Operatie Shylock

Roth, Philip. [Translated by Hoog, Else]. Operatie Shylock. Een bekentenis. Amsterdam: Meulenhoff, 1993. 442 pages. Volumes: 1 volume. Series: Meulenhoff Editie. First Dutch Language Edition. 14 cm. x 21,5 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

14,50

In stock

Product ID: 5931 SKU: SKU-4071 Category:

Nederlands:

In Operatie Shylock verzamelt Philip Roth alle pijnlijke, komische, tegendraadse en verboden thema’s waarmee hij sinds zijn debuut Vaarwel Columbus een reputatie van zowel onhandelbaarheid als onnavolgbaarheid heeft verkregen. In het King David Hotel in Jeruzalem logeert een man van middelbare leeftijd die in het openbaar het ‘diasporisme’ bepleit als enige oplossing voor de conflicten in het Midden-Oosten: alle asjkenazische joden dienen terug te keren naar de Europese steden waaruit ze door Hitler verdreven en door het zionisme van Theodor Herzl weggelokt zijn. Dit wordt gezien als de enige manier om een tweede joodse holocaust door de Arabieren of een nucleaire oorlog in het Midden-Oosten te vermijden, hoewel het ook een kostbare en controversiële uitweg is.

De man die deze controversiële ideeën verkondigt, lijkt als twee druppels water op de Amerikaanse romanschrijver Philip Roth. Om zijn woorden extra kracht bij te zetten, noemt hij zich zelfs Philip Roth, wat voor verwarring en sensatie zorgt. De echte Philip Roth, die in Jeruzalem is voor zijn eigen doeleinden, raakt verstrikt in een bizarre situatie waarin zijn identiteit wordt geclaimd door deze dubbelganger. Roth wordt geconfronteerd met vragen over zijn eigen identiteit, de aard van zijn werk en de bredere thema’s van joods zijn en diaspora.

De roman speelt zich af tegen de achtergrond van politieke onrust in Israël, waar de opstand van jonge Palestijnen net is begonnen. Roth verweeft elementen van de historische gebeurtenissen, zoals het proces van Demjanjuk, met zijn eigen verhaal, waardoor een complex en gelaagd narratief ontstaat. De constructie van het boek biedt Roth de mogelijkheid om diep in te gaan op het jood zijn, de politieke situatie in Israël en de onoplosbare problemen in het Midden-Oosten.

Operatie Shylock is zowel een intellectuele uitdaging als een spannende thriller, waarin Roth speelt met de grenzen tussen fictie en werkelijkheid. De uitstekende vertaling van Else Hoog draagt bij aan de leeservaring, waardoor de complexe ideeën en de scherpzinnige observaties van Roth goed overkomen in het Nederlands. Het boek is een interessante en boeiende verkenning van identiteit, politiek en de menselijke natuur, en bevestigt Roth’s status als een van de meest innovatieve en provocatieve schrijvers van zijn tijd.

Philip Roth, geboren in Newark in 1933, is een van de meest gevierde Amerikaanse schrijvers van de twintigste eeuw. Hij verwierf internationale bekendheid met zijn roman Portnoy’s Complaint, die zowel geprezen als bekritiseerd werd vanwege zijn expliciete inhoud en scherpe humor. Roth’s oeuvre omvat meer dan dertig boeken, waaronder The Ghost Writer, American Pastoral en The Human Stain, die allemaal zijn reputatie als een meesterverteller hebben bevestigd.

Roth staat bekend om zijn diepgaande exploraties van het joodse leven, Amerikaanse cultuur en persoonlijke identiteit. Zijn werk wordt gekenmerkt door een mix van autobiografie, fictie en scherpe sociale kritiek. Hij ontving talloze prijzen voor zijn werk, waaronder de Pulitzer Prize, de National Book Award en de Man Booker International Prize.

Roth’s carrière werd ook gekenmerkt door controverse, deels vanwege zijn onverschrokken benadering van gevoelige onderwerpen zoals seksualiteit, politiek en religie. Desondanks blijft hij een invloedrijke figuur in de literaire wereld, wiens werk nog steeds wordt bestudeerd en gewaardeerd. Roth overleed in 2018, maar zijn nalatenschap leeft voort door zijn uitgebreide en veelzijdige oeuvre.

English:

In Operation Shylock, Philip Roth gathers all the painful, comedic, contrary, and forbidden themes with which he has built a reputation for both unmanageability and inimitability since his debut Goodbye, Columbus. At the King David Hotel in Jerusalem, a middle-aged man is staying who publicly advocates ‘diasporism’ as the only solution to the conflicts in the Middle East: all Ashkenazi Jews should return to the European cities from which they were expelled by Hitler and lured away by the Zionism of Theodor Herzl. This is seen as the only way to avoid a second Jewish Holocaust by the Arabs or a nuclear war in the Middle East, though it is also a costly and controversial solution.

The man who promotes these controversial ideas looks exactly like the American novelist Philip Roth. To add weight to his words, he even calls himself Philip Roth, causing confusion and sensation. The real Philip Roth, who is in Jerusalem for his own purposes, becomes entangled in a bizarre situation where his identity is claimed by this doppelganger. Roth is confronted with questions about his own identity, the nature of his work, and the broader themes of Jewishness and diaspora.

The novel is set against the backdrop of political unrest in Israel, where the uprising of young Palestinians has just begun. Roth weaves elements of historical events, such as the Demjanjuk trial, into his own story, creating a complex and layered narrative. The construction of the book offers Roth the opportunity to delve deeply into Jewish identity, the political situation in Israel, and the intractable problems in the Middle East.

Operation Shylock is both an intellectual challenge and a thrilling narrative, where Roth plays with the boundaries between fiction and reality. The excellent translation by Else Hoog enhances the reading experience, allowing Roth’s complex ideas and keen observations to come through well in Dutch. The book is an interesting and engaging exploration of identity, politics, and human nature, affirming Roth’s status as one of the most innovative and provocative writers of his time.

Philip Roth, born in Newark in 1933, is one of the most celebrated American writers of the twentieth century. He gained international fame with his novel Portnoy’s Complaint, which was both praised and criticized for its explicit content and sharp humor. Roth’s oeuvre includes more than thirty books, including The Ghost Writer, American Pastoral, and The Human Stain, all of which have cemented his reputation as a master storyteller.

Roth is known for his in-depth explorations of Jewish life, American culture, and personal identity. His work is characterized by a mix of autobiography, fiction, and sharp social critique. He received numerous awards for his work, including the Pulitzer Prize, the National Book Award, and the Man Booker International Prize.

Roth’s career was also marked by controversy, partly due to his fearless approach to sensitive topics such as sexuality, politics, and religion. Nonetheless, he remains an influential figure in the literary world, whose work continues to be studied and appreciated. Roth passed away in 2018, but his legacy lives on through his extensive and diverse body of work.

Dimensions 21,5 × 14 cm