Bloemlezing Uit De Middelnederlandse Dichtkunst: Eerste deel / Tweede deel

[?]. [Edited by de Bruin, C. C.]. Bloemlezing Uit De Middelnederlandse Dichtkunst: Eerste deel / Tweede deel. Tijd tot 1300. Deel 1: Voorhoofse epiek. Hoofse epiek. Dierenfabel en dierenepos / Deel 2: Geestelijke epiek. Wereldlijke en geestelijke liederen. Didactische poëzie.. Zutphen: W. J. Thieme & Cie, [1967]. 548 pages. 288p+260p.. 2 Volumes. Second Edition. 15,5 cm. x 23,5 cm. Full cloth hardcover. Sewn binding. Condition: Fine.

15,00

In stock

Product ID: 4374 SKU: SKU-0528 Categories: ,

Nederlands:

Bloemlezing Uit De Middelnederlandse Dichtkunst is samengesteld door C.C. de Bruin en omvat twee delen. Deze standaard bloemlezing biedt een uitgebreide verzameling van Middelnederlandse poëzie en is een essentiële bron voor degenen die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse literatuurgeschiedenis.

Deel 1 bevat werken uit de voorhoofse epiek, hoofse epiek, dierenfabels en dierenepos. Dit deel richt zich op de wereldlijke epiek en verhalen die vaak avonturen van ridders en dieren bevatten, met moralen en lessen die relevant waren in de Middeleeuwen.

Deel 2 focust op geestelijke epiek, wereldlijke en geestelijke liederen en didactische poëzie. Dit deel biedt een diepere kijk op de religieuze en morele thema’s van de tijd, evenals liederen en didactische werken die bedoeld waren om zowel te vermaken als te onderwijzen.

Deze bloemlezing biedt een breed overzicht van de literaire productie in de Middeleeuwen, met werken die variëren van heroïsche verhalen tot moraliserende fabels en religieuze teksten.

C.C. de Bruin was een vooraanstaand literatuurhistoricus die zich specialiseerde in Middelnederlandse literatuur. Zijn werk omvat talrijke studies en bloemlezingen die gericht zijn op het toegankelijk maken van historische literaire werken voor moderne lezers. Door deze bloemlezing heeft hij bijgedragen aan het behoud en de studie van een belangrijk deel van de Nederlandse literaire canon.

English:

Anthology of Middle Dutch Poetry is edited by C.C. de Bruin and consists of two volumes. This standard anthology offers a comprehensive collection of Middle Dutch poetry and is an essential resource for those interested in the history of Dutch literature.

Volume 1 includes works from pre-courtly epic, courtly epic, animal fables, and animal epics. This volume focuses on secular epics and stories often featuring the adventures of knights and animals, with morals and lessons relevant to the Middle Ages.

Volume 2 focuses on spiritual epic, secular and spiritual songs, and didactic poetry. This volume provides a deeper look into the religious and moral themes of the time, as well as songs and didactic works intended to both entertain and educate.

This anthology offers a broad overview of literary production in the Middle Ages, with works ranging from heroic tales to moralizing fables and religious texts.

C.C. de Bruin was a prominent literary historian specializing in Middle Dutch literature. His work includes numerous studies and anthologies aimed at making historical literary works accessible to modern readers. Through this anthology, he has contributed to the preservation and study of an important part of the Dutch literary canon.

Dimensions 23,5 × 15,5 cm