Klein beginnen

Carmiggelt, Simon – Dicke, Otto. Klein beginnen. Amsterdam: De Arbeiderspers, MCML [1950]. 126 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 13,5 cm. x 20 cm..
Condition: Fine. Dust Jacket missing. Hardcover.

6,00

In stock

Product ID: 2942 SKU: SKU-7979 Category:

Nederlands

Klein beginnen (1950) door Simon Carmiggelt, geïllustreerd door Otto Dicke, is een verzameling van humoristische en ontroerende korte verhalen, bekend als cursiefjes, die oorspronkelijk verschenen in de krant Het Parool. Uitgegeven door De Arbeiderspers, bevat deze eerste editie 126 pagina’s en biedt een charmante en tijdloze blik op de dagelijkse wederwaardigheden van gewone mensen in het naoorlogse Nederland. Ondanks het ontbreken van de stofomslag, blijft deze uitgave een waardevol literair werk, waarin Carmiggelt’s unieke vermogen om alledaagse situaties met een mengeling van humor en melancholie te beschrijven, goed tot uiting komt.

Carmiggelt, een meester in het schrijven van korte verhaaltjes, schetst in Klein beginnen een mozaïek van menselijke ervaringen, waarin de kleine momenten van vreugde, verdriet, en absurditeit centraal staan. Elk verhaal is een treffend portret van het alledaagse leven, waarbij Carmiggelt gebruikmaakt van zijn kenmerkende stijl van lichte ironie en diepe menselijkheid.

In deze bundel vinden we verhalen waarin Carmiggelt vaak put uit zijn eigen ervaringen en observaties als journalist en schrijver. Zijn personages zijn meestal gewone mensen, geconfronteerd met de kleine ongemakken en verrassingen van het leven. Met een scherpe pen en een warm hart beschrijft hij hun interacties, hun mislukkingen, en hun momenten van onverwachte triomf.

Een van de belangrijkste thema’s in Klein beginnen is de herkenbaarheid van de menselijke ervaring. Carmiggelt’s verhalen zijn doordrenkt met observaties van het alledaagse, waarin lezers zichzelf en hun eigen leven kunnen herkennen. Zijn vermogen om de schoonheid en het drama van het gewone leven vast te leggen, maakt zijn werk tijdloos en relevant, zelfs na decennia.

De samenwerking met illustrator Otto Dicke voegt een extra dimensie toe aan deze bundel. Dicke’s tekeningen, die vaak een luchtige en speelse toon hebben, completeren Carmiggelt’s verhalen door visueel te benadrukken wat in de tekst wordt beschreven. De illustraties helpen om de humor en de nuances van de verhalen te onderstrepen, waardoor de lezer een rijkere leeservaring krijgt.

Hoewel het werk van Carmiggelt vaak wordt gezien als licht en vluchtig, biedt het ook een diepere reflectie op de menselijke conditie en de uitdagingen van het alledaagse leven. Zijn scherpe observaties en zijn vermogen om de essentie van menselijke interactie vast te leggen, maken Klein beginnen tot een boek dat nog steeds boeit en ontroert.

Carmiggelt’s stijl, met zijn elegante eenvoud en zijn vermogen om complexe emoties en situaties in een paar woorden te vangen, blijft een voorbeeld van het beste van de Nederlandse literatuur. Zijn werk overbrugt de kloof tussen journalistiek en literatuur, en zijn verhalen blijven resoneren vanwege hun eerlijkheid, humor, en menselijkheid.

Simon Carmiggelt (1913-1987) was een Nederlandse schrijver en journalist, beroemd om zijn dagelijkse cursiefjes in Het Parool, onder de titel ‘Kronkel’. Geboren in Den Haag, begon Carmiggelt zijn carrière als journalist, maar zijn scherpe observaties en unieke schrijfstijl brachten hem al snel nationale bekendheid als een van de meest geliefde columnisten van zijn tijd. Zijn werk wordt gekenmerkt door een mengeling van humor, melancholie, en een scherp oog voor de eigenaardigheden van het alledaagse leven. Carmiggelt ontving meerdere prijzen voor zijn werk, waaronder de Constantijn Huygensprijs in 1967, en zijn verhalen blijven een belangrijk deel van de Nederlandse literaire canon.

Otto Dicke (1918-1984) was een Nederlandse illustrator en tekenaar, bekend om zijn werk in kranten en boeken. Zijn illustraties, vaak luchtig en met een speelse toon, complementeerden Carmiggelt’s verhalen perfect. Dicke’s werk wordt gekenmerkt door zijn heldere lijnen en zijn vermogen om karakter en emotie vast te leggen in zijn tekeningen, waardoor hij een gewaardeerde figuur werd in de Nederlandse kunstwereld. Zijn samenwerking met Carmiggelt in Klein beginnentoont zijn vaardigheid om visuele elementen toe te voegen aan de literaire verhalen, waardoor ze nog levendiger en aantrekkelijker worden.

English

Klein beginnen (Starting Small) (1950) by Simon Carmiggelt, illustrated by Otto Dicke, is a collection of humorous and touching short stories, known as cursiefjes, originally published in the newspaper Het Parool. Published by De Arbeiderspers, this first edition of 126 pages offers a charming and timeless look at the daily experiences of ordinary people in post-war Netherlands. Despite the absence of the dust jacket, this edition remains a valuable literary work, showcasing Carmiggelt’s unique ability to describe everyday situations with a blend of humor and melancholy.

Carmiggelt, a master of writing short vignettes, presents in Klein beginnen a mosaic of human experiences, focusing on the small moments of joy, sorrow, and absurdity. Each story is a poignant portrait of everyday life, with Carmiggelt employing his characteristic style of light irony and deep humanity.

In this collection, we find stories where Carmiggelt often draws from his own experiences and observations as a journalist and writer. His characters are usually ordinary people, facing the small inconveniences and surprises of life. With a sharp pen and a warm heart, he describes their interactions, their failures, and their moments of unexpected triumph.

One of the key themes in Klein beginnen is the relatability of the human experience. Carmiggelt’s stories are filled with observations of the everyday, where readers can see themselves and their own lives reflected. His ability to capture the beauty and drama of ordinary life makes his work timeless and relevant, even after decades.

The collaboration with illustrator Otto Dicke adds an extra dimension to this collection. Dicke’s drawings, often lighthearted and playful, complement Carmiggelt’s stories by visually emphasizing what is described in the text. The illustrations help to underscore the humor and nuances of the stories, providing the reader with a richer reading experience.

Although Carmiggelt’s work is often seen as light and fleeting, it also offers a deeper reflection on the human condition and the challenges of everyday life. His keen observations and his ability to capture the essence of human interaction make Klein beginnen a book that still captivates and moves readers.

Carmiggelt’s style, with its elegant simplicity and ability to capture complex emotions and situations in a few words, remains an example of the best in Dutch literature. His work bridges the gap between journalism and literature, and his stories continue to resonate because of their honesty, humor, and humanity.

Simon Carmiggelt (1913-1987) was a Dutch writer and journalist, famous for his daily columns in Het Parool, under the title ‘Kronkel’. Born in The Hague, Carmiggelt began his career as a journalist, but his sharp observations and unique writing style quickly brought him national recognition as one of the most beloved columnists of his time. His work is characterized by a mix of humor, melancholy, and a keen eye for the peculiarities of everyday life. Carmiggelt received several awards for his work, including the Constantijn Huygens Prize in 1967, and his stories remain an important part of the Dutch literary canon.

Otto Dicke (1918-1984) was a Dutch illustrator and draftsman, known for his work in newspapers and books. His illustrations, often lighthearted and playful, perfectly complemented Carmiggelt’s stories. Dicke’s work is characterized by his clear lines and his ability to capture character and emotion in his drawings, making him a respected figure in the Dutch art world. His collaboration with Carmiggelt in Klein beginnen demonstrates his skill in adding visual elements to literary stories, making them even more vivid and engaging.

Dimensions 20 × 13,5 cm