De man zonder lijf

Teirlinck, Herman. De man zonder lijf. De klucht der dubbelgangers. Spel in drie bedrijven. Antwerpen: L. J. Janssens & Zonen, MCMXXV [1925]. 78 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 15,5 cm. x 23,5 cm..
Condition: Poor. Softcover. Sewn Softcover.

5,00

In stock

Product ID: 3348 SKU: SKU-4346 Category:

Nederlands:

De man zonder lijf. De klucht der dubbelgangers, geschreven door Herman Teirlinck, is een toneelstuk in drie bedrijven dat voor het eerst werd uitgegeven in 1925 door L. J. Janssens & Zonen in Antwerpen. Dit werk, dat in totaal 78 pagina’s beslaat, onderzoekt de thema’s identiteit en zelfbedrog op een satirische en humoristische wijze.

In dit spel staat het concept van de dubbelganger centraal. Het verhaal draait om een man die zijn lichaam kwijt is, wat leidt tot allerlei komische en absurde situaties. Deze man zonder lijf ontmoet verschillende personages die hem confronteren met vragen over wie hij werkelijk is en wat de betekenis van zijn bestaan is. De kluchtige aard van het stuk komt naar voren in de interacties tussen de personages, die vaak leiden tot verwarrende en humoristische verwikkelingen.

Teirlinck’s toneelstuk is doordrenkt met scherpe dialogen en ironische wendingen, waarbij hij de menselijke neiging tot zelfbedrog en het zoeken naar identiteit op de hak neemt. Het spel in drie bedrijven ontwikkelt zich in een snel tempo, met steeds verrassende wendingen die de kijker meenemen in een wereld waar niets is wat het lijkt.

Herman Teirlinck (1879-1967) was een prominente Belgische schrijver, toneelschrijver en dichter. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste figuren in de Vlaamse literatuur van de twintigste eeuw. Teirlinck was niet alleen een productieve auteur, maar ook een invloedrijke theatermaker en cultuurpromotor. Hij was betrokken bij de oprichting van verschillende culturele instellingen en speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van het Vlaamse theater.

Teirlinck’s werk wordt gekenmerkt door zijn innovatieve benadering van literatuur en theater. Hij experimenteerde met verschillende vormen en genres, waarbij hij vaak sociale en filosofische thema’s verkende. Zijn schrijfstijl is levendig en dynamisch, met een scherp oog voor detail en een diep begrip van de menselijke natuur.

Naast De man zonder lijf. De klucht der dubbelgangers zijn andere bekende werken van Teirlinck onder meer Het ivoren aapje en De vertraagde film. Zijn bijdrage aan de Vlaamse literatuur en cultuur heeft een blijvende impact gehad, en zijn werk wordt nog steeds gelezen en uitgevoerd. Teirlinck’s invloed reikt verder dan zijn eigen tijd, en hij blijft een inspiratiebron voor nieuwe generaties schrijvers en theatermakers.

English:

De man zonder lijf. De klucht der dubbelgangers (The Man Without a Body. The Farce of the Doppelgangers), written by Herman Teirlinck, is a play in three acts first published in 1925 by L. J. Janssens & Zonen in Antwerp. This work, which spans a total of 78 pages, explores themes of identity and self-deception in a satirical and humorous manner.

The play centers on the concept of the doppelganger. The story revolves around a man who has lost his body, leading to various comical and absurd situations. This man without a body encounters different characters who confront him with questions about who he really is and the meaning of his existence. The farcical nature of the play emerges through the interactions between the characters, often resulting in confusing and humorous entanglements.

Teirlinck’s play is filled with sharp dialogues and ironic twists, mocking the human tendency towards self-deception and the quest for identity. The three-act play develops at a brisk pace, with constantly surprising turns that take the viewer into a world where nothing is as it seems.

Herman Teirlinck (1879-1967) was a prominent Belgian writer, playwright, and poet. He is considered one of the most important figures in twentieth-century Flemish literature. Teirlinck was not only a prolific author but also an influential theater maker and cultural promoter. He was involved in the founding of various cultural institutions and played a crucial role in the development of Flemish theater.

Teirlinck’s work is characterized by his innovative approach to literature and theater. He experimented with various forms and genres, often exploring social and philosophical themes. His writing style is lively and dynamic, with a keen eye for detail and a deep understanding of human nature.

In addition to De man zonder lijf. De klucht der dubbelgangers, other notable works by Teirlinck include Het ivoren aapje and De vertraagde film. His contribution to Flemish literature and culture has had a lasting impact, and his work continues to be read and performed. Teirlinck’s influence extends beyond his own time, remaining an inspiration for new generations of writers and theater makers.

Dimensions 23,5 × 15,5 cm