Kunst & leugens

Winterson, Jeanette. [Translated by De Blaauw, Gerrit]. Kunst & leugens. Compositie voor drie stemmen en een lichtekooi. Amsterdam / Antwerpen: Contact, 1994. 245 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

6,00

In stock

Product ID: 6520 SKU: SKU-4067 Category:

Nederlands:

“Kunst & leugens. Compositie voor drie stemmen en een lichtekooi” is een ambitieus en complex werk van Jeanette Winterson, vertaald door Gerrit de Blaauw. Het boek wordt verteld vanuit drie verschillende perspectieven: een oudere priester-arts genaamd Handel, een jonge schilderes die de naam Picasso draagt, en de legendarische dichteres Sappho. Handel worstelt met de hypocrisie binnen de katholieke kerk en de onethische behandeling van vrouwelijke patiënten door zijn collega’s. Hij vindt het moeilijk om zijn geloof te verenigen met de realiteit van de kerkelijke hiërarchie en medische praktijken.

Picasso, de jonge schilderes, heeft een traumatisch verleden van langdurig seksueel misbruik door haar broer. Wanneer ze dit naar buiten brengt, wordt ze door haar familie voor gek verklaard en in een inrichting geplaatst. Haar strijd tegen het zwijgen en het onrecht benadrukt de pijnlijke werkelijkheid van slachtoffers van misbruik.

Sappho, de klassieke dichteres, brengt een andere dimensie in het verhaal door haar overpeinzingen over liefde, seks en passie. Haar filosofische benadering verweeft zich met de levens van Handel en Picasso, waardoor hun verhalen op een diepere emotionele laag met elkaar verbonden worden.

Winterson’s roman probeert grote thema’s zoals hypocrisie, liefde en zelfexpressie te verkennen, maar volgens sommige lezers slaagt zij er niet altijd in om alle elementen even overtuigend samen te brengen. Toch biedt het boek een rijke en uitdagende leeservaring door de bijzondere compositie en de diepgang van de onderwerpen die worden aangesneden.

Jeanette Winterson is een Britse auteur, geboren op 27 augustus 1959 in Manchester. Ze werd geadopteerd door streng religieuze pleegouders en haar jeugd werd sterk beïnvloed door hun Pinkstergemeenschap. Ze verliet haar ouderlijk huis op zestienjarige leeftijd en studeerde later Engels aan de Universiteit van Oxford. Winterson’s debuutroman, “Oranges Are Not the Only Fruit,” won de Whitbread Award voor beste debuutroman en werd later verfilmd tot een succesvolle tv-serie.

Haar werk staat bekend om zijn experimentele stijl en thematische diepgang, waarbij ze vaak religie, seksualiteit en identiteit verkent. Winterson heeft vele prijzen gewonnen en blijft een invloedrijke stem in de hedendaagse literatuur. Haar schrijfstijl is zowel poëtisch als provocatief, en ze daagt haar lezers uit om na te denken over de complexe relatie tussen kunst en waarheid.

English:

“Kunst & leugens. Compositie voor drie stemmen en een lichtekooi” (Art & Lies. A Piece for Three Voices and a Harlequin) is an ambitious and complex work by Jeanette Winterson, translated by Gerrit de Blaauw. The book is narrated from three different perspectives: an older priest-doctor named Handel, a young painter named Picasso, and the legendary poet Sappho. Handel struggles with the hypocrisy within the Catholic Church and the unethical treatment of female patients by his colleagues. He finds it difficult to reconcile his faith with the realities of the ecclesiastical hierarchy and medical practices.

Picasso, the young painter, has a traumatic past of prolonged sexual abuse by her brother. When she brings this to light, her family declares her insane and commits her to an institution. Her battle against silence and injustice highlights the painful reality faced by abuse victims.

Sappho, the classical poet, brings another dimension to the story through her reflections on love, sex, and passion. Her philosophical approach intertwines with the lives of Handel and Picasso, connecting their stories on a deeper emotional level.

Winterson’s novel attempts to explore grand themes such as hypocrisy, love, and self-expression, but some readers feel that she does not always succeed in convincingly bringing all elements together. Nevertheless, the book offers a rich and challenging reading experience through its unique composition and the depth of the topics addressed.

Jeanette Winterson is a British author, born on August 27, 1959, in Manchester. She was adopted by devoutly religious foster parents, and her childhood was heavily influenced by their Pentecostal community. She left her home at sixteen and later studied English at Oxford University. Winterson’s debut novel, “Oranges Are Not the Only Fruit,” won the Whitbread Award for Best First Novel and was later adapted into a successful TV series.

Her work is known for its experimental style and thematic depth, often exploring religion, sexuality, and identity. Winterson has won many awards and remains an influential voice in contemporary literature. Her writing style is both poetic and provocative, challenging readers to consider the complex relationship between art and truth.

Dimensions 20 × 12,5 cm