Indrukken en ervaringen

Sleeckx, Domien. Indrukken en ervaringen. Beveren: Orbis & Orion, 1982. 224 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 14,5 cm. x 21 cm..
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

9,00

In stock

Product ID: 2923 SKU: SKU-2165 Category:

Nederlands:

Domien Sleeckx (1818-1901) was notarisklerk, redacteur van kranten, leraar aan de Rijksnormaalschool te Lier, inspecteur lager onderwijs, en lid van de Koninklijke Vlaamse Academie, waar hij ontslag nam en voorzitter werd van het Taalverbond. Hij schreef verhalen en toneelstukken, maar blijft vooral bekend en gewaardeerd als een stipte en goed observerende kroniekschrijver van Antwerpse en Brusselse toestanden en mensen in de 19de eeuw.

Indrukken en ervaringen verscheen voor het eerst postuum in 1902 en bevat elf hoofdstukken van de mémoires over de eerste Antwerpse tijd van de auteur en zijn vertrek naar Brussel, waar hij samen met J. A. de Laet en J. van de Velde het dagblad “Vlaemsch België” oprichtte. De laatste twee hoofdstukken van dit boek waren tot nu toe nooit gepubliceerd; zij bevatten kostbare bijzonderheden over het Vlaamse verenigingsleven te Brussel in de eerste jaren van Sleeckx’ verblijf aldaar. Tot in 1979 berustten deze twee hoofdstukken in het familiearchief van Sleeckx’ nazaten. Zij verschijnen in deze uitgave dus voor het eerst.

Het loonde de moeite de levendig geschreven herinneringen van Sleeckx na tachtig jaar opnieuw onder het stof vandaan te halen, omdat ze zoveel belangwekkende bijzonderheden bevatten over het Antwerpen en het Vlaams Brussel van anderhalve eeuw geleden. Deze nu dus integrale uitgave van Indrukken en ervaringen wordt gevolgd door een belangwekkend nawoord van de hand van Dr. Ludo Simons, terwijl het register en de illustratie van deze uitgave door Drs. Marc Somers werden bezorgd.

English:

Domien Sleeckx (1818-1901) was a notary clerk, newspaper editor, teacher at the State Normal School in Lier, inspector of primary education, and member of the Royal Flemish Academy, from which he resigned to become president of the Language Association. He wrote stories and plays but is best known and appreciated as a precise and keen observer chronicler of Antwerp and Brussels conditions and people in the 19th century.

Impressions and Experiences first appeared posthumously in 1902 and contains eleven chapters of memoirs about the author’s early days in Antwerp and his departure to Brussels, where he co-founded the newspaper “Vlaemsch België” with J. A. de Laet and J. van de Velde. The last two chapters of this book had never been published before; they contain valuable details about Flemish association life in Brussels during Sleeckx’s early years there. Until 1979, these two chapters were in the family archive of Sleeckx’s descendants. They appear in this edition for the first time.

It was worth dusting off Sleeckx’s vividly written memories after eighty years because they contain so many important details about Antwerp and Flemish Brussels a century and a half ago. This now integral edition of Impressions and Experiences is followed by an important afterword by Dr. Ludo Simons, while the index and illustration of this edition were provided by Drs. Marc Somers.

Dimensions 21 × 14,5 cm