Bunkers bouwen

Stoute, René. Bunkers bouwen. Verhalen. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1986. Printed by Tulp, Zwolle. 169 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition.
Condition: Good. Softcover. Perfect binding.

8,00

In stock

Product ID: 2224 SKU: SKU-2110 Category:

Nederlands:

Bunkers bouwen door René Stoute is een verzameling verhalen die zich voornamelijk afspelen binnen de muren van gevangenissen. De ik-verteller leert omgaan met de beperkingen, de kleine vreugden en de nooit ingeloste verwachtingen van dit ‘wrede theater’. Uiteindelijk bereikt hij het punt waarop hij zich overgeeft aan het gevoel van veiligheid dat hij in de buitenwereld nooit meer zal ervaren.

De verhalen beschrijven indringend de ervaringen met bewakend personeel, medegevangenen, hervormingen en therapiegroepen. Stoute’s stijl is helder en realistisch, direct en toch doordrenkt met poëtische passages, zoals in het titelverhaal, dat het hoogtepunt van de bundel vormt. Een ander aangrijpend verhaal is ‘Het ongenoegen van Carlos P.’, dat gaat over de ontoereikendheid van de hulpverlening aan verslaafden.

Steeds slaagt de auteur erin de problemen van mensen in de marge van de samenleving sereen onder de aandacht te brengen en de zwakke plekken in het systeem aan te wijzen. Wie zich laat meeslepen door deze knappe, humane verhalen, waarvan verscheidene tijdloos zijn, zal een schrijver van formaat ontdekken.

English:

Bunkers bouwen (Building Bunkers) by René Stoute is a collection of stories that primarily take place within the walls of prisons. The narrator learns to cope with the limitations, small joys, and unfulfilled expectations of this ‘cruel theater.’ He eventually reaches a point where he surrenders to the sense of security he will never find in the outside world.

The stories vividly describe experiences with prison staff, fellow inmates, reforms, and therapy groups. Stoute’s style is clear and realistic, direct yet interwoven with poetic passages, as seen in the title story, which is the highlight of the collection. Another poignant story is ‘Het ongenoegen van Carlos P.’ (The Discontent of Carlos P.), which deals with the inadequacy of support for addicts.

The author consistently brings attention to the problems of marginalized people in a serene manner and highlights the weak points in the system. Those who immerse themselves in these skillful, humane stories, several of which are timeless, will discover a writer of great stature.