Rebels en beminnelijk

van Zuylen, Belle. Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen. Amsterdam: De Arbeiderspers, MCMLXXI [1971]. 179 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Privé Domein. Second Edition. Privé Domein nr. 18.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

15,00

In stock

Product ID: 2257 SKU: SKU-8015 Category:

Nederlands

Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen (1971), uitgegeven door De Arbeiderspers in de Privé Domein-serie (nr. 18), is een bloemlezing uit de correspondentie van Belle van Zuylen (1740-1805). Deze tweede editie, bestaande uit 179 pagina’s en in uitstekende staat, is gebonden als softcover en genaaid gebonden.

Belle van Zuylen, ook bekend onder haar Franse naam Isabelle de Charrière, was een veelzijdige en onafhankelijke geest die zich manifesteerde als componiste en schrijfster van literair werk en beschouwelijk proza. Geboren in Nederland, vertrok ze in 1771 naar Zwitserland na haar huwelijk met Charles-Emmanuel de Charrière de Penthaz. Haar brieven, geschreven in het Frans, genieten bijzondere vermaardheid en bieden een intieme kijk op haar persoonlijke gedachten en opvattingen.

De bloemlezing biedt een selectie van haar correspondentie met vrienden en bekenden, waarin Belle van Zuylen naar voren komt als een intelligente en gevatte vrouw met een grote interesse in kunsten, wetenschappen en maatschappelijke verhoudingen. Haar brieven zijn doordrenkt van een speelse ironie en een rebels karakter, waarmee ze zich vaak kritisch uitlaat over de gevestigde orde. Ze stond bekend om haar aristocratische charme en haar vermogen om intellectueel en emotioneel te verbinden met haar correspondenten, wat haar brieven zowel beminnelijk als prikkelend maakt.

In deze brieven onthult Belle van Zuylen haar ambivalente houding ten opzichte van haar aristocratische achtergrond en haar sympathie voor revolutionaire ideeën. Ze was een aristocrate die zich verzette tegen conventionele verwachtingen en een belangrijke bijdrage leverde aan de intellectuele en sociale discussies van haar tijd. Haar geestige en soms scherpe observaties maken haar correspondentie tot een waardevolle bron voor inzicht in de achttiende-eeuwse cultuur en maatschappij.

Jacques den Haan beschreef haar als een van de boeiendste vrouwen uit de geschiedenis, en Adriaan van der Veen prees haar in de NRC als een zeldzame vrouw op wie een lezer van haar brieven verliefd zou kunnen worden. Van Zuylen’s brieven onthullen haar als een rebel die tussen adel en revolutie in stond, altijd bereid om conventies te doorbreken en haar eigen pad te kiezen. Ze blijft een fascinerende figuur wiens brieven niet alleen historische waarde hebben, maar ook een levendig en menselijk portret van een opmerkelijke vrouw uit de achttiende eeuw bieden.

Belle van Zuylen (1740-1805), ook bekend als Isabelle de Charrière, was een prominente Nederlandse schrijfster en componiste die voornamelijk in het Frans schreef. Geboren in een aristocratische familie in Nederland, verhuisde ze na haar huwelijk met Charles-Emmanuel de Charrière naar Zwitserland. Haar werk omvat romans, essays, toneelstukken, en een uitgebreide correspondentie die haar reputatie als een onafhankelijke en kritische denker bevestigt. Van Zuylen was een uitgesproken intellectueel die zich bezighield met de maatschappelijke, politieke, en culturele kwesties van haar tijd. Haar brieven, waarin ze vaak speelse ironie en scherpe observaties gebruikte, bieden een levendig beeld van haar leven en de wereld om haar heen. Haar bijdragen aan de literatuur en haar vooruitstrevende ideeën maken haar tot een van de belangrijkste vrouwelijke stemmen van de achttiende eeuw.

English

Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen (Rebellious and Amiable. Letters of Belle van Zuylen) (1971), published by De Arbeiderspers in the Privé Domein series (no. 18), is a selection from the correspondence of Belle van Zuylen (1740-1805). This second edition, consisting of 179 pages and in fine condition, is a softcover bound with sewn binding.

Belle van Zuylen, also known by her French name Isabelle de Charrière, was a versatile and independent spirit who distinguished herself as a composer and writer of literary works and reflective prose. Born in the Netherlands, she moved to Switzerland in 1771 after her marriage to Charles-Emmanuel de Charrière de Penthaz. Her letters, written in French, are particularly renowned and provide an intimate glimpse into her personal thoughts and perspectives.

This anthology offers a selection of her correspondence with friends and acquaintances, revealing Belle van Zuylen as an intelligent and witty woman with a keen interest in the arts, sciences, and social relations. Her letters are infused with playful irony and a rebellious nature, often expressing critical views on the established order. Known for her aristocratic charm and ability to connect intellectually and emotionally with her correspondents, her letters are both endearing and provocative.

In these letters, Belle van Zuylen discloses her ambivalent attitude towards her aristocratic background and her sympathy for revolutionary ideas. She was an aristocrat who resisted conventional expectations and made significant contributions to the intellectual and social discussions of her time. Her witty and sometimes sharp observations make her correspondence a valuable resource for understanding eighteenth-century culture and society.

Jacques den Haan described her as one of the most fascinating women in history, and Adriaan van der Veen praised her in the NRC as a rare woman whose letters could make a reader fall in love with her. Van Zuylen’s letters reveal her as a rebel who stood between aristocracy and revolution, always ready to break conventions and choose her own path. She remains a captivating figure whose letters not only have historical value but also offer a vivid and human portrait of a remarkable woman from the eighteenth century.

Belle van Zuylen (1740-1805), also known as Isabelle de Charrière, was a prominent Dutch writer and composer who primarily wrote in French. Born into an aristocratic family in the Netherlands, she moved to Switzerland after marrying Charles-Emmanuel de Charrière. Her work includes novels, essays, plays, and an extensive correspondence that confirms her reputation as an independent and critical thinker. Van Zuylen was an outspoken intellectual engaged with the social, political, and cultural issues of her time. Her letters, often employing playful irony and sharp observations, provide a vivid depiction of her life and the world around her. Her contributions to literature and her progressive ideas make her one of the most important female voices of the eighteenth century.