Vormen

Nijhoff, M.. Vormen. Bussum: C. A. J. Van Dishoeck, MCMXXXXVI [1946]. Printed by G. J. Thieme, Nijmegen. 71 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Fourth Edition. 14 cm. x 21 cm..
Condition: Fine Plus. Hardcover.

9,00

In stock

Product ID: 3563 SKU: SKU-7800 Category:

Nederlands:

Vormen is een poëziebundel van M. Nijhoff, gepubliceerd in 1946 door C.A.J. Van Dishoeck in Bussum. Deze vierde editie, bestaande uit 71 pagina’s, meet 14 cm x 21 cm. Dit exemplaar is in uitstekende staat (Fine Plus) en heeft een hardcover. Het boek werd gedrukt door G.J. Thieme in Nijmegen.

Vormen werd voor het eerst gepubliceerd in november 1924 en was M. Nijhoff’s tweede poëziebundel. Nijhoff, geboren in 1894 en overleden in 1953 in Den Haag, is een van de belangrijkste Nederlandse dichters van de 20e eeuw. De eerste druk van de bundel had een oplage van 750 à 800 exemplaren en werd mooi uitgegeven met een omslag ontworpen door Jan van Krimpen op verzoek van de dichter. De bundel kreeg veel aandacht in de pers en leverde Nijhoff in het voorjaar van 1925 de Amsterdamsche prijs voor Poëzie op.

Vormen bevat 39 gedichten, geschreven over een periode van bijna tien jaar. De totstandkoming van de bundel verliep moeizaam en werd gekenmerkt door vertragingen en herzieningen. Nijhoff had moeite met het voltooien van de gedichten, die hij vaak herschreef en aanpaste. Deze onzekerheid over de compositie van de bundel en de gedichten zelf leidde tot vele klachten van de dichter en aanmaningen van zijn uitgever.

De gedichten in Vormen variëren sterk in thema en stijl, wat de diversiteit en complexiteit van Nijhoff’s poëtische stem weerspiegelt. Het openingsgedicht, Satyr en Christofoor, werd speciaal geschreven om een typografisch probleem op te lossen en toont Nijhoff’s zorg voor de compositie van de bundel. Andere bekende gedichten uit de bundel zijn De kinderkruistocht en Kerstnacht. Nijhoff’s poëzie staat bekend om zijn sterke beeldspraak, thematische diepgang en meesterlijk gebruik van de Nederlandse taal.

Vormen werd snel uitverkocht na de eerste publicatie en werd in 1925 opnieuw gedrukt. De derde druk in 1931 en de vierde druk in 1946 (de laatste tijdens Nijhoff’s leven) bevatten enkele wijzigingen die de dichter aan zijn gedichten had aangebracht. De bundel bleef populair en werd na 1946 nog vaak herdrukt in verschillende edities.

M. Nijhoff’s Vormen is een essentieel werk in de Nederlandse literatuur dat de evolutie van zijn poëtische stijl en thematiek laat zien. De bundel biedt een inzicht in zijn worsteling met het creatieve proces en zijn zoektocht naar de perfecte uitdrukking van zijn artistieke visie. De gedichten zijn vaak introspectief en filosofisch, en nodigen de lezer uit tot reflectie over het leven, de natuur en het menselijk bestaan.

English:

Vormen (Forms) is a poetry collection by M. Nijhoff, published in 1946 by C.A.J. Van Dishoeck in Bussum. This fourth edition, consisting of 71 pages, measures 14 cm x 21 cm. This copy is in fine plus condition and features a hardcover. The book was printed by G.J. Thieme in Nijmegen.

Vormen was first published in November 1924 and was M. Nijhoff’s second poetry collection. Nijhoff, born in 1894 and died in 1953 in The Hague, is one of the most important Dutch poets of the 20th century. The first edition of the collection had a print run of 750 to 800 copies and was beautifully published with a cover designed by Jan van Krimpen at the poet’s request. The collection received significant attention in the press and earned Nijhoff the Amsterdamsche Prize for Poetry in the spring of 1925.

Vormen contains 39 poems written over nearly a decade. The creation of the collection was fraught with delays and revisions. Nijhoff struggled to complete the poems, often rewriting and adjusting them. This uncertainty about the composition of the collection and the poems themselves led to many complaints from the poet and urgings from his publisher.

The poems in Vormen vary greatly in theme and style, reflecting the diversity and complexity of Nijhoff’s poetic voice. The opening poem, Satyr en Christofoor, was specifically written to solve a typographical problem and shows Nijhoff’s concern for the composition of the collection. Other notable poems from the collection include De kinderkruistocht (The Children’s Crusade) and Kerstnacht (Christmas Night). Nijhoff’s poetry is known for its strong imagery, thematic depth, and masterful use of the Dutch language.

Vormen quickly sold out after its initial publication and was reprinted in 1925. The third edition in 1931 and the fourth edition in 1946 (the last during Nijhoff’s lifetime) contained some changes the poet had made to his poems. The collection remained popular and was frequently reprinted in various editions after 1946.

M. Nijhoff’s Vormen is an essential work in Dutch literature that showcases the evolution of his poetic style and themes. The collection provides insight into his struggle with the creative process and his quest for the perfect expression of his artistic vision. The poems are often introspective and philosophical, inviting readers to reflect on life, nature, and the human condition.

Dimensions 21 × 14 cm