Ik, Hendrickje Stoffels

Matton, Sylvie. [Translated by Wielink, Nini]. Ik, Hendrickje Stoffels. Amsterdam: Arena, 1999. 223 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 13,5 cm. x 21 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

10,00

In stock

Product ID: 6523 SKU: SKU-6464 Category:

Nederlands:

In 1649 treedt het naïeve plattelandsmeisje Hendrickje Stoffels in dienst bij meester schilder Rembrandt van Rijn op de Amsterdamse Breestraat. Samen met Geertje Dircx verzorgt zij het huishouden en de opvoeding van Rembrandts zoon, Titus. Al snel vraagt Rembrandt haar om voor hem te poseren, en het duurt niet lang voordat ze zijn minnares wordt. Hun liefde wordt echter gedwarsboomd door een jaloerse Geertje, veroordeeld door de kerk, de boze volksmond en ongunstig gestemde regenten, en zwaar op de proef gesteld door vele schuldeisers en uiteindelijk door de pest. Ik, Hendrickje Stoffels biedt vanuit het perspectief van de jonge Hendrickje een fascinerende kijk op het leven in het huis en atelier van Nederlands beroemdste schilder. Bekende personen uit de Gouden Eeuw, zoals dokter Tulp, Joost van den Vondel en Govert Flinck, verschijnen ten tonele. Op de achtergrond komt het Amsterdam van de zeventiende eeuw met haar stinkende grachten, het geflikker van de lantaarns aan de houten huizen en het gekrijs van de hoeren aan de schandpaal prachtig tot leven.

De roman beschrijft hoe de naïeve Hendrickje zich ontwikkelt tot een sterke vrouw, ondanks de vele tegenslagen. Ze worstelt met haar gevoelens voor Rembrandt, haar rol in het huishouden, en de constante dreiging van financiële ondergang. Hendrickje’s verhaal is er een van liefde, strijd en overleven in een tijd van grote onzekerheid. De lezer wordt meegenomen door de intieme, persoonlijke ervaringen van Hendrickje, wat zorgt voor een diepe emotionele betrokkenheid bij haar lot.

De Franse schrijfster Sylvie Matton heeft zich uitstekend ingewerkt in de geschiedenis van het toenmalige Amsterdam en geeft een boeiend beeld van het leven toen en daar. Met veel fantasie, maar ook met respect voor historische feiten, weet zij het verhaal tot leven te brengen. De vertaling door Nini Wielink is smaakvol en nauwkeurig, waardoor de lezer zich moeiteloos kan verliezen in het Amsterdam van de zeventiende eeuw. Het boek is prachtig gedrukt, met op het omslag een reproductie van een schilderij van Hendrickje door Rembrandt, wat het geheel compleet maakt.

Sylvie Matton is een Franse schrijfster die bekend staat om haar historische romans en haar vermogen om de lezer mee te nemen naar andere tijden en plaatsen. Haar werk is vaak gebaseerd op grondig onderzoek en een diepgaande interesse in de menselijke geschiedenis. Ik, Hendrickje Stoffels is een van haar bekendste werken, waarin ze het leven van een minder bekende maar belangrijke figuur uit de Nederlandse Gouden Eeuw tot leven brengt. Matton’s schrijfstijl is rijk en beschrijvend, waardoor de lezer zich volledig ondergedompeld voelt in de wereld die ze creëert. Ze werkt momenteel aan een film over Rembrandt, samen met haar man, wat haar interesse en expertise in dit tijdperk verder onderstreept.

English:

In 1649, the naive country girl Hendrickje Stoffels enters the service of master painter Rembrandt van Rijn on Amsterdam’s Breestraat. Along with Geertje Dircx, she takes care of the household and the upbringing of Rembrandt’s son, Titus. Soon, Rembrandt asks her to pose for him, and it doesn’t take long before she becomes his mistress. Their love, however, is thwarted by a jealous Geertje, condemned by the church, the angry populace, and hostile regents, and heavily tested by many creditors and ultimately by the plague. I, Hendrickje Stoffels offers, from the perspective of young Hendrickje, a fascinating glimpse into the life in the house and studio of the Netherlands’ most famous painter. Notable figures from the Golden Age, such as Dr. Tulp, Joost van den Vondel, and Govert Flinck, make appearances. The backdrop of seventeenth-century Amsterdam, with its stinking canals, flickering lanterns on wooden houses, and the cries of prostitutes at the pillory, comes vividly to life.

The novel portrays how the naive Hendrickje evolves into a strong woman despite many adversities. She struggles with her feelings for Rembrandt, her role in the household, and the constant threat of financial ruin. Hendrickje’s story is one of love, struggle, and survival in a time of great uncertainty. The reader is taken through Hendrickje’s intimate, personal experiences, creating a deep emotional involvement in her fate.

French author Sylvie Matton has thoroughly immersed herself in the history of seventeenth-century Amsterdam and provides a captivating depiction of life then and there. With much imagination, but also with respect for historical facts, she brings the story to life. The translation by Nini Wielink is tasteful and accurate, allowing the reader to effortlessly lose themselves in seventeenth-century Amsterdam. The book is beautifully printed, with a reproduction of a painting of Hendrickje by Rembrandt on the cover, completing the overall package.

Sylvie Matton is a French writer known for her historical novels and her ability to transport readers to different times and places. Her work is often based on thorough research and a profound interest in human history. I, Hendrickje Stoffels is one of her most renowned works, where she brings to life a lesser-known but significant figure from the Dutch Golden Age. Matton’s writing style is rich and descriptive, allowing readers to fully immerse themselves in the world she creates. She is currently working on a film about Rembrandt with her husband, further underscoring her interest and expertise in this era.

Dimensions 21 × 13,5 cm