Tamars maan

López, Esteban. Tamars maan. Amsterdam: De Bezige Bij, 1963. Printed by Mouton & Co., Den Haag. 218 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm..
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 2946 SKU: SKU-7984 Category:

Nederlands

Tamars maan (1963) door Esteban López is een fascinerende roman die zich afspeelt op het betoverende eiland Ibiza, een van de Spaanse Balearen. Uitgegeven door De Bezige Bij en gedrukt door Mouton & Co. in Den Haag, bevat deze eerste editie 218 pagina’s en biedt een diepgaand en levendig portret van een unieke gemeenschap van vreemdelingen die het eiland bevolken. De roman verweeft oude mythologie met de persoonlijke zoektochten van zijn personages, tegen de achtergrond van het mediterrane landschap.

Het eiland Ibiza, doordrenkt van een rijke geschiedenis die teruggaat tot de Feniciërs en Egyptenaren, vormt het mystieke decor van López’ verhaal. Het eiland wordt beschreven als een plaats waar tijdloze krachten aan het werk zijn, en waar de maangodin Tamar, bekend uit Robert Graves’ The White Goddess, een centrale rol speelt. Tamar, als symbool van het onbekende en het onbewuste, belichaamt de zoektocht naar diepere waarheid en inspiratie die elke dichter en kunstenaar nastreeft.

De roman volgt een aantal vreemdelingen die naar Ibiza zijn gekomen, elk op zoek naar hun eigen dromen en idealen. Deze vreemdelingen, beïnvloed door de omgeving, het klimaat en de sfeer van het eiland, proberen hun dromen werkelijkheid te maken in een wereld die nauwelijks wordt beïnvloed door het oorlogsgerucht van de Koude Oorlog. Hun verhalen en ervaringen worden verweven met de magie en mystiek van het eiland, waardoor een beeld ontstaat van een plaats waar de gewone realiteit plaats maakt voor een rijkdom aan symboliek en persoonlijke ontdekking.

López beschrijft de landschappen, mensen, en situaties met een scherp oog voor detail en een diep gevoel voor sfeer. Zijn levendige beschrijvingen brengen de lezer in contact met de zintuiglijke ervaringen van het eiland: de geur van het mediterrane bos, het geluid van de zee, en de aanblik van de oude ruïnes onder de zilveren gloed van de maan. Deze beschrijvingen dienen niet alleen als achtergrond, maar spelen een actieve rol in de ontwikkeling van de personages en de thema’s van de roman.

De gemeenschap van vreemdelingen op Ibiza wordt gekenmerkt door een mix van idealen, verlangens, en culturele achtergronden. Elk personage brengt zijn eigen verhaal en perspectief mee, en hun ontmoetingen en interacties onthullen hun zoektocht naar betekenis en vervulling. De invloed van het eiland op hun leven benadrukt de thema’s van isolatie, zoektocht naar identiteit, en de kracht van de natuur en mythologie om persoonlijke transformatie teweeg te brengen.

De roman Tamars maan verkent diepgaande thema’s zoals de relatie tussen mens en natuur, de invloed van mythologie op persoonlijke en artistieke ontwikkeling, en de zoektocht naar innerlijke waarheid in een wereld vol ruis en verwarring. López’ schrijfstijl, doordrenkt van poëtische beeldspraak en filosofische overwegingen, nodigt de lezer uit om na te denken over de grotere vragen van het bestaan en de kracht van het onbekende.

Esteban López (1910-1999) was een Spaans-Nederlandse schrijver en psychiater, bekend om zijn literaire werken die vaak thema’s van mystiek, persoonlijke zoektocht, en de menselijke geest verkennen. Geboren in Spanje, emigreerde López naar Nederland, waar hij een prominente plaats innam in de literaire wereld. Zijn werk combineert vaak zijn kennis van psychologie met zijn interesse in oude mythologieën en spirituele tradities, wat resulteert in romans die zowel intellectueel uitdagend als emotioneel meeslepend zijn. López’ vermogen om complexiteit en nuance te brengen in de beschrijving van menselijke ervaringen en zoektochten maakt hem tot een unieke stem in de literatuur. Tamars maan is een voorbeeld van zijn talent om persoonlijke en mythische elementen te verweven tot een intrigerend en krachtig verhaal.

English

Tamars maan (Tamar’s Moon) (1963) by Esteban López is a fascinating novel set on the enchanting island of Ibiza, one of the Spanish Balearic Islands. Published by De Bezige Bij and printed by Mouton & Co. in The Hague, this first edition comprises 218 pages and offers a profound and vivid portrayal of a unique community of foreigners inhabiting the island. The novel intertwines ancient mythology with the personal quests of its characters, set against the backdrop of the Mediterranean landscape.

Ibiza, steeped in a rich history dating back to the Phoenicians and Egyptians, serves as the mystical setting for López’s narrative. The island is depicted as a place where timeless forces are at work, and the moon goddess Tamar, known from Robert Graves’ The White Goddess, plays a central role. Tamar, as a symbol of the unknown and the unconscious, embodies the search for deeper truth and inspiration that every poet and artist seeks.

The novel follows a number of foreigners who have come to Ibiza, each pursuing their own dreams and ideals. These expatriates, influenced by the environment, the climate, and the ambiance of the island, strive to make their dreams a reality in a world barely touched by the cold war’s turmoil. Their stories and experiences are interwoven with the magic and mysticism of the island, creating a portrayal of a place where ordinary reality gives way to a wealth of symbolism and personal discovery.

López describes the landscapes, people, and situations with a keen eye for detail and a deep sense of atmosphere. His vivid descriptions immerse the reader in the sensory experiences of the island: the scent of the Mediterranean forest, the sound of the sea, and the sight of the ancient ruins under the silver glow of the moon. These descriptions serve not merely as a backdrop but play an active role in the development of the characters and the themes of the novel.

The community of expatriates on Ibiza is characterized by a mix of ideals, desires, and cultural backgrounds. Each character brings their own story and perspective, and their encounters and interactions reveal their quest for meaning and fulfillment. The island’s influence on their lives underscores themes of isolation, the search for identity, and the power of nature and mythology to bring about personal transformation.

The novel Tamars maan explores profound themes such as the relationship between humans and nature, the influence of mythology on personal and artistic development, and the search for inner truth in a world full of noise and confusion. López’s writing style, imbued with poetic imagery and philosophical reflections, invites the reader to ponder the larger questions of existence and the power of the unknown.

Esteban López (1910-1999) was a Spanish-Dutch writer and psychiatrist, known for his literary works that often explore themes of mysticism, personal quest, and the human spirit. Born in Spain, López emigrated to the Netherlands, where he became a prominent figure in the literary world. His work often combines his knowledge of psychology with his interest in ancient mythologies and spiritual traditions, resulting in novels that are both intellectually challenging and emotionally engaging. López’s ability to bring complexity and nuance to the depiction of human experiences and quests makes him a unique voice in literature. Tamars maan exemplifies his talent for weaving personal and mythical elements into an intriguing and powerful narrative.

Dimensions 20 × 12,5 cm