Landverbeuren

van Reen, Ton. Landverbeuren. Bussem: Agathon, 1976. Printed by Van der Marck, Roermond. 152 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

5,00

In stock

Product ID: 5515 SKU: SKU-7961 Category:

Nederlands

Landverbeuren (1976) door Ton van Reen is een intrigerende roman die zich afspeelt in het fictieve dorp Solde, waar het dorpsspel Landverbeuren een belangrijke plaats inneemt in het sociale en culturele leven van de bewoners. Deze eerste editie, uitgegeven door Agathon en gedrukt door Van der Marck in Roermond, biedt een fascinerend portret van dorpsdynamiek, tradities, en de complexe relaties tussen de dorpelingen.

Het verhaal draait om het spel Landverbeuren, een traditionele vorm van landverovering waarbij spelers messen in het zand gooien om het land van hun tegenstander in te nemen. Het doel is om de koning van de tegenstander, vaak vertegenwoordigd door een lucifer, in te sluiten totdat deze geen ruimte meer heeft om te bewegen. Dit spel, dat met veel passie en ernst door de dorpelingen wordt gespeeld, fungeert als een metafoor voor de sociale en persoonlijke conflicten die zich in het dorp afspelen.

De protagonist van het verhaal is Kaffa, de dorpsgek die bekend staat als de onbetwiste kampioen van Landverbeuren. Kaffa’s meesterschap in het spel verleent hem een unieke status in de gemeenschap, ondanks zijn excentrieke gedrag en marginale positie. Hij is een complexe figuur die zowel gevreesd als gerespecteerd wordt door de andere dorpelingen. Zijn vaardigheden in Landverbeuren geven hem een zekere macht en aanzien, maar zijn overwinning op het spel is ook beladen met een gevoel van isolatie en anders-zijn.

De plot van de roman bereikt een climax wanneer Kaffa wordt verslagen door de dorpsslager, een gebeurtenis die een schokgolf door de gemeenschap stuurt. De nederlaag van Kaffa symboliseert niet alleen een verschuiving in de machtsdynamiek binnen het dorp, maar roept ook vragen op over de aard van traditie, eer, en persoonlijke waarde. Het spel, dat aanvankelijk een onschuldige en speelse activiteit lijkt, onthult diepere lagen van rivaliteit, jaloezie, en de strijd om erkenning en respect.

Van Reen’s schrijfstijl is rijk aan detail en biedt een levendige weergave van het dorpsleven, met zijn rituelen, eigenaardigheden, en onderlinge verhoudingen. Zijn beschrijvingen van de personages zijn scherp en genuanceerd, waardoor ze tot leven komen in hun complexiteit en tegenstrijdigheden. De sfeer van het boek is zowel nostalgisch als introspectief, waarbij het dorpsspel Landverbeuren fungeert als een spiegel voor de bredere menselijke ervaringen en emoties.

Landverbeuren combineert de elementen van een streekroman met diepgaande psychologische en sociale observaties, waardoor het verhaal zowel een tijdloos als universeel karakter krijgt. Van Reen’s vermogen om de innerlijke wereld van zijn personages te verkennen en de dynamiek van een gesloten gemeenschap te belichten, maakt dit boek tot een waardevolle bijdrage aan de Nederlandse literatuur.

Ton van Reen (1941) is een Nederlandse schrijver, bekend om zijn veelzijdige en rijke literaire oeuvre dat romans, verhalen, en essays omvat. Geboren in Waalwijk, ontwikkelde van Reen een diepe interesse in de cultuur en geschiedenis van Limburg, wat vaak terugkomt in zijn werk. Zijn romans staan bekend om hun levendige beschrijvingen, diepgaande karakters, en hun vermogen om de menselijke conditie en sociale structuren te verkennen. Naast Landverbeuren heeft van Reen talrijke andere werken gepubliceerd die zowel kritisch als populair succes hebben behaald, en zijn werk wordt vaak geprezen om zijn literaire kwaliteit en sociale relevantie. Zijn bijdragen aan de Nederlandse literatuur maken hem tot een gerespecteerde en invloedrijke auteur.

English

Landverbeuren (Land Forfeiture), written by Ton van Reen and published in 1976, is an intriguing novel set in the fictional village of Solde, where the local game of Landverbeuren plays a central role in the social and cultural life of the residents. This first edition, published by Agathon and printed by Van der Marck in Roermond, offers a fascinating portrayal of village dynamics, traditions, and the complex relationships between the villagers.

The story revolves around the game of Landverbeuren, a traditional form of land conquest where players throw knives into the sand to capture their opponent’s land. The goal is to enclose the opponent’s king, often represented by a matchstick, until it has no space left to move. This game, played with much passion and seriousness by the villagers, serves as a metaphor for the social and personal conflicts unfolding in the village.

The protagonist of the story is Kaffa, the village fool who is renowned as the undisputed champion of Landverbeuren. Kaffa’s mastery of the game grants him a unique status in the community, despite his eccentric behavior and marginal position. He is a complex figure who is both feared and respected by the other villagers. His skills in Landverbeuren give him a certain power and prestige, but his victory in the game is also laden with a sense of isolation and otherness.

The plot of the novel reaches a climax when Kaffa is defeated by the village butcher, an event that sends shockwaves through the community. Kaffa’s defeat symbolizes not only a shift in the power dynamics within the village but also raises questions about the nature of tradition, honor, and personal worth. The game, which initially seems an innocent and playful activity, reveals deeper layers of rivalry, jealousy, and the struggle for recognition and respect.

Van Reen’s writing style is rich in detail and provides a vivid depiction of village life, with its rituals, idiosyncrasies, and interpersonal relationships. His descriptions of the characters are sharp and nuanced, bringing them to life in their complexity and contradictions. The atmosphere of the book is both nostalgic and introspective, with the village game of Landverbeuren serving as a mirror for broader human experiences and emotions.

Landverbeuren combines elements of a regional novel with profound psychological and social observations, giving the story both a timeless and universal character. Van Reen’s ability to explore the inner world of his characters and illuminate the dynamics of a close-knit community makes this book a valuable contribution to Dutch literature.

Ton van Reen (1941) is a Dutch writer known for his versatile and rich literary oeuvre, which includes novels, stories, and essays. Born in Waalwijk, van Reen developed a deep interest in the culture and history of Limburg, which often features in his work. His novels are known for their vivid descriptions, profound characters, and their ability to explore the human condition and social structures. In addition to Landverbeuren, van Reen has published numerous other works that have achieved both critical and popular success, and his work is often praised for its literary quality and social relevance. His contributions to Dutch literature make him a respected and influential author.

Dimensions 20 × 12,5 cm