Het leven zoals het is

Groult, Benoîte. [Translated by Wielink, Nini]. Het leven zoals het is. (Original Title: la Part des choses). Amsterdam: Arena, 1993. 296 pages. Volumes: 1 volume. Fifth Edition. 14 cm. x 21,5 cm.
Condition: Fine. Hardcover with Dust Jacket.

10,00

In stock

Product ID: 6499 SKU: SKU-2740 Category:

Nederlands

Achtien jaar na het immens succesvolle Zout op mijn huid is er nu Het leven zoals het is, een overrompelende roman over de kracht van het lot en de vrije wil. Op adembenemende wijze vertelt Benoîte Groult het verhaal van Moïra, die met haar eigenzinnige beslissingen het leven van de mensen om zich heen ingrijpend verandert. De welbespraakte Moïra is een waarnemer, die zich soms gedwongen voelt in te grijpen in het leven van de hoofdpersonen.

Zo is er Marion, die had gehoopt evenwicht en gelijkheid te vinden in haar huwelijk, maar zichzelf gebonden ziet door traditie. Moïra moedigt haar aan zich in een geheel onverwachte affaire met Brian, een woeste Ier, te werpen. Marions moeder Alice, ooit voorvechtster op het gebied van de vrouwenemancipatie, heeft zich voorgenomen zich niet door haar leeftijd te laten hinderen, ondanks alle uitdagingen en hindernissen die de moderne tijd met zich meebrengt. Maar dan komt de dag dat Moïra haar voor een belangrijke keuze stelt…

Roman over negen mensen die met of zonder opdracht een wereldreis maken op een luxe schip. Door deze reis komen zij verder af te staan van het leven zoals het is en besluiten enkelen van hen hun leven een andere wending te geven. Een goed boek, niet zo erotisch als Zout op mijn huid, maar het leven van de personages draait wel om de liefde. Benoîte Groult (1920) draagt een kalm feminisme uit. Het meest boeiende van dit boek is de genuanceerde en geloofwaardige manier waarop Groult de relaties tussen mensen weet te beschrijven.

Benoîte Groult, geboren op 31 januari 1920 in Parijs, was een invloedrijke Franse schrijfster en feministe. Ze is vooral bekend om haar werk dat vaak thema’s als liefde, vrijheid, en vrouwenemancipatie verkent. Haar roman Zout op mijn huid bracht haar internationale erkenning en werd een bestseller. Groult’s werk wordt geprezen om zijn diepe karakterstudies en zijn vermogen om complexe menselijke relaties en sociale kwesties te belichten. Naast haar literaire carrière was Groult een voorvechtster voor vrouwenrechten en heeft ze verschillende boeken geschreven die het feministische discours verrijkten. Ze overleed op 20 juni 2016, maar haar nalatenschap blijft van grote invloed in de literatuur en de strijd voor gelijkheid.

English

Eighteen years after the immensely successful Salt on My Skin, there is now La Part des choses (The Way Things Are), an overwhelming novel about the power of fate and free will. Benoîte Groult breathtakingly tells the story of Moïra, whose willful decisions profoundly change the lives of those around her. The eloquent Moïra is an observer, who sometimes feels compelled to intervene in the lives of the main characters.

There is Marion, who had hoped to find balance and equality in her marriage but finds herself bound by tradition. Moïra encourages her to embark on a completely unexpected affair with Brian, a wild Irishman. Marion’s mother, Alice, once a champion of women’s emancipation, is determined not to be hindered by her age, despite all the challenges and obstacles of modern times. But then comes the day when Moïra presents her with an important choice…

A novel about nine people who, with or without a plan, embark on a world tour on a luxury ship. Through this journey, they become further removed from the way life truly is, and some of them decide to give their lives a different direction. A good book, not as erotic as Salt on My Skin, but the lives of the characters do revolve around love. Benoîte Groult (1920) conveys a calm feminism. The most fascinating aspect of this book is the nuanced and credible way in which Groult describes relationships between people.

Benoîte Groult, born on January 31, 1920, in Paris, was an influential French writer and feminist. She is best known for her work that often explores themes such as love, freedom, and women’s emancipation. Her novel Salt on My Skin brought her international recognition and became a bestseller. Groult’s work is praised for its deep character studies and its ability to illuminate complex human relationships and social issues. In addition to her literary career, Groult was an advocate for women’s rights and wrote several books that enriched the feminist discourse. She passed away on June 20, 2016, but her legacy continues to have a significant impact on literature and the fight for equality.

Dimensions 21,8 × 14,2 cm