Altijd met uw gezever, gij

Hemmerechts, Kristien. Altijd met uw gezever, gij. Amsterdam / Antwerpen: Atlas, 1996. 124 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 13,3 cm. x 20,7 cm.
Condition: Fine. Hardcover with Dust Jacket.

7,00

In stock

Product ID: 5506 SKU: SKU-7952 Category:

Nederlands

Altijd met uw gezever, gij (1996) door Kristien Hemmerechts is een verzameling van vier essays waarin de auteur haar schrijfproces, haar motivaties en haar perspectieven op literatuur onderzoekt. Het boek biedt een verhelderende blik op de vragen en uitdagingen waarmee een schrijver wordt geconfronteerd, met een focus op de unieke positie van Hemmerechts zelf als vrouwelijke auteur in de Vlaamse literatuur.

Hemmerechts begint de bundel met een reflectie op haar eerste stappen in de schrijverswereld, waarbij ze toegeeft dat haar motivatie om te schrijven aanvankelijk vaag was. Ze beschrijft hoe het cadeau van een mooie agenda van haar vader haar ertoe aanzette om te schrijven, niet als een dagboek, maar als verhalen. Deze spontane actie leidde tot een literaire carrière, die haar op een pad bracht waar lezers en interviewers haar voortdurend vragen stelden over haar werk, haar inspiratiebronnen en haar identiteit als schrijver.

In de essays behandelt Hemmerechts enkele van de meest gestelde vragen die haar carrière hebben beïnvloed: Hoe autobiografisch is haar werk? Waar haalt ze haar inspiratie vandaan? Schrijft ze als vrouw? Schrijft ze Nederlands of Vlaams? Zijn er taboe-onderwerpen die ze vermijdt? Ze onderzoekt deze vragen met een scherp analytisch oog, waarbij ze benadrukt dat er geen eenduidige antwoorden zijn. Elk essay biedt inzicht in haar persoonlijke schrijverschap en reflecteert op de complexiteit van het schrijven.

Hemmerechts bespreekt in haar essays ook het probleem van de taal in de literatuur. Ze verheldert haar keuze om niet strikt Vlaams te schrijven en benadrukt de kracht van taal als medium om zowel persoonlijke als universele thema’s te verkennen. Haar beschouwingen zijn rijk aan persoonlijke anekdotes en kritische reflecties, waarbij ze haar standpunten helder en overtuigend uiteenzet.

De kern van het boek wordt treffend samengevat door Hemmerechts’ eigen beschrijving van de paradox van het schrijven: “weten dat woorden niet deugen om iets te zeggen, maar er toch afhankelijk van zijn, al was het maar om dat te zeggen.” Deze paradox vormt de rode draad door haar essays en biedt een fascinerende kijk op de uitdagingen en de schoonheid van het schrijverschap.

Altijd met uw gezever, gij is niet alleen een inkijk in Hemmerechts’ persoonlijke literaire wereld, maar biedt ook waardevolle overwegingen voor lezers en schrijvers die geïnteresseerd zijn in de rol van taal, autobiografie, en de schrijfpraktijk in het algemeen. Het boek combineert intellectuele diepgang met toegankelijke reflecties, wat het tot een boeiend en inspirerend werk maakt voor een breed publiek.

Kristien Hemmerechts (1955) is een vooraanstaande Belgische schrijfster, bekend om haar romans, verhalen en kritische beschouwingen. Geboren in Brussel, studeerde ze literatuurwetenschap en begon ze haar literaire carrière met korte verhalen en romans die vaak persoonlijke en maatschappelijke thema’s verkennen. Haar werk wordt gekenmerkt door een scherpe observatie van menselijke relaties, een diepgaand begrip van de vrouwelijke ervaring, en een kritische kijk op culturele en literaire normen. Naast haar fictiewerk heeft Hemmerechts zich onderscheiden door haar essays en kritieken, die een belangrijke bijdrage leveren aan de literatuurkritiek en de culturele discussie in Vlaanderen en daarbuiten. Haar scherpe inzichten en literaire vaardigheden maken haar tot een invloedrijke stem in de moderne literatuur.

English

Altijd met uw gezever, gij (Always with Your Drivel) by Kristien Hemmerechts, published in 1996, is a collection of four essays in which the author explores her writing process, motivations, and perspectives on literature. The book provides an enlightening look into the questions and challenges a writer faces, focusing on Hemmerechts’ unique position as a female author in Flemish literature.

Hemmerechts begins the collection by reflecting on her initial steps into the world of writing, admitting that her motivation to write was initially vague. She describes how a gift of a beautiful diary from her father prompted her to write, not as a journal but as stories. This spontaneous action led to a literary career that brought her to a path where readers and interviewers constantly asked her questions about her work, her sources of inspiration, and her identity as a writer.

In the essays, Hemmerechts addresses some of the most frequently asked questions that have influenced her career: How autobiographical is her work? Where does she draw her inspiration from? Does she write as a woman? Does she write in Dutch or Flemish? Are there taboo topics she avoids? She explores these questions with a keen analytical eye, emphasizing that there are no straightforward answers. Each essay provides insight into her personal writing practice and reflects on the complexity of writing.

Hemmerechts also discusses the issue of language in literature. She clarifies her choice not to write strictly in Flemish and emphasizes the power of language as a medium to explore both personal and universal themes. Her essays are rich with personal anecdotes and critical reflections, where she articulates her viewpoints clearly and convincingly.

The core of the book is aptly summarized by Hemmerechts’ own description of the paradox of writing: “knowing that words are inadequate to say anything, but still being dependent on them, if only to say that.” This paradox forms the thread through her essays and offers a fascinating look at the challenges and beauty of writing.

Altijd met uw gezever, gij is not only a glimpse into Hemmerechts’ personal literary world but also offers valuable considerations for readers and writers interested in the role of language, autobiography, and the writing practice in general. The book combines intellectual depth with accessible reflections, making it an engaging and inspiring work for a wide audience.

Kristien Hemmerechts (1955) is a prominent Belgian author known for her novels, stories, and critical essays. Born in Brussels, she studied literary science and began her literary career with short stories and novels that often explore personal and societal themes. Her work is characterized by sharp observation of human relationships, a deep understanding of the female experience, and a critical view of cultural and literary norms. In addition to her fiction, Hemmerechts has distinguished herself through her essays and criticisms, which contribute significantly to literary criticism and cultural discussion in Flanders and beyond. Her sharp insights and literary skills make her an influential voice in contemporary literature.

Dimensions 20,7 × 13,3 cm