Het verstoorde leven

Hillesum, Etty. Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943. Ingeleid door J. G. Gaarlandt. Bussum: De Haan, 1983. 197 pages. Volumes: 1 volume. 13th Edition. 14,7 cm. x 21 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,00

In stock

Product ID: 5505 SKU: SKU-7951 Category:

Nederlands

Het verstoorde leven (1983) door Etty Hillesum is een diep ontroerend en verhelderend dagboek dat de ervaringen en innerlijke wereld van een 27-jarige joodse vrouw vastlegt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Geschreven tussen 1941 en 1943, biedt het dagboek een unieke blik op de dagelijkse realiteit van de Jodenvervolging in Nederland, maar legt vooral de focus op hoe Hillesum deze traumatische gebeurtenissen innerlijk verwerkte. Tot aan haar deportatie naar het vernietigingskamp Auschwitz, waar ze in 1943 stierf, documenteerde Hillesum haar spirituele groei, persoonlijke worstelingen, en haar voortdurende zoektocht naar betekenis in een tijd van onvoorstelbare verschrikkingen.

Etty Hillesum was een bijzonder begaafde vrouw, zowel literair als spiritueel. Haar schrijfstijl is indringend, sensueel en intellectueel, waarbij ze de lezer meeneemt in haar diepste gedachten en gevoelens. Haar dagboek is niet alleen een verslag van historische gebeurtenissen, maar ook een intieme reis door haar geest, waarin ze op een uitzonderlijk eerlijke en onbevangen manier reflecteert op zichzelf, haar medemensen, en haar geloof. Ze beschrijft haar intense worstelingen met de angst en onzekerheid van de oorlog, evenals haar groeiende overtuiging dat zelfs in de donkerste tijden de menselijkheid en liefde moeten worden behouden.

Het dagboek begint in 1941, wanneer Hillesum, te midden van de toenemende isolatie en vervolging van Joden, serieus zelfonderzoek doet om klaarheid in zichzelf te vinden en haar religieuze gevoelens vorm te geven. Haar schrijven wordt haar gesprekspartner en vertrouweling, en ze legt haar gedachten en ervaringen vast met een opvallende eerlijkheid en gevoeligheid. Haar vermogen om liefde en begrip op te brengen voor de medemens, ondanks hun zwakheden, is hartveroverend en biedt een krachtige boodschap van hoop en veerkracht.

Het verstoorde leven stijgt uit boven het persoonlijke en krijgt een algemene zeggingskracht die vooral vrouwen van Etty’s leeftijd zal aanspreken, maar die ook een bredere aantrekkingskracht heeft vanwege de universele thema’s van menselijkheid, spiritualiteit en persoonlijke groei. De stijl van Hillesum is uitstekend, met scherpe analyses en een diep inzicht in de menselijke natuur, wat het boek tot een uniek document maakt van zowel persoonlijke als historische waarde.

Hillesum’s dagboek is een unieke bijdrage aan de literatuur van de Holocaust, niet alleen vanwege de inhoud maar ook vanwege de krachtige, literaire stem van de schrijfster. Haar absolute eerlijkheid, de liefde voor de medemens, en haar veerkracht te midden van onmetelijk leed maken Het verstoorde leven een blijvend inspirerende leeservaring.

Etty Hillesum (1914-1943) was een Nederlandse joodse vrouw die tijdens de bezetting van Nederland door nazi-Duitsland een indrukwekkend en indringend dagboek bijhield. Geboren in Middelburg, verhuisde ze naar Amsterdam waar ze rechten en Slavische talen studeerde. Haar dagboek, dat ze begon te schrijven in 1941, documenteert haar innerlijke leven en spirituele zoektocht te midden van de toenemende vervolging van Joden in Nederland. Hillesum’s diepgaande zelfreflectie, haar streven naar betekenis en vrede in een tijd van vernietiging, en haar onwrikbare geloof in de menselijkheid maakten haar tot een krachtige en inspirerende stem. Ze werd in 1943 naar Auschwitz gedeporteerd, waar ze omkwam, maar haar dagboek leeft voort als een getuigenis van haar opmerkelijke geest en onuitwisbare menselijke waardigheid.

English

Het verstoorde leven (An Interrupted Life), written by Etty Hillesum and published in 1983, is a deeply moving and enlightening diary that captures the experiences and inner world of a 27-year-old Jewish woman during World War II. Written between 1941 and 1943, the diary offers a unique perspective on the daily reality of the persecution of Jews in the Netherlands, but it primarily focuses on how Hillesum processed these traumatic events internally. Until her deportation to the extermination camp Auschwitz, where she died in 1943, Hillesum documented her spiritual growth, personal struggles, and her ongoing quest for meaning in a time of unimaginable horrors.

Etty Hillesum was a remarkably gifted woman, both literarily and spiritually. Her writing style is poignant, sensual, and intellectual, taking the reader into her deepest thoughts and feelings. Her diary is not only a record of historical events but also an intimate journey through her mind, where she reflects on herself, her fellow human beings, and her faith with exceptional honesty and openness. She describes her intense struggles with the fear and uncertainty of the war, as well as her growing conviction that even in the darkest times, humanity and love must be preserved.

The diary begins in 1941, as Hillesum, amid the increasing isolation and persecution of Jews, engages in serious self-examination to find clarity within herself and shape her religious feelings. Her writing becomes her confidant and partner, and she captures her thoughts and experiences with striking honesty and sensitivity. Her ability to extend love and understanding to others, despite their weaknesses, is heartwarming and provides a powerful message of hope and resilience.

Het verstoorde leven transcends the personal and attains a general significance that will resonate particularly with women of Etty’s age but also has a broader appeal due to its universal themes of humanity, spirituality, and personal growth. Hillesum’s style is outstanding, with sharp analyses and deep insights into human nature, making the book a unique document of both personal and historical value.

Hillesum’s diary is a unique contribution to Holocaust literature, not only because of its content but also because of the powerful literary voice of the author. Her absolute honesty, love for others, and resilience amid immense suffering make Het verstoorde leven an enduringly inspiring reading experience.

Etty Hillesum (1914-1943) was a Dutch Jewish woman who kept an impressive and poignant diary during the Nazi occupation of the Netherlands. Born in Middelburg, she moved to Amsterdam where she studied law and Slavic languages. Her diary, which she began writing in 1941, documents her inner life and spiritual quest amid the increasing persecution of Jews in the Netherlands. Hillesum’s profound self-reflection, her quest for meaning and peace in a time of destruction, and her unwavering faith in humanity made her a powerful and inspiring voice. She was deported to Auschwitz in 1943, where she perished, but her diary lives on as a testament to her remarkable spirit and indelible human dignity.

Dimensions 21 × 14,7 cm