Een affaire van niets

López, Esteban. Een affaire van niets. Antwerpen: Standaard, 1977. 194 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm..
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

9,50

In stock

Product ID: 2951 SKU: SKU-7989 Category:

Nederlands

Een affaire van niets (1977) door Esteban López is een intrigerende roman waarin de auteur afwisselend verhalen en brieven gebruikt om een diepgaand en persoonlijk relaas te bieden over het leven, relaties, en het magisch-realisme. Uitgegeven door Standaard, bevat deze eerste editie 194 pagina’s en wordt gepresenteerd in een softcover met perfecte binding. De roman combineert fictie en persoonlijke correspondentie om een rijk en complex beeld te schetsen van de thema’s van het magisch-realisme en de menselijke ervaring.

De structuur van het boek wisselt tussen verhalen en brieven die de auteur schrijft aan zijn vriend Jean. Deze brieven geven een openhartig en ongefilterd inzicht in López’ privéleven, zijn relaties met twee vrouwen, en zijn persoonlijke kijk op het leven. López legt aan het einde van het boek uit dat de brieven bedoeld zijn om de verhalen aan te vullen, en samen bieden ze een meerlagig perspectief op de thema’s die door het hele boek heen verweven zijn.

De verhalen in de roman behoren tot het genre van het magisch-realisme en bevatten elementen die het alledaagse en het bovennatuurlijke naadloos met elkaar verbinden. Een van de verhalen beschrijft een gesprek tussen een man en zijn ex-vrouw, terwijl de vrouw in werkelijkheid overleden is. Deze dialoog, die zowel ontroerend als mysterieus is, illustreert hoe de grens tussen leven en dood in het magisch-realisme wordt vervaagd en hoe herinneringen en emoties een blijvende aanwezigheid kunnen hebben in het leven van de levenden.

Een ander verhaal in de roman behandelt een schilder die een voorgevoel heeft over hoe hij zal sterven. Deze voorgevoelens, die een centrale rol spelen in het verhaal, onthullen de manieren waarop menselijke intuïtie en het onderbewustzijn met het lot kunnen samenvloeien. Het verhaal verkent de relatie tussen kunst, de kunstenaar, en de ongrijpbare aard van de dood, en hoe creatieve expressie een manier kan zijn om het onvermijdelijke te begrijpen of te benaderen.

De brieven die tussen de verhalen doorlopen, bieden een diepgaand en persoonlijk inzicht in López’ leven en relaties. Ze onthullen zijn worstelingen, verlangens, en reflecties op zijn relaties met twee vrouwen. Deze brieven zijn openhartig en soms confronterend, en geven de lezer een direct venster op de gedachten en gevoelens van de auteur. López’ eerlijkheid en introspectie in deze brieven versterken de emotionele impact van de verhalen en geven een samenhangend beeld van de complexe relatie tussen zijn fictieve creaties en zijn persoonlijke ervaringen.

Een affaire van niets onderzoekt diepgaande thema’s zoals de dunne scheidslijn tussen realiteit en verbeelding, de invloed van het verleden op het heden, en de manieren waarop persoonlijke ervaringen de perceptie van de werkelijkheid kunnen beïnvloeden. López’ gebruik van magisch-realisme in de verhalen, gecombineerd met de persoonlijke en intieme toon van de brieven, biedt een uniek en fascinerend perspectief op de menselijke conditie.

Esteban López (1910-1999) was een Spaans-Nederlandse schrijver en psychiater, bekend om zijn literaire werken die vaak mystieke, psychologische, en persoonlijke thema’s verkennen. Geboren in Spanje, verhuisde López later naar Nederland, waar hij zich vestigde als een invloedrijke figuur in de literaire wereld. Zijn werk combineert vaak zijn diepgaande kennis van de menselijke geest met een rijke verbeelding, wat resulteert in verhalen die zowel intellectueel stimulerend als emotioneel aangrijpend zijn. López’ vermogen om persoonlijke ervaringen te verweven met magisch-realisme maakt hem tot een unieke stem in de literatuur. Een affaire van niets is een voorbeeld van zijn talent om het alledaagse en het bovennatuurlijke te combineren tot een ontroerend en reflectief verhaal.

English

Een affaire van niets (A Trivial Affair) (1977) by Esteban López is an intriguing novel where the author alternates between stories and letters to offer a profound and personal account of life, relationships, and magical realism. Published by Standaard, this first edition comprises 194 pages and is presented in a softcover with perfect binding. The novel blends fiction and personal correspondence to create a rich and complex picture of the themes of magical realism and human experience.

The structure of the book alternates between stories and letters that the author writes to his friend Jean. These letters provide a candid and unfiltered insight into López’s private life, his relationships with two women, and his personal view on life. At the end of the book, López explains that the letters are meant to complement the stories, and together they offer a multi-layered perspective on the themes woven throughout the book.

The stories in the novel belong to the genre of magical realism and contain elements that seamlessly blend the mundane and the supernatural. One of the stories describes a conversation between a man and his ex-wife, while the woman is actually deceased. This dialogue, both poignant and mysterious, illustrates how the boundary between life and death is blurred in magical realism and how memories and emotions can have a lasting presence in the lives of the living.

Another story in the novel deals with a painter who has a premonition about how he will die. These premonitions, which play a central role in the story, reveal the ways in which human intuition and the subconscious can intertwine with fate. The story explores the relationship between art, the artist, and the elusive nature of death, and how creative expression can be a way to understand or approach the inevitable.

The letters interspersed between the stories offer a profound and personal insight into López’s life and relationships. They reveal his struggles, desires, and reflections on his relationships with two women. These letters are candid and sometimes confronting, providing the reader with a direct window into the author’s thoughts and feelings. López’s honesty and introspection in these letters enhance the emotional impact of the stories and give a coherent view of the complex relationship between his fictional creations and his personal experiences.

Een affaire van niets explores profound themes such as the thin line between reality and imagination, the influence of the past on the present, and the ways in which personal experiences can affect the perception of reality. López’s use of magical realism in the stories, combined with the personal and intimate tone of the letters, offers a unique and fascinating perspective on the human condition.

Esteban López (1910-1999) was a Spanish-Dutch writer and psychiatrist known for his literary works that often explore mystical, psychological, and personal themes. Born in Spain, López later moved to the Netherlands, where he established himself as an influential figure in the literary world. His work often combines his profound knowledge of the human mind with rich imagination, resulting in stories that are both intellectually stimulating and emotionally gripping. López’s ability to weave personal experiences with magical realism makes him a unique voice in literature. Een affaire van nietsexemplifies his talent for combining the mundane and the supernatural into a poignant and reflective narrative.

Dimensions 20 × 12,5 cm