Arfur, Het flipper-sterretje

Cohn, Nik. Arfur, Het flipper-sterretje. (Original Title: Arfur, teenage pinball queen). Den Haag: Bert Bakker, 1974. 157 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

5,00

In stock

Product ID: 6521 SKU: SKU-4069 Category:

Nederlands:

Arfur, Het flipper-sterretje van Nik Cohn vertelt het verhaal van een jong meisje, Arfur, dat op tienjarige leeftijd door een lachspiegel valt tijdens een bezoek aan de kermis. Deze ongewone gebeurtenis katapulteert haar in een wereld die ze nog nooit eerder had gezien. De wereld van beroepsspelers, gangsters en donkere kroegen, vol flikkerend neonlicht, blijkt een avontuur te zijn waarin ze zichzelf volledig onderdompelt. Arfur ontdekt al snel haar talent voor flipperen, een vaardigheid die haar al gauw de titel van de ongekroonde flipperkoningin oplevert.

De speelhallen en pretpaleizen, vol met knipperende lichten en luide geluiden, vormen het decor waarin Arfur haar vaardigheden aanscherpt. Ze raakt bevriend met allerlei kleurrijke personages, van doorgewinterde flipperaars tot mysterieuze figuren die hun eigen agenda hebben. Het leven in deze ondergrondse wereld is niet zonder gevaren en uitdagingen. Arfur moet constant haar vaardigheden bewijzen om haar positie te behouden en de bedreigingen van rivalen en vijanden het hoofd te bieden.

Een belangrijke rivaal is de geheimzinnige Flipperaar, de enige die een bedreiging vormt voor haar status. Arfur’s leven draait om het perfectioneren van haar spel en het overwinnen van elke uitdaging die haar pad kruist. Haar motto, “Leef goed, Denk goed, Flipper goed,” weerspiegelt haar levensfilosofie en de toewijding waarmee ze haar passie volgt.

Het verhaal is een levendige en meeslepende vertelling van een jong meisje dat zich staande weet te houden in een harde en vaak gevaarlijke wereld, dankzij haar unieke talent en vastberadenheid. De kleurrijke beschrijvingen van de locaties en personages maken het boek tot een visueel spektakel dat de lezer moeiteloos meeneemt in Arfur’s avonturen.

Nik Cohn schildert in dit boek een fascinerend portret van een wereld vol contrasten, waar de glans en glamour van het flipperen hand in hand gaan met de duistere kanten van het leven. Het is een verhaal over moed, doorzettingsvermogen en het najagen van dromen, ongeacht de obstakels die op je pad komen.

Nik Cohn, geboren in Londen in 1946, is een Britse schrijver en muziekcriticus. Hij staat bekend om zijn bijdragen aan de popcultuur en zijn scherpe observaties van de muziek- en jongerencultuur. Cohn’s werk wordt gekenmerkt door zijn levendige schrijfstijl en zijn vermogen om de sfeer van de tijdsgeest treffend vast te leggen. Zijn bekendste boek, “Awopbopaloobop Alopbamboom,” wordt beschouwd als een van de eerste en meest invloedrijke boeken over rockmuziek.

Cohn groeide op in een artistieke omgeving en ontwikkelde al vroeg een passie voor schrijven en muziek. Zijn werk is vaak geïnspireerd door zijn eigen ervaringen en de subculturen die hij observeerde. Hij heeft een unieke stem die erin slaagt om de essentie van de onderwerpen die hij beschrijft te vangen. Naast zijn werk als schrijver heeft Cohn ook bijgedragen aan verschillende tijdschriften en kranten, waaronder The Times en The New York Times. Zijn bijdragen hebben een blijvende impact gehad op de manier waarop muziek en popcultuur worden begrepen en gewaardeerd.

English:

Arfur, Teenage Pinball Queen by Nik Cohn tells the story of a young girl named Arfur, who, at the age of ten, falls through a funhouse mirror at a fair and finds herself in an entirely new world. This world of professional gamblers, gangsters, and seedy bars, illuminated by flickering neon lights in amusement arcades and game halls, becomes the setting for Arfur’s extraordinary journey. She quickly discovers her talent for pinball, a skill that soon earns her the title of the uncrowned pinball queen, with her only fear being the mysterious Pinball Player.

The game halls and amusement palaces, filled with flashing lights and loud noises, serve as the backdrop where Arfur hones her skills. She befriends various colorful characters, from seasoned pinball players to enigmatic figures with their own agendas. Life in this underground world is fraught with dangers and challenges. Arfur must continually prove her abilities to maintain her position and fend off threats from rivals and enemies.

A significant rival is the mysterious Pinball Player, the only one who poses a threat to her status. Arfur’s life revolves around perfecting her game and overcoming every challenge that comes her way. Her motto, “Live well, Think well, Play well,” reflects her philosophy and the dedication with which she pursues her passion.

The story is a vivid and captivating tale of a young girl who manages to survive in a harsh and often dangerous world, thanks to her unique talent and determination. The colorful descriptions of the locations and characters make the book a visual spectacle that effortlessly immerses the reader in Arfur’s adventures.

Nik Cohn paints a fascinating portrait of a world full of contrasts, where the glitz and glamour of pinball coexist with the darker aspects of life. It is a story about courage, perseverance, and chasing dreams, regardless of the obstacles that come your way.

Nik Cohn, born in London in 1946, is a British writer and music critic. He is known for his contributions to pop culture and his keen observations of music and youth culture. Cohn’s work is characterized by his vivid writing style and his ability to capture the spirit of the times. His most famous book, “Awopbopaloobop Alopbamboom,” is considered one of the first and most influential books on rock music.

Cohn grew up in an artistic environment and developed a passion for writing and music early on. His work is often inspired by his own experiences and the subcultures he observed. He has a unique voice that manages to capture the essence of the subjects he describes. In addition to his work as a writer, Cohn has contributed to various magazines and newspapers, including The Times and The New York Times. His contributions have had a lasting impact on the way music and pop culture are understood and appreciated.

Dimensions 20 × 12,5 cm