Janus met het dubbele voorhoofd

van de Woestijne, Karel. Janus met het dubbele voorhoofd. Bussem: C. A. J. Van Dishoeck, MCMXVII [1917]. 310 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Second Edition. 16,5 cm. x 21,5 cm..
Condition: Fine Plus. Hardcover.

17,50

In stock

Product ID: 3347 SKU: SKU-4340 Category:

Nederlands:

In zijn verhalen uit “Janus met het dubbele voorhoofd” integreert Karel van de Woestijne mythische, historische en soms filosofische componenten. Deze verhalenbundel roept expliciet de allegorisch-historische evocaties van “The Renaissance” en de “Imaginary Portraits” en de roman “Marius the Epicurean” van Walter Pater in gedachten. Karel van de Woestijne toont in “Janus met het Dubbele Voor-Hoofd” zijn grote belezenheid door te verwijzen naar grote namen uit de klassieke literatuur. De Gentse auteur was goed bekend met het werk van Walter Pater, wiens werk hij later in zijn colleges aan de Gentse universiteit uitvoerig zou behandelen.

De bundel bevat vijf verhalen en “drie gevoelerige parabelen”, waarin Christus, Maria Magdalena en Lazarus de hoofdrollen spelen. Vooral de verhalen “De vrouw van Kandaules” en “De zwijnen van Kirkè” passen in een symbolistisch en prerafaëlistisch kader. Het verhaal van Koning Kandaules was een geliefd thema uit de Renaissance en wordt hier door van de Woestijne met een nieuwe symbolische lading verteld.

In deze bundel onderzoekt van de Woestijne diepgaande thema’s zoals macht, verleiding, schuld en verlossing. De verhalen zijn doordrenkt met rijke symboliek en poëtische taal, waarbij de auteur zijn lezers uitnodigt om na te denken over de diepere betekenissen achter de mythische en historische façades.

Karel van de Woestijne (1878-1929) was een invloedrijke Vlaamse schrijver en dichter, bekend om zijn symbolistische en introspectieve werk. Hij werd geboren in Gent en studeerde Germaanse filologie. Van de Woestijne begon zijn carrière als journalist en literair criticus, voordat hij zich volledig wijdde aan het schrijven van poëzie en proza. Zijn werk wordt gekenmerkt door een diepgaande psychologische inslag en een complexe symboliek.

Naast “Janus met het Dubbele Voor-Hoofd” zijn andere bekende werken van van de Woestijne onder meer “De modderen man” en “Interludia”. Hij had een grote invloed op de Vlaamse literatuur en was een centrale figuur in de literaire beweging van het symbolisme in België. Van de Woestijne’s werk reflecteert zijn fascinatie voor mystiek, religie en de menselijke psyche, en blijft een belangrijk onderdeel van het Vlaamse literaire erfgoed.

Van de Woestijne was ook academisch actief en gaf les aan de Universiteit van Gent, waar hij colleges gaf over literatuur en kunst. Zijn werk blijft relevant en wordt nog steeds gelezen en bestudeerd door liefhebbers van literatuur en academici die geïnteresseerd zijn in symbolisme en Vlaamse literatuur.

English:

In his stories from “Janus with the Double Forehead,” Karel van de Woestijne integrates mythical, historical, and sometimes philosophical components. This collection explicitly evokes the allegorical-historical evocations from “The Renaissance” and even the “Imaginary Portraits” and the novel “Marius the Epicurean” by Walter Pater. In “Janus with the Double Forehead,” van de Woestijne demonstrates his vast erudition by mentioning or referring to great names from classical literature. The Ghent author was well acquainted with the works of Walter Pater, whose works he would later extensively discuss in his lectures at Ghent University.

The collection includes five stories and “three sensitive parables,” the latter featuring Christ, Mary Magdalene, and Lazarus in the main roles. However, it is especially the stories “The Wife of Candaules” and “The Pigs of Circe” that fit into a symbolist and pre-Raphaelite framework. The tale of King Candaules was a favored theme from the Renaissance and is here retold by van de Woestijne with a new symbolic dimension.

In this collection, van de Woestijne explores profound themes such as power, temptation, guilt, and redemption. The stories are imbued with rich symbolism and poetic language, inviting readers to ponder the deeper meanings behind the mythical and historical facades.

Karel van de Woestijne (1878-1929) was an influential Flemish writer and poet, known for his symbolist and introspective work. He was born in Ghent and studied Germanic philology. Van de Woestijne began his career as a journalist and literary critic before fully dedicating himself to writing poetry and prose. His work is characterized by deep psychological insights and complex symbolism.

In addition to “Janus with the Double Forehead,” other notable works by van de Woestijne include “De modderen man” and “Interludia.” He had a significant impact on Flemish literature and was a central figure in the symbolist literary movement in Belgium. Van de Woestijne’s work reflects his fascination with mysticism, religion, and the human psyche and remains an important part of the Flemish literary heritage.

Van de Woestijne was also academically active and taught at Ghent University, where he lectured on literature and art. His work remains relevant and is still read and studied by literature enthusiasts and academics interested in symbolism and Flemish literature.

Dimensions 21,5 × 16,5 cm