Davita’s harp

Potok, Chaim. [Translated by Sollet, Peter]. Davita’s harp. (Original Title: Davita’s harp). ‘s-Gravenhage: BZZTôH, 1997. 354 pages. 1 Volume. 15th Edition. 12,6 cm. x 20,1 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9062911919

isbn13: 9789062911912

3,00

In stock

Product ID: 5523 SKU: SKU-0155 Categories: ,

Dutch:

“Davita’s harp” is de Nederlandse vertaling van “Davita’s Harp” door Chaim Potok, vertaald door Peter Sollet. Deze vijftiende editie werd uitgegeven door BZZTôH in ‘s-Gravenhage in 1997. Het boek omvat 354 pagina’s en meet 12,6 cm x 20,1 cm. Het is uitgevoerd als een softcover met perfecte binding en verkeert in uitstekende staat.

De ouders van Davita komen uit verschillende milieus (het joodse en het christelijke), maar vinden elkaar in een gezamenlijke toewijding aan het communisme. Davita, een gevoelig en intelligent kind, moet voor zichzelf gaan uitmaken wat ze wel en niet wil geloven.

In de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog raakt ze ingewijd in de orthodoxe joodse leer, maar voelt zich daar als jonge vrouw niet geaccepteerd. Ondanks alle angst en pijn slaagt Davita erin iets met zich mee te dragen dat haar innerlijk verwarmt: de zachte tonen van een harp die aan elke deur hing van de huizen waar ze met haar ouders woonde.

Chaim Potok (1929-2002) verwierf wereldwijd succes met “Mijn naam is Asjer Lev” en “Uitverkoren”. Potok gaf een stem aan het hedendaagse Amerikaanse jodendom, zoals zich dat in New York afspeelt.

De ‘harp’ is het belsignaal dat Davita verrast aan elke deur van de vele huizen waarin haar ouders door de omstandigheden wonen. Hun bezoeken bepalen haar ontwikkeling, waarin de tegenstellingen tussen jodendom en christendom en in de politiek en het sociale leven centraal staan. Davita groeit in de jaren dertig in New York op als een leergierig meisje dat haar eigen keuze moet maken. Ze raakt ingewijd in de orthodoxe joodse leer, maar voelt zich daar als jonge vrouw niet geaccepteerd. Die ervaring valt samen met de opkomst van fascisme en antisemitisme. Het epos komt traag op gang; de roman groeit tot een suggestief beeld van verwachting en teleurstelling en wordt boeiender naarmate de verhalen elkaar versterken en de personages meer karakter krijgen. De auteur is een overtuigd verteller die zijn onderwerp schakeert met veel aspecten die het thema verrijken. Er ontwikkelt zich een ontroerend relaas van een minderheid die haar idealen trouw blijft ondanks persoonlijke kritiek en maatschappelijke tegenstand.

English:

“Davita’s Harp” is the Dutch translation of “Davita’s Harp” by Chaim Potok, translated by Peter Sollet. This fifteenth edition was published by BZZTôH in The Hague in 1997. The book comprises 354 pages and measures 12.6 cm x 20.1 cm. It is presented as a softcover with perfect binding and is in fine condition.

Davita’s parents come from different backgrounds (Jewish and Christian) but find common ground in their dedication to communism. Davita, a sensitive and intelligent child, must determine for herself what she wants to believe.

In the years just before World War II, she becomes acquainted with Orthodox Jewish teachings but feels unaccepted as a young woman within this community. Despite all the fear and pain, Davita manages to carry something within her that warms her heart: the soft tones of a harp that hung on the door of every house where she lived with her parents.

Chaim Potok (1929-2002) achieved worldwide success with “My Name Is Asher Lev” and “The Chosen.” Potok gave a voice to contemporary American Judaism as it unfolds in New York.

The ‘harp’ is the doorbell that surprises Davita at every door of the many houses her parents live in due to their circumstances. Their visits shape her development, where the contrasts between Judaism and Christianity, and in politics and social life, play a central role. Davita grows up in the 1930s in New York as a curious girl who must make her own choices. She becomes acquainted with Orthodox Jewish teachings but feels unaccepted as a young woman within this community. This experience coincides with the rise of fascism and anti-Semitism. The epic starts slowly; the novel evolves into a suggestive picture of expectation and disappointment and becomes more captivating as the stories reinforce each other and the characters gain more depth. The author is a convincing storyteller who enriches his subject with many facets that enhance the theme. An emotional account develops of a minority remaining true to its ideals despite personal criticism and societal opposition.

Dimensions 20,1 × 12,6 cm
isbn10

9062911919

isbn13

9789062911912