Erotica

Nin, Anaïs. [Translated by van Braam, Aris J.]. Erotica. Alle verhalen uit Venusdelta en Lieve Vogeltjes. Amsterdam: Bert Bakker, 1987. 333 pages. Volumes: 1 volume. Eighth Edition. 13,8 x 21,4
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,00

In stock

Product ID: 5192 SKU: SKU-4789 Categories: ,

Nederlands:

Erotica. Alle verhalen uit Venusdelta en Lieve Vogeltjes door Anaïs Nin, vertaald door Aris J. van Braam, is een verzameling erotische verhalen die de lezer meeneemt in een wereld van verbeelding en sensualiteit. Gedreven door armoede schreef Anaïs Nin voor een anonieme cliënt deze verhalen waarin de nadruk volledig op seks ligt, zonder de gebruikelijke literaire franjes. Dit resulteerde in de prachtige bundel Venusdelta, die twee jaar later werd gevolgd door Lieve vogeltjes.

Anaïs Nin, die haar literaire carrière begon als dichteres, beschreef zichzelf ooit als ‘de madam van een hoogst merkwaardig huis van literaire ontucht’. Deze bundel, Erotica, bevat alle verhalen uit zowel Venusdelta als Lieve vogeltjes, en biedt een rijke en onderhoudende beschrijving van verschillende erotische en seksuele varianten.

De 28 verhalen in deze bundel zijn met veel plezier en verve geschreven, en vertonen een duidelijke voorliefde voor het anekdotische. De eerste vijftien verhalen, eerder gepubliceerd in de bundel Venusdelta, zijn niet alleen geïnspireerd door Nin’s eigen ervaringen en fantasieën, maar ook door klassieke werken uit de erotische literatuur, zoals de Kama Soetra. De volgende dertien verhalen, die eerder in Lieve vogeltjes verschenen, zijn geïnspireerd door verhalen uit Nin’s vrienden- en kennissenkring, wat zorgt voor een grote variëteit ondanks het bindende erotische thema.

Deze verhalen zijn goed geschreven en bevatten een gezonde dosis humor, die het prikkelende element niet in de weg staat, maar het juist versterkt. Hierdoor lezen de verhalen makkelijk en aangenaam. De vertaling door Aris J. van Braam is uitstekend en behoudt de essentie en de charme van Nin’s originele werk.

Anaïs Nin (1903-1977) was een invloedrijke Frans-Cubaanse schrijfster die bekend stond om haar dagboeken en haar bijdrage aan de erotische literatuur. Geboren in Frankrijk en opgegroeid in de Verenigde Staten, bracht Nin haar leven door in verschillende delen van de wereld, wat haar schrijfstijl sterk beïnvloedde. Haar werk is vaak autobiografisch en verkent thema’s als seksualiteit, identiteit en vrouwelijke ervaringen. Nin’s unieke stem en moedige verkenning van taboes hebben haar een prominente plaats bezorgd in de literaire canon. Naast haar erotische verhalen, is ze ook bekend om haar diepgaande dagboeken, die een intiem inzicht bieden in haar leven en gedachten.

English:

Erotica. Alle verhalen uit Venusdelta en Lieve Vogeltjes by Anaïs Nin, translated by Aris J. van Braam, is a collection of erotic stories that takes the reader into a world of imagination and sensuality. Driven by poverty, Anaïs Nin wrote these stories for an anonymous client, focusing entirely on sex without the usual literary embellishments. This resulted in the exquisite collection Venusdelta, followed two years later by Lieve vogeltjes.

Anaïs Nin, who began her literary career as a poet, once described herself as ‘the madam of a most peculiar house of literary debauchery’. This collection, Erotica, contains all the stories from both Venusdelta and Lieve vogeltjes, offering a rich and entertaining depiction of various erotic and sexual variations.

The 28 stories in this collection are written with great pleasure and flair, showing a clear love for the anecdotal. The first fifteen stories, previously published in the collection Venusdelta, are inspired not only by Nin’s own experiences and fantasies but also by classical works of erotic literature, such as the Kama Sutra. The following thirteen stories, previously published in Lieve vogeltjes, are inspired by tales from Nin’s circle of friends and acquaintances, resulting in great variety despite the unifying erotic theme.

These stories are well-written and contain a healthy dose of humor, which does not detract from the provocative element but rather enhances it. This makes the stories easy and enjoyable to read. The translation by Aris J. van Braam is excellent and preserves the essence and charm of Nin’s original work.

Anaïs Nin (1903-1977) was an influential French-Cuban writer known for her diaries and her contributions to erotic literature. Born in France and raised in the United States, Nin spent her life in various parts of the world, significantly influencing her writing style. Her work is often autobiographical, exploring themes such as sexuality, identity, and female experiences. Nin’s unique voice and courageous exploration of taboos have earned her a prominent place in the literary canon. In addition to her erotic stories, she is also known for her profound diaries, which provide an intimate insight into her life and thoughts.

Dimensions 21,4 × 13,8 cm