijn eigen innerlijke conflicten en verlangens. Het verhaal speelt zich af op een zondag, een dag die symbolisch is voor rust en contemplatie, maar in werkelijkheid de sluimerende spanningen binnen het gezin blootlegt. Coenen gebruikt deze ogenschijnlijk rustige dag als een kader om de spanningen en onderdrukte emoties binnen het gezin scherp in beeld te brengen.

Meneer Hendriks, die wordt geconfronteerd met de toenemende vervreemding van zijn vrouw en kinderen, worstelt met zijn eigen gevoelens van ontevredenheid en verlangen naar iets meer dan het leven dat hij nu leidt. Zijn vrouw, mevrouw Hendriks, leeft in de schaduw van haar echtgenoot en de verwachtingen van de samenleving, wat haar een gevoel van frustratie en een verlangen naar autonomie bezorgt. Hun kinderen, die elk op hun manier proberen te navigeren door de verwachtingen die aan hen worden gesteld, belichamen de volgende generatie die worstelt met dezelfde maatschappelijke en familiale normen.

De roman legt de nadruk op de spanningen tussen persoonlijke verlangens en maatschappelijke verwachtingen. De ‘rust’ die men op zondag zou moeten ervaren, blijkt een façade te zijn, die de diepere onderliggende conflicten en emotionele complexiteiten verhult. Coenen’s observaties zijn scherp en zijn beschrijvingen zijn genuanceerd, waardoor de lezer inzicht krijgt in de innerlijke wereld van de personages en de onuitgesproken spanningen die hun relaties kenmerken.

Coenen’s schrijfstijl in Zondagsrust is zowel gedetailleerd als introspectief, waarbij hij gebruikmaakt van naturalistische technieken om een realistisch en vaak meedogenloos beeld te schetsen van de menselijke psyche en sociale interacties. Hij onthult de interne strijd van de personages met een gevoel van empathie en begrip, wat de roman tot een diepgaand en menselijk document maakt.

Zondagsrust is een krachtig werk dat de complexiteit van het gezinsleven en de worstelingen met maatschappelijke verwachtingen en persoonlijke verlangens blootlegt. Coenen’s vermogen om de alledaagse realiteit met een diep psychologisch inzicht te verbeelden, maakt deze roman tot een belangrijk en boeiend werk in de Nederlandse literatuur.

Frans Coenen (1866-1936) was een invloedrijke Nederlandse schrijver, essayist, en vertaler. Geboren in Amsterdam, combineerde hij zijn literaire carrière met een baan als ambtenaar. Coenen stond bekend om zijn scherpe observaties van het burgerlijke leven en zijn vermogen om de menselijke psyche met precisie te beschrijven. Zijn werk is gekenmerkt door een diepgaande interesse in de sociale en psychologische aspecten van het dagelijks leven, vaak met een naturalistische benadering. Coenen’s oeuvre, waaronder Zondagsrust, wordt gewaardeerd om zijn scherpe inzichten in menselijke relaties en de maatschappelijke structuren die deze beïnvloeden. Zijn werk blijft relevant vanwege zijn diepgaande exploratie van de menselijke natuur en sociale interacties, wat hem tot een gerespecteerde figuur in de Nederlandse literatuur maakt.

English

Zondagsrust (Sunday Rest) (1965) by Frans Coenen is a masterfully composed naturalistic novel that reveals the intricate dynamics and hidden tensions within a bourgeois family. Published by G. A. Van Oorschot as part of the Witte Olifant (White Elephant) series, this first edition of 138 pages provides a penetrating and nuanced portrait of family lives caught in a web of societal norms and personal desires. The novel bears an ownership signature, highlighting the personal connection of the owner with the book.

In Zondagsrust, Coenen describes the life of Mr. Hendriks, a father who strives to maintain order and respectability within his family, despite his own inner conflicts and desires. The story takes place on a Sunday, a day symbolically associated with rest and contemplation, but in reality exposing the simmering tensions within the family. Coenen uses this seemingly tranquil day as a framework to sharply depict the tensions and suppressed emotions within the family.

Mr. Hendriks, who faces increasing alienation from his wife and children, grapples with his own feelings of dissatisfaction and a longing for something more than the life he currently leads. His wife, Mrs. Hendriks, lives in the shadow of her husband and societal expectations, which gives her a sense of frustration and a desire for autonomy. Their children, each trying in their own way to navigate the expectations placed upon them, embody the next generation struggling with the same societal and familial norms.

The novel emphasizes the tensions between personal desires and societal expectations. The ‘rest’ one is supposed to experience on a Sunday turns out to be a façade that conceals deeper underlying conflicts and emotional complexities. Coenen’s observations are sharp, and his descriptions are nuanced, providing the reader with insight into the inner world of the characters and the unspoken tensions that define their relationships.

Coenen’s writing style in Zondagsrust is both detailed and introspective, employing naturalistic techniques to create a realistic and often unflinching portrayal of the human psyche and social interactions. He reveals the internal struggles of the characters with a sense of empathy and understanding, making the novel a profound and human document.

Zondagsrust is a powerful work that exposes the complexities of family life and the struggles with societal expectations and personal desires. Coenen’s ability to depict everyday reality with deep psychological insight makes this novel an important and engaging work in Dutch literature.

Frans Coenen (1866-1936) was an influential Dutch writer, essayist, and translator. Born in Amsterdam, he combined his literary career with a job as a civil servant. Coenen was known for his keen observations of bourgeois life and his ability to describe the human psyche with precision. His work is characterized by a profound interest in the social and psychological aspects of everyday life, often with a naturalistic approach. Coenen’s oeuvre, including Zondagsrust, is valued for its sharp insights into human relationships and the societal structures that influence them. His work remains relevant due to its deep exploration of human nature and social interactions, making him a respected figure in Dutch literature.

Dimensions 21 × 13,5 cm